Kvalitet och ansvar

Kvalitet ochansvar

Kvalitet och ansvar är centrala principer i vårt arbete.

Ett framgångsrikt arbete bygger på kunnig personal, kännedom om omgivningen, förmåga att utnyttja olika kompetenser i planeringsskedet, regelbunden uppföljning och utvärdering samt noggrannhet i riskhanteringen. Vårt arbete styrs dessutom av olika standarder, principer och instruktioner.

Standarder och principer

  • I vårt arbete utgår vi från de mänskliga rättigheterna och principen om jämlikhet mellan könen. Vi är också konfliktsensitiva och beaktar klimatfrågor.
  • I all vår verksamhet förebygger vi utan eftergifter missbruk, korruption och exploatering.
  • Vi har förbundit oss att följa det humanitära biståndets internationella instruktion (Code of Conduct of the International Red Cross and Red Crescent Movement) och det humanitära biståndets grundreglemente och minimistandard, den s.k. Sphere-standarden (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response).
  • Hos oss har varje anställd undertecknat ett bindande avtal att följa vår instruktion om uppförandet i arbetet (Code of Conduct). Enligt instruktionen respekterar vi de mänskliga rättigheterna, vi agerar rättvist och respektfullt, vi verkar och hanterar penningmedel ansvarsfullt och vi förebygger korruption, missbruk och könsbaserad exploatering.
  • Vi har förbundit oss till att främja de internationella Core Humanitarian Standard-principerna (CHS) i vår verksamhet och vi har som första finländska organisation fått CHS-certifikatet. Standarden grundar sig på ett människorättsbaserat tillvägagångssätt och stöder stärkandet av verksamhetsmodeller som främjar kvalitet, redovisningsskyldighet samt effektivitet. Vi är medlem i CHS Alliance.
  • KUH har utvecklar sitt eget klimatverktyg för att försäkra hållbarheten av sina projekt och program.

Kunnandet i en lärande organisation

Vi förverkligar vårt uppdrag tillsammans med lokala partner. De känner bäst till miljön. Vi väljer våra samarbetspartner omsorgsfullt. Om det behövs, stöder vi dem så att de kan utveckla sin verksamhet och bli stärkta i sitt kunnande. Vi lär oss tillsammans med våra partner.

Förutsättningen för ett väl utfört arbete är att de anställda är kunniga. Vi ser till att våra och våra partners anställda har möjlighet att utveckla sina kompetenser och sin yrkesetik. Vår strävan är att våra anställda får arbeta i trygg och hälsosam miljö och att de kan upprätthålla god arbetsförmåga.

Planeringen av projekten och programmen

Vi kartlägger omsorgsfullt varje omgivning där vi verkar. Vi kartlägger riskerna, resurserna och allt annat som inverkar på arbetet. Vi beaktar andra aktörers strävanden på samma område, så att vi kompletterar dem. Vi bidrar med vårt kunnande inom våra teman, våra erfarenheter av biståndsarbete och våra internationella och inhemska kontaktnätverk.

Vi försöker se till att lokalbefolkningen deltar i planeringen, genomförandet och utvärderingen av projekten. Det bidrar till resultaten blir mer bestående.

Övervakningen och utvärderingen projekten och programmen

Vi övervakar och utvärderar regelbundet hur våra projekt och program framskrider. Dessutom låter vi utföra mera ingående och djupare utvärderingar av resultaten. De utförs av opartiska utomstående sakkunniga.

Utvärderingarna ger oss kunskap om huruvida arbetet har lett till önskade resultat. Vi lär oss av både goda och dåliga erfarenheter att jobba bättre och effektivare. Vi ser till att alla erfarenheter delas inom organisationen så att de gagnar vår utveckling.

Också en del av våra finansiärer såsom Utrikesministeriet, övervakar och utvärderar vårt arbete.

Upphandlingen

Vi strävar att i vår egen verksamhet stärka det lokala kunnandet och de lokala näringarna. Det bidrar till att arbetet ger resultat och är hållbart även på längre sikt. Det är särskilt viktigt efter katastrofer att de lokala näringarna återhämtar sig snabbt och att människor återfår sin utkomst. Därför anlitar vi i mån av möjlighet lokala leverantörer i de länder där vi arbetar.

För upphandlingen finns tydliga anvisningar om hur upphandlingar skall konkurrensutsättas och genomföras.

God förvaltning

Vi agerar i enlighet med god förvaltnings- och redovisningssed.