Årsöversikt 2014

Vision

Vi förändrar världen genom att stödja de människor som är mest utsatta.

Vi strävar efter positiv förändring genom att stödja dem som är mest utsatta som lever på bräckliga, katastrofkänsliga områden. Vi specialiserar oss på att stödja lokala gemenskaper i deras rätt till fred, utkomst och utbildning. Vi backar upp våra program med internationellt påverkansarbete.

Mission

Vi jobbar för människorvärdet.

Värderingar

  • Villkorslös kärlek
  • Orubbligt hopp
  • Mod
  • Respekt

Kyrkans Utlandshjälp har en speciell roll i fredsarbetet

Antti Pentikäinen, verksamhetsledare för Kyrkans Utlandshjälp, och Tarja Kantola, ordförande för Utlandshjälpens styrelse, samtalar om Utlandshjälpens roll nu och i framtiden.

xxx

Tarja Kantola, ordförande för Utlandshjälpens styrelse: "Att också finländare åkt iväg för att strida på extremisternas sida och till exempel händelserna i Danmark, har fört extremismen närmare oss. Kyrkans Utlandshjälp har förmågan att modigt lyfta fram saker. Nu sker det verkligen att flera parter träffas. Man måste beakta många olika grupper."

xxx

Antti Pentikäinen, verksamhetsledare till 30.4.2015: "I Finland har också den somaliska diasporan en viktig roll när det gäller att inse de traditionella ledarnas betydelse och förstå konflikternas komplexitet. Diasporan har också en roll i stabiliseringen av den somaliska staten. Mycket jobb måste ännu göras."

Ekonomisk information

Fortsatt god ekonomisk utveckling

De ekonomiska resursernas gynnsamma utveckling har fortsatt. Utlandshjälpen har kunnat utvidga verksamheten tack vare samarbete med flera betydande internationella finansiärer.

Räkenskapsåret 2014 uppvisar ett underskott på 239 028 euro. Det egna kapitalet var 5,7 miljoner euro i slutet av året. De kortfristiga fordringarna var 3,5 miljoner euro. Det kortfristiga främmande kapitalet uppgick till 10,9 miljoner euro. Av den summan utgjordes 3,1 miljoner euro av riktade donationer till katastrof- och återuppbyggnadsarbete samt till Kvinnobanken. 5,6 miljoner euro utgjordes av olika finansiärers förskottsbetalningar till projekt.

Intäkter

Räkenskapsårets intäkter var 33,9 miljoner euro, jämfört med 31,4 året innan. Ökningen var alltså åtta procent. Medelanskaffningens intäkter var 33,8 miljoner euro.

Medelanskaffningens intäkter 2014

Utgifter

År 2014 använde Kyrkans Utlandshjälp 34,1 miljoner euro till det internationella biståndsarbetet och funktionerna i hemlandet. Driftkostnaderna var 10 procent högre än året innan.

Utgifterna för biståndsarbetet var 27,7 miljoner euro. Summan inkluderar 3,1 miljoner euro för planering och uppföljning av programmen. Utgifterna för biståndsarbetets stödfunktioner, den allmänna administrationen och medelanskaffningen var 6,5 miljoner euro.

Utgifter för verksamheten 2014
Biståndsarbetet 2014

Internrevisionen ger transparens

Utlandshjälpens internrevision kontrollerar regelbundet verksamheten på alla platser där vi finns. Det görs för att garantera att medlen som anförtros oss används effektivt och enligt avtal.

År 2014 tittade revisionen i synnerhet på riskhanteringen, ekonomiförvaltningen, den interna kontrollen samt på att man följer god förvaltningssed. Internrevisionen leds av ett revisionsutskott som är oberoende av linjeledningen.

Den framtida utvecklingen

Även i fortsättningen är det skäl att garantera att det finns fritt, eget kapital. Med det kan man täcka de egna insatserna i samband med internationell finansiering samt garantera att resurser finns för att utveckla verksamheten.

Det är skäl att fästa vikt vid möjligheterna att rekrytera och behålla kunnig personal i synnerhet i instabila miljöer, likaså vid en bra organisation och arbetsledning.

Det är aktuellt att utvärdera verksamheten så att lands- och regionkontoren samt huvudkontoret kan komplettera varandra. Genom att undvika överlappningar kan man hålla kostnaderna nere. När nästa strategi bereds bör man också kritiskt se över antalet länder som Utlandshjälpen har verksamhet i.

Vad beträffar Utlandshjälpens strategiska teman – fred, utbildning och utkomst – behövs fortfarande specialisering och fokusering.

Vad gör vi

Rätten till utbildning

När det gäller utbildning koncentrerar sig Utlandshjälpen mer är tidigare på att utveckla bräckliga länders och regioners utbildningssystem. Före detta krigare och kvinnor som på grund av konflikterna lämnats utan utbildning är speciella målgrupper. Målet är att de snabbt får en utbildning som ger jobb eller möjlighet att som lärling lära sig ett yrke.

Utvecklingsprojektet för att höja utbildningens kvalitet i Eritrea, som startats på begäran av Finlands utrikesministerium och Eritreas regering, är ett exempel på de möjligheter som öppnat sig för Utlandshjälpen. Också i Haiti och Kambodja börjar man satsa på utbildningens kvalitet vid sidan av byggandet av skolor.

Det finländska kunnandet på utbildningens område har växande möjligheter att komma till nytta i utvecklingsländerna genom det lyckade samarbetet med Finlands undervisningsministerium och nätverket Lärare utan gränser.

Rätten till utkomst

Inom temat Rätt till utkomst har uppmärksamheten riktats mot de ekonomiska och sociala förutsättningarna för samhällen och individer att leva ett värdigt liv. Människor bör ha förmågan och möjligheten att på ett hållbart sätt förtjäna sitt uppehälle. På så sätt kan de klara vardagen, utveckla sitt välstånd och ta tillvara sina rättigheter som jämbördiga medborgare.

Särskilt fokus har legat på människor och grupper som är speciellt utsatta på grund av ojämlikhet, konflikter eller miljöfaktorer. Vi jobbar mycket med att främja kvinnornas utkomstmöjligheter och jämlikheten mellan könen. Vi vill också komma åt de strukturella orsakerna till fattigdom och ojämlikhet.

Utlandshjälpen har stött yrkesutbildning för unga i åtta länder där ungdomsarbetslöshet är ett akut problem. Att se till att de hittar sysselsättning efter sin utbildning blir hela tiden en allt viktigare del av vårt arbete på det här området.

I Liberia och Sierra Leone har man varit tvungen att ta en paus i projekten för företagande inom lantbruket. Alla resurser har lagts på bekämpningen av ebola. Projekten återupptas när situationen medger det. Projekten har startat på nytt så småningom från och med början av år 2015.

Rätten till fred

Under år 2014 fortsatte Kyrkans Utlandshjälp att hjälpa samfund att förebygga konflikter och finna fredliga lösningar. Särskild vikt lades vid de traditionella och religiösa ledarnas, kvinnornas och de ungas roll. Det är i linje med FN:s säkerhetsråds resolution 1325 som betonar kvinnornas allt viktigare roll i fredsprocesserna.

Den medling och det fredsbyggande på lokal nivå som man har positiva erfarenheter av i Somalien har med framgång också använts i norra Kenya och Sydsudan. Utlandshjälpen hade också en aktivare roll i inofficiella förhandlingsprocesser med nationella aktörer.

De religiösa och traditionella ledarna har, i sina lokalsamfund, auktoriteten att påverka människors åsikter. Utlandshjälpen har arbetat med dem i synnerhet i Somalien, Kenya, Sydsudan, Demokratiska republiken Kongo och Centralafrikanska republiken. De goda resultaten ger Utlandshjälpen möjligheten att bli en av de ledande medborgarorganisationerna i arbetet för att skapa stabilitet i bräckliga regioner.

Internationellt har Utlandshjälpen aktivt följt med och stött ”New deal”-processen och förverkligandet av den i främst Sierra Leone, Centralafrikanska republiken och Somalien. Samtidigt har vi, mer allmänt, stött arbetet för människors rätt till fred.

I Demokratiska republiken Kongo har projektet Alternatives skapat förutsättningar för en positiv utveckling genom att förena lokala, regionala och nationella krafter och hjälpa dem att nå sina mål.

I Kenya har Utlandshjälpen stött samarbetet mellan traditionella institutioner, lokala myndigheter och lokalsamhällen för att lösa konflikter mellan stammar.

Fredsmäklingsnätverket för religiösa och traditionella ledare

 

Fredsmäklingsnätverket för religiösa och traditionella ledare, som grundades 2013, har som mål att förbättra medlingens resultat och hållbarhet. Det gör man genom att stärka det lokala egenansvaret och stöda ledarnas positiva roll i fredsarbetet. Utlandshjälpen verkar som nätverkets sekretariat.

Nätverket stöder i synnerhet lokal fredsmäkling där man involverar religiösa och traditionella medlare, producerar aktuell forskning, utvecklar kunnandet samt stöder samarbete mellan olika aktörer.

År 2014 producerade nätverket en rapport om de religiösa och traditionella ledarnas roll i Centralafrika och Myanmar samt en rapport om rekryteringen av krigare till al-Shabab. Nätverket har två huvudmål: att förhindra radikalisering och motarbeta våldsamma extremistgrupper samt att stärka kvinnornas roll.

Nätverket stödde flera lokala fredsinitiativ i Sydostasien och i Afrika söder om Sahara. Man främjade också samarbetet mellan gräsrotsnivån och internationella aktörer.

Humanitärt bistånd

Pä Filippinerna gläds man över de nya klassrummen

Den historiskt kraftiga tyfonen Haiyan, som slog till i november 2013, gjorde fyra miljoner filippinare hemlösa, dödade åttatusen och förstörde i praktiken allt i dess väg genom mitten av landet. Efter nödhjälpsskedet beslöt Kyrkans Utlandshjälp att fokusera på att stöda utbildning.

Utlandshjälpen byggde provisoriska byggnader med klassrum på området som drabbats av supertyfonen.

Projektet valde ut 26 skolor som tyfonen förstört helt eller delvis. Totalt byggdes 47 klassrum. Hundratals skolbarn i glesbygden kunde få undervisning i lämpliga, vädertåliga lokaler.

Byggmaterialen valdes för att tåla de lokala förhållandena med hetta, störtregn och stormvindar. Väggarna av fibercementskivor blir inte heta i solen och brinner eller möglar inte.

Byggnaderna håller i minst 15 år, ännu längre om man förnyar väggskivorna. Klassrummen har nya pulpeter, stolar och katedrar. Skrivtavlorna målades med tavelfärg direkt på väggarna. Skolorna fick också första hjälpen-paket och skoltillbehör.

Marissas nya skola

Marissa Abulencias skola fick omfattande skador i tyfonen Haiyan.

Marissa Abulencias skola fick omfattande skador i tyfonen Haiyan.

”Efter tyfonen gick jag i skola i en tillfällig byggnad som var som ett tält. Det var jättesvårt för det fanns inte tillräckligt med utrymme och det var väldigt hett. Många barn kom inte längre till skolan”, berättar sjätteklassaren Marissa Abulencia, 11.

Marissa är en ivrig elev. Hennes favoritämne är engelska. Hon är elevkårsordförande i Santa Margaritas skola.

Marissa bor med sina föräldrar och systrar i ett enkelt skjul tio minuter från skolan. Hennes pappa är fiskare och hennes mamma är hemmafru.

”Nu är den nya skolbyggnaden klar och ingen skolkar längre. Jag älskar skolan!”

Flyktingsbarn till skola i Myanmar

På både busshistiska och muslimska flyktgläder i delstaten Rakhine i Myanmar, understöder Utlandshjälpen barnens och de ungas grundutbildning.

På både busshistiska och muslimska flyktgläder i delstaten Rakhine i Myanmar, understöder Utlandshjälpen barnens och de ungas grundutbildning.

När de etniska spänningarna briserade i en öppen konflikt tvingades cirka 140.000 människor lämna sina hem provinsen Rakhine. Nu bor de i läger; muslimer och buddhister var för sig.

Med stöd av Kyrkans Utlandshjälp byggdes tillfälliga skolor i lägret. Lärare utbildades, elever valdes ut och de fick kassar med skoltillbehör.

Projektet finansieras av ECHO – EU Children of Peace

Logot_keskikoko_eu_children-of-peace

Livsmedelshjälpen till Sydsudan

Kyrkans Utlandshjälp delade ut mathjälp i Mundri området i Sydsudan i september 2014.

Kyrkans Utlandshjälp delade ut mathjälp i Mundri området i Sydsudan i september 2014.

Kyrkans Utlandshjälp distribuerade livsmedelshjälp i krävande förhållanden i Sydsudan från september 2014 till januari 2015. Det skedde i landskapet Mundri i delstaten Western Equatoria. Maten delades ut till ungefär 12.000 internflyktingar så att de skulle få två mål mat om dagen. Hjälpen finansieras av The Primate’s World Relief och kanadensiska Foodgrains Bank.

Sydsudans livsmedelskris var fjolårets värsta. Läget är fortfarande akut.

Den humanitära hjälpens mål 2014
Kohde
Stöd till ACT-alliansens katastroffond70 000
Angola: minröjningsarbetet463 000
Sydsudan: humanitär hjälp840 000
Filippinerna: hjälp till områden drabbade av tyfonen Hagupit100 000
Irak: stöd till irakiska flyktingar i Syrien50 000
Jordanien: stöd till barn och unga som flytt från Syrien680 000
Kambodja: minröjningsarbetet336 000
Centralafrikanska republiken: stöd till återflyttare900 000
Centralamerika: nödhjälp till områden drabbade av torka50 000
Demokratiska republiken Kongo: humanitär hjälp652 000
Liberia och Sierra Leone: ebolaarbetet132 000
Liberia: skola och yrkesutbildning för flyktingar från Elfenbenskusten300 000
Myanmar: stöd för utkomst och skolgång260 000
De palestinska områderna, Gaza: nödhjälp183 000
Serbien: stöd för översvämningsarbete50 000
Somalien: stöd för återflyttning350 000
Somalien: nödhjälp till områden som drabbats av torka180 000
Uganda: stöd för skolgång i flyktingläger97 000
Stöd till global klusterkoordinering80 000

Biståndsområden

Selaimesi ei tue iframe -komponenttia.

Vi gör det tillsammans!

xxx

”Kyrkans Utlandshjälp är en viktigt partner som har stött vår verksamhet från början. Vi värdesätter organisationen högt och har ett ömsesidigt förtroende. Vi delar också värderingar; vi respekterar människovärdet och vill erbjuda de unga hopp. Utlandshjälpen ger oss frihet i arbetet. Vi får hjälp att utbilda unga men också att utveckla personalens kompetens.”

Pascal Badibanga Zabage, chef för yrkesutbildningscentret ETN, Demokratiska republiken Kongo

xxx

”Jag upplever att man litar på oss och vi får förverkliga projektet självständigt. Det är belönande. Kommunikationen mellan oss är öppen. Det är fint att finansiären är genuint intresserad av projektet. Det har varit bra att få konstruktiv respons och att inse att våra rapporter verkligen läses!”.

Trak Socheat, projektchef CWCC, Cambodian Women’s Crisis Center, Kambodja

xxx

”Då Kyrkans Utlandshjälp tog kontakt med ECHO förstod vi genast att projektet man föreslog var väldigt nödvändigt. Det erbjuder fritidsaktiviteter och skolundervisning för barn i flyktingläger, och skänker en känsla av normal vardag och skapar framtidshopp. Jag har besökt projektet flera gånger. Även om projektet inte nödvändigtvis förhindrar de ungas fruktade radikalisering, eller minskar flyktingarnas farliga båtresor till Sydostasien, har det garanterat varit till stor glädje för de barn och unga som deltagit i verksamheten och undervisningen. Jag är djupt tagen av den hängivna personalen och av hur engagerat tonåringarna lär sig läsa och skriva.”

Nicolas Louis, byråchef, ECHO Yangon, Myanmar

xxx

”Det är fint att få samarbeta med Kyrkans Utlandshjälp. Utlandshjälpens material är färskt och aktuellt. Utlandshjälpen jobbar vidare i framkant.”

Mirva Kuikka, stiftssekreterare,
Uleåborgs stift

xxx

”Mitt liv i flyktinglägret har blivit väldigt mycket bättre tack vare cirkusen. Jag är orkar koncentrera mig mycket bättre i skolan och har fått ansvar för de yngre barnens övningar. Cirkusen hjälper de unga att anpassa sig till de tuffa omständigheterna i lägret.”

Mona Alrifai, cirkushandledare,
flyktinglägret Zaatri i Jordanien

xxx

”Jag är mycket imponerad av det engagemang Kyrkans Utlandshjälp visar i ACT-alliansen. Jag värderar det högt, för alliansens framgång bygger på medlemmarnas engagemang i arbetet. Därför lovordar jag Utlandshjälpens långsiktiga arbete för en stark allians.”

John Nduna, generalsekreterare för
ACT-alliansen