Upphandlingen

Upphandlingen

Utgångspunkten för all vår verksamhet är att resurserna används ansvarsfullt och öppet i enlighet med god förvaltningssed och principerna för hållbar utveckling.

Vi värdesätter de medel vilka donerats till oss och vi vinnlägger oss om att använda dem öppet och effektivt. En betydande del av de medel som är disponibla för utvecklingssamarbetet och katastrofarbetet, används för att köpa olika slags produkter och tjänster. Det grundläggande målet för alla upphandlingar är att stöda människor som har det allra svårast. Utlandshjälpens kontor och lokala partnerorganisationer ansvarar för att biståndsmottagarna får maximal nytta av de medel som donerats till oss.

Vi strävar att genomföra alla upphandlingar på ett etiskt och ekologiskt hållbart sätt. Med etisk upphandling menas att man vid inköpet av produkter och tjänster också beaktar andra värden än de ekonomiska. Sådana värden är t.ex. att arbetarna har behandlats rättvist och att de negativa miljökonsekvenserna har minimerats. En väsentlig del av utvecklingssamarbetet består av att stöda lokala gemenskaper. Vi vinnlägger oss om att köpa lokalproducerade produkter och tjänster alltid där det är möjligt och ändamålsenligt.

Upphandlingarna sker öppet och de dokumenteras. Förfaringssättet är formbundet. Anbudsgivarna bemöts objektivt, utan diskriminering. Utlandshjälpens upphandlingar genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Upphandlingar som överskrider de tröskelvärden lagen anger, annonseras via annonseringskanalen HILMA vilken upprätthålls av arbets- och näringsministeriet.

Kontaktuppgifter

Kyrkans Utlandshjälp
PB 210 (Eteläranta 8)
00131 Helsingfors

procurement@kirkonulkomaanapu.fi