Tillgänglighetsutlåtande

Kraven på tillgänglighet fastställs i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och EU:s tillgänglighetsdirektiv. Tillgänglighetskraven gäller från och med 23.9.2020 alla Kyrkans
Utlandshjälps webbsidor. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Kyrkans Utlandshjälps webbplats kua.fi samt e-tjänster. Utlåtandet har upprättats i september 2020 med stöd av vår tekniska partner.

Webbplatsen kua.fi uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven

Kyrkans Utlandshjälps webbplats och e-tjänster är till största delen förenliga med de kriterier som fastställs inom Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på nivåerna A och AA.

Icke-tillgängligt innehåll

På webbplatsen finns gamla bilder som saknar beskrivande textalternativ (alt-texter). Vi arbetar aktivt med detta och bristerna åtgärdas under hösten 2020.

En del av webbplatsens icke-tillgängliga videor och pdf-dokument är publicerade före 23.9.2018. I det fallet krävs inte att de retroaktivt anpassas enligt tillgänglighetskraven. De pdf-dokument och videor som har publicerats därefter har vi strävat efter att tillgänglighetsanpassa och det arbetet fortskrider ännu under hösten 2020.

Respons och kontaktuppgifter

Tag kontakt med oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi åtgärdar saken och erbjuder dig den information du behöver i tillgänglig form.

Kyrkans Utlandshjälps kundtjänst: kundtjanst@kyrkansutlandshjalp.fi

Så här lämnar du in ett klagomål eller en utredningsbegäran

Ta gärna i första hand kontakt med oss i fall du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats.

Du kan också göra en utredningsbegäran eller lämna in ett klagomål på bristerna i tillgängligheten till Regionförvaltningsverket i Södra Finland, vilket är den instans som övervakar att tillgänglighetskraven efterföljs i Finland.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn: webbtillganglighet@rfv.fi, telefon 0295 016 000 (växel).