Keskiafrikkalainen koululainen harjoittelee kirjaimia.

Väst- och Centralafrika

Kyrkans Utlandshjälp hade 68 anställda och 16 samarbetspartner inom arbetet i Väst- och Centralafrika.

xxx

Enligt Jean Lessene, ledare för undervisningssektorn, är skolan i bästa fall en förenande faktor i samhället. ”De viktigaste sakerna som en skola kan lära ut är vikten av fred och social samhörighet."

Jean Lessene
Bildningschef, Bayanga
Centralafrikanska republiken

Under 2017 beslöt Kyrkans Utlandshjälp att avsluta sitt arbete i Sierra Leone och Liberia vid slutet av året. I Liberia grundade de lokala arbetstagarna en liberisk medborgarorganisation för att fortsätta arbetet. Fram till början av 2019 fortsätter KUH med ett EU-finansierat projekt som strävar efter att förbättra fångarnas rättsskydd i Liberia.

I LIBERIA fokuserade KUH på att minska fattigdomen genom att erbjuda jordbrukarutbildningar och genom att utveckla odlingsmetoder. KUH har också hjälpt utsatta unga och kvinnor att komma in på yrkesutbildningar.

Majsodlingsprojektet tog i bruk en affärsmodell där jordbrukarna efter skörden betalade tillbaka understödet de fick i början av projektet. Projektet kunde utvidgas tack vare jordbrukarnas betalningar.

Kvinnogrupper och traditionella ledare organiserade 12 möten där man redde ut äktenskaps- och marktvister samt fall med familjevåld. Kvinnorna uppmuntrades att delta i det samhälleliga beslutsfattandet. Verksamheten lockade flera nya kvinnogrupper att ansluta sig.

KUH förbättrade fångars rättsskydd tillsammans med lokala samarbetspartner via utbildningar i mänskliga rättigheter för religiösa och traditionella ledare samt för aktörer inom rättsväsendet. KUH erbjöd också rättshjälp till utsatta fångar, framförallt kvinnor och unga.

I SIERRA LEONE stödde KUH ungas utkomst genom att organisera yrkesutbildning framför allt för unga som tidigare avbrutit sin skolgång. Vi delade också ut nödhjälp till dem som förlorade sina hem i Sierra Leones jordskred i augusti 2017. Kyrkans Utlandshjälps arbete i Sierra Leone avslutades i slutet av året.

KUH fortsatte fredsarbetet I CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN genom att utbilda lokalsamhällena i medling i konfliktsituationer. Läget har varit oroligt sedan inbördeskriget 2013. KUH har ordnat utbildningar för religiösa ledare och imamer för att stöda deras färdigheter samt roll som fredsförmedlare.

Skolmaten har visat sig vara den viktigaste enskilda faktorn som främjar elevernas fortsatta skolgång. KUH organiserade skolmat för 8 594 elever i samarbete med FN:s livsmedelsprogram WFP. I fyra skolor grundades skolodlingar som bidrog med ingredienser till 1 808 elevers skolluncher.

Det råder skriande brist på lärare i landet eftersom en stor del av lärarna flydde till grannländer för att komma undan förföljelserna under inbördeskriget. KUH har utbildat föräldrar till lärare i de lokala samhällena så att barnen skulle få den utbildning som de har rätt till.

Föräldrarnas intresse för barnens skolgång är en viktig faktor för barnens inlärning. I Centralafrikanska republiken har KUH grundat föräldraföreningar som utvecklar både skolverksamheten och familjernas utkomstmodel ler. Allt fler föräldrar förbinder sig till barnens skolgång då de märker att skolverksamheten gynnar hela familjen. Under 2017 var det sammanlagt 161 föräldrar som var med om att starta småföretag som en del av föräldraföreningens verksamhet.

KUH är den enda finländska medborgarorganisationen som verkar i Centralafrikanska republiken.

Finansiering av programmen i Väst- och Centralafrika