Om oss

Kyrkans Utlandshjälp – handlingar för människovärdet

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största organisation för internationellt bistånd. Vi verkar i 14 länder på platser där nöden är störst. Vi arbetar med de fattigaste  människorna oberoende av deras religion, etnicitet eller politiska övertygelse.

Vårt arbete utgår från de mänskliga rättigheterna, vilket innebär att vår verksamhet styrs av jämlikhet, rättvisa och ansvarsfullhet.

Målet är förändringar som består

Bestående förändringar kan åstadkommas i utvecklingsländerna endast genom ett långsiktigt samarbete med lokala gemenskaper och lokalbefolkningen. Kyrkans Utlandshjälp förbinder sig att fortsätta arbeta tills de som behöver hjälp kan skaffa sig utkomst och tillgodose sina grundbehov.

För de mänskliga rättigheterna, mot fattigdomen

För att fattigdomen skall minska måste freden och de mänskliga rättigheterna bli verklighet. I våra projekt arbetar vi alltid för detta. Vi uppmuntrar beslutsfattarna  och finländarna att påverka de strukturer som ger upphov till fattigdom, våld och människorättskränkningar.

Afrika och Asien är våra främsta mål

År 2018 förmedlade vi hjälp för 35,1 miljoner euro. Största delen av våra medel kommer från privata givare, internationella finansiärer, utrikesministeriet och församlingarna. 87 procent av medlen riktas till biståndsarbetet. Andelen som riktas till arbetet i hemlandet och till den allmänna administrationen, uppgår till cirka 13 procent.

Största delen av biståndet riktas till Afrika. Där har i synnerhet politisk instabilitet, långvariga kriser och naturkatastrofer gett upphov till hjälpbehovet. Näst mest understödsmedel riktas till Asien där det finns numerärt mest fattiga i världen.

Internationellt samarbete

Kyrkans Utlandshjälp är utrikesministeriets partnerorganisation och stiftande medlem i kyrkornas internationella biståndsnätverk ACT-alliansen. Den är en av de största biståndsorganisationerna i världen. Dess totalvolym är 1,6 miljarder euro om året och den verkar i 140 länder. Över hundra biståndsorganisationer hör till ACT-alliansen.

Kyrkans Utlandshjälp Årsberättelse 2016
Kyrkans Utlandshjälp Global Strategi 2017 och framåt
Läs mera om vårt arbete
Kontaktuppgifter