Påverkansarbetet

Påverkansarbetet

Vårt påverkansarbete främjar de mest utsatta människornas rätt till högklassig utbildning, utkomst och fred. Vårt mål är att ändra verksamhetssätt, attityder och lagar så att de stödjer hållbar utveckling och jämlikhet.

Vid sidan om utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och investeringar krävs påverkansarbete för att få till stånd en bestående förändring. Med påverkansarbetet strävar vi efter att eliminera strukturer som skapar och upprätthåller fattigdom, konflikter och orättvisor.

Påverkansarbetet görs i Finland och globalt

Vi gör påverkansarbete i våra landsprogram, på internationell nivå och i Finland. I vår verksamhet strävar vi efter att stöda lokala påverkansprojekt i samarbete med medborgare, medborgarorganisationer och nätverk.

I praktiken kan påverkansarbetet innebära att till exempel träffa beslutsfattare, ordna utbildningar, föra samman olika aktörer eller att stöda växelverkan mellan medborgare och makthavare.

Förstärka de lokala rösterna

Lokala beslut fattas också på internationell nivå. Vi strävar efter att lyfta fram lokala röster till exempel när vi träffar aktörer från EU och FN. Det internationella påverkansarbetet handlar om att förmedla information mellan olika aktörer. KUH deltar också aktivt i den finländska politiska debatten – framförallt då när besluten i Finland påverkar människorättsfrågor på våra arbetsområden.

Vi vill möjliggöra framförallt kvinnors, ungas och minoriteters samt religiösa och traditionella ledares delaktighet i beslutsfattandet.

Vi främjar mänskliga rättigheter

Vi främjar förverkligandet av mänskliga rättigheter genom att stöda lokala kvinnoorganisationer, lokalsamhällen, religiösa och traditionella ledare samt andra aktörer som arbetar för mänskliga rättigheter.