Kambodja

Karta över Kambodja

Kambodja är ett av de yngsta länderna i Asien. Nästan hälften av befolkningen är under 25 år gammal. Nio av tio kambodjaner bor på landsbygden.

Kyrkans Utlandshjälp har som mål att förbättra de fattigas livsvillkor på landsbygden. Det sker i synnerhet genom att trygga tillgången till livsmedel och öka utkomstmöjligheter.

KUH strävar efter att förbättra fattiga människors liv på landsbygden, särskilt livsmedelssäkerhet och utbildning och försörjningsmöjligheter. Studievägledning är en del av Kambodjas officiella läroplan som ett resultat av KUHs långsiktiga arbete.

Kambodzan lippu.
Kambodja

Befolkning: 16,5 miljoner
Huvudstas: Phnom Penh
Valuta: Riel
Språk: khmer
Religion: buddhism (98 %), islam (1 %), kristendom (0,5 %), andra
KUH i Kambodja: sedan 2011

Resultaten av vårt arbete 2020

Gra

2074

elever fick skolböcker och hygienpaket efter krisen som orsakats av översvämningar.

Kuvituskuva kämmenestä, jolta kasvaa taimi.

556

6 hushåll som förlorat sin inkomst på grund av coronarestriktionerna fick kontantbistånd och mathjälp.

Symbolikuva opettajasta.

40

skolor fick material som stödde distansundervisningen.

Stöd till sårbara landsbygdsregioner

På landsbygden i Kambodja är utkomsten beroende av naturresurserna och jordbruket. En del av befolkningen har inte tillgång till någon jord. Sysselsättningsmöjligheterna är dåliga för befolkningen på landsbygden och fattigdomen är utbredd. Största delen av befolkningen saknar utbildning. Kyrkans Utlandshjälp arbetar för att stärka det lokala ledarskapet och den lokala förvaltningen så att utvecklingen som sker är rättvis och hållbar. Ökade utkomstmöjligheter för de fattiga är också ett av målen.

Lokalsamhällena får hjälp med att handskas med naturresurserna på ett hållbart sätt och de får hjälp med att lindra klimatförändringens inverkan på deras liv och att anpassa sig till förändringar.

Möjligheter till utbildning och utkomst för kvinnor och flickor

Vi strävar att förstärka kvinnors möjligheter att skaffa sig utkomst och bli ekonomiskt självständiga på den fattiga landsbygden. Kvinnobankens arbete i samarbete med våra lokala partner främjar kvinnornas utkomst och småföretagandet. Kvinnobanken riktar medel till byabankerna, stöder andelslag och erbjuder kvinnor och flickor som vuxit upp under fattiga förhållanden utbildning i ekonomi och företagande samt yrkesutbildning.

I 2020 antalet medlemmar i andelslag som får understöd av KUH ökade med 14 procent. Totalt hörde 5 656 personer till andelslagen under 2020.

Förutom att öka kvinnornas utkomstmöjligheter vill vi öka kunskapen om kvinnors rättigheter och stöda kvinnors delaktighet i beslutsfattandet i sin närmiljö. På det sättet kan man också förebygga våld mot kvinnor.

Under covid-19-pandemin 2020 Kyrkans Utlandshjälp stödde barnens studier med mobila inlärningscenter dit det var lätt för barnen att komma för att få stöd i sin skolgång. 40 skolor fick material som stödde istansundervisningen. Vi delade också ut munskydd, tvål och handsprit till skolor.