Östafrika

Kyrkans Utlandshjälp hade 101 anställda och 19 samarbetspartner inom arbetet i Östafrika.

xxx

“Det här har varit min första chans att bygga nätverk internationellt. Studieresan till Finland där vi fick bekanta oss med det finländska utbildningssystemet gav mycket. Samarbetet har hjälpt oss att höja utbildningens kvalitet."

Amanuel Yosief, lärarutbildare, Asmara Community College of Education, Eritrea

xxx

”Tack vare Utlandshjälpen har vi kunnat utreda grundorsakerna till konflikterna mellan stammarna. Dessutom har vi fått hjälp med att ordna transporterna hit. Utan dem hade många inte kunnat delta.”

Stiven Domorita från pokotstammen berättar om fredsmötet som Utlandshjälpen ordnade mellan pokot- och markwetstammarma i Kenya. Det är det största mötet hittills mellan stammarna, med över 100 deltagare.

Utbildning och konfliktlösning i Östafrika

I SYDSUDAN förvärrades striderna mellan regeringens och oppositionens trupper samt mellan olika väpnade grupper i juli. På grund av våldsamheterna evakuerades Utlandshjälpens personal tillfälligt och projekten i landet försenades delvis.

Utlandshjälpens arbete för fred, utbildning och utkomst har trots konflikterna nått lovande resultat. Våldsamheterna i delstaten Boma upphörde genom konsultation och dialog. Stammarna slöt fred sinsemellan och med granndelstaten Jonglei. I processen deltog fler konfliktparter än någonsin tidigare. Över 90 procent uppgav att de var nöjda med processen, vilket lovar gott med tanke på freden i delstaten och en strävan efter fredliga lösningar överlag.

Under fjolåret stödde Utlandshjälpen 10 469 sydsudanesiska barns skolgång genom att bygga skolhus och stödja 288 lärare. I kommunen Pibor skapade Utlandshjälpen nya utkomstmöjligheter i samarbete med den privata sektorn. Deltagarna lärde sig färdigheter inom matproduktion.

I ERITREA fortsatte Kyrkans Utlandshjälp utvecklingen av utbildningssektorn i samarbete med landets högskoleförvaltning. Stödet sträckte sig också till att internationalisera högskoleutbildningen och förnya läroplanerna. Två högskoledelegationer besökte Finland
under fjolåret för att bekanta sig med den finska utbildningen. Arbetet stöds av Lärare utan gränser.

Dialogen mellan finländska och eritreanska ungdomar främjades genom ett besök av finska ungdomsorganisationers
representanter i Eritrea. I samarbete med Finlands och Eritreas
FN-representationer och FN:s utvecklingsprogram UNDP arrangerades tillställningen Youth Leadership in Peace and Security där man diskuterade de ungas roll i fredsprocesser.

I UGANDA fick Utlandshjälpen erkännande för sitt sätt att hantera flyktingkrisen. Sydsudanesiska flyktingar fick, efter att de registrerat sig, mat och utbildning i flyktingbosättningarna. Utlandshjälpen fick också finansiering från Unicef för att se till att utbildning av god kvalitet ges i 140 skolor i det fattiga området väster om Nilen.

I SOMALIA stöder Utlandshjälpen skapandet och utvecklandet av en statlig administration och det civila samhället. Med Utlandshjälpens stöd har medborgarorganisationer bildat en sammanslutning som ökar deras möjligheter att påverka beslutsfattandet. Genom fredsarbetet stöder Utlandshjälpen
lokalsamfundens förmåga att lösa konflikter. Under 2016 stödde Utlandshjälpen både internflyktingarnas, återflyttarnas och andra somaliers utkomstmöjligheter genom att ordna
yrkesutbildning och kurser samt stöda grundandet av småföretag.

I KENYA bygger Utlandshjälpen fred i norr, med dess sköra och konfliktkänsliga regioner. Det sker i samarbete med de traditionella och religiösa ledarna. Tack vare Utlandshjälpen var 27 305 personer involverade i de regionala fredsprocesserna
i fjol. I september startade Utlandshjälpen och Unicef ett projekt för att locka 13 500 barn till skolorna i distrikten Turkana, Garissa och Marsabit. I flyktinglägret i Kakuma utbildade Utlandshjälpen lärare i ett ettårigt pilotprojekt
med målet att erbjuda högklassig undervisning också i flyktinglägren.

Finansiering av programmen i östra Afrika