Humanitärt bistånd

Vid nödsituationer som förorsakats av naturkatastrofer och krig arbetar vi för att de värst drabbade får tillgång till mat, vatten, läkemedel och skydd mot väder och vind. Också sanitetsutrymmen, toaletter och avfallsahantering måste upprättas snabbt. För barnen försöker vi anordna skolundervisning så fort som möjligt.

Småbarn, gravida, åldringar och sjuka behöver särskild omsorg. De som genomgått svåra upplevelser behöver ofta krishjälp, i synnerhet om de tvingats fly från sitt hem eller land. De som kunnat bibehålla sin hälsa, engageras i mån av möjlighet i hjälparbetet.

Katastrofhjälpen lindrar den akuta nöden men på längre sikt är det klokt att rikta medel också till att förebygga naturkatastrofer och konflikter. Det har Kyrkans Utlandshjälp gjort redan länge. Vi arbetar tillsammans med våra samarbetspartner för att öka katastrofberedskapen på många håll i världen.

Efter nödhjälpen övergår man enligt vad som är möjligt, till återuppbyggnadsarbetet och ett långsiktigare utvecklingssamarbete.

Vår strävan är att de katastrofdrabbade snabbt skall få hjälp. Hjälpen skall ges tillförlitligt och sakkunnigt.

Det humanitära biståndets principer

1. Hjälpbehovet och rätten att få hjälp kommer först.
2. Hjälpen ges oberoende av mottagarens bakgrund, religion och nationalitet. Ingen diskriminering pga andra orsaker får heller förekomma. Beslut om prioritet skall utgå endast från hjälpbehovet.
3.Hjälpen får inte användas till att främja religiösa eller politiska ställningstaganden.
4. Vi är inte bundna av vår regerings utrikespolitik.
5. Vi respekterar lokala kulturer, seder och bruk.
6. Vi använder så mycket lokala resurser som möjligt i biståndsarbetet.
7. De som får hjälp skall ha möjlighet att delta i planeringen, förverkligandet och utvärderingen av hjälpinsatserna.
8. Förutom den nödvändiga hjälpen, skall hjälp också ges för att klara kommande svårigheter.
9. Vi är ansvariga inför både dem som ger oss bidrag och dem som får hjälpen.
10.I vår kommunikation utåt skall de hjälpbehövande skildras med respekt för deras människovärde, inte som hopplösa hjälpobjekt.

Det humanitära biståndsarbetet som Kyrkans Utlandshjälp utför, finansieras till största delar av Utrikesministeriet, Europeiska byrån för humanitärt bistånd ECHO och Utlandshjälpens egen katastroffond. Vi har nära samarbete med vår takorganisation ACT-alliance.