Lärare utan gränser började ge finskundervisning i Finland

Nätverket Lärare utan gränser stöder global fostran i Finland. Man deltar också i lärarutbildningen och i utvecklandet av utbildningens kvalitet genom att sända experter på utbildning som volontärer till utvecklingsländerna.

Huvudmålsättningarna 2016 var att öka medlemsantalet samt höja kvaliteten på frivilligarbetet när det gäller allt från rekrytering, utbildning och placering i projekten. Nätverket har aktivt ökat finländarnas medvetenhet om global fostran. Man har också utvecklat den globala fostran i Finland inom ramen för Servicecentralen för utvecklingssamarbete Kepas program Koulu maailmaa muuttamassa (Skolan förändrar världen) samt genom det årliga seminariet på internationella lärardagen.

Lärare utan gränser sände ut 24 frivilliga på längre volontäruppdrag samt 21 stycken för kortare perioder. Av de som åkte på längre uppdrag arbetade 20 i Utlandshjälpens utbildningsprojekt i Eritrea, Haiti, Kambodja, Liberia, Myanmar, Nepal, Sierra Leone, Grekland och Uganda. Fyra skickades till projekt som sköts av andra finländska frivilligorganisationer. Av de 21 som arbetade kortare perioder i utlandet fungerade fyra som stöd för Utlandshjälpen i Kambodja. Övriga 17 deltog i vår holländska samarbetspartner Edukans program World Teacher i Kenya.

Tillsammans med församlingar, bibliotek och läroanstalter arrangerade Lärare utan gränser utbildningar i Toisto-metoden som utvecklats vid Helsingfors Universitet hösten 2015. Den är planerad för att användas i krissituationer och som stöd för frivilliga som undervisar flyktingar och asylsökande i finska vid flyktingförläggningar. Projektet utbildade 460 nya språkguider på 12 orter.

EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond beviljade finansiering för två år till nätverkets språkguideprojekt Suomen kieli sanoo tervetuloa. Tack vare pengarna kunde man anställa en koordinator. Projektet utbildar frivilliga språkguider och koordinerar språkundervisningen vid flyktingförläggningarna. Dessutom tar projektet fram nytt undervisningsmaterial för språkundervisning och stöder gruppernas psykiska välmående samt de studerandes motivation.