LAATU JA Vastuullisuus

LAATUJAVastuullisuus

Laatu ja vastuullisuus ovat työmme keskeisiä periaatteita.

Tuloksekkaan toiminnan perustana ovat osaava henkilöstö, hyvä toimintaympäristön tuntemus, monipuolista asiantuntemusta hyödyntävä suunnittelu, säännöllinen seuranta ja arviointi, sekä huolellinen riskinhallinta. Työtämme ohjaavat lisäksi kansainväliset säännöt ja standardit, sekä sisäiset toimintaperiaatteet ja -ohjeet.

Toimintaperiaatteet ja standardit

 • Kaikkea toimintaamme ohjaavat ihmisoikeusperustainen lähestymistapa, sukupuolten tasa-arvoisuuden periaate, konfliktisensitiivisyys sekä ilmasto- ja ympäristökysymysten huomioiminen.
 • Väärinkäytösten, korruption ja hyväksikäytön ehkäiseminen on luovuttamaton periaate kaikessa toiminnassa. Safeguarding policy ohjaa meitä suojelemaan lapsia ja haavoittuvassa asemassa olevia aikuisia, sekä ennaltaehkäisemään seksuaalista hyväksikäyttöä ja häirintää ohjelmissamme.
 • Olemme allekirjoittaneet humanitaarisen avun kansainvälisen ohjesäännön (Code of Conduct of the International Red Cross and Red Crescent Movement).
 • Humanitaarista työtämme ohjaa kansainvälinen humanitaarisen avun perussääntö ja minimistandardit (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response).
 • Jokainen työntekijämme allekirjoittaa käytöstapaohjeen (Code of Conduct) jossa hän sitoutuu toimimaan vastuullisesti, eettisesti, sekä sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla.
 • Olemme sitoutuneet edistämään kansainvälisen Core Humanitarian Standardin (CHS) periaatteiden soveltamista toiminnassamme ja olemme saaneet CHS-sertifikaatin ensimmäisenä järjestönä Suomessa. Standardi perustuu ihmisoikeusperustaiseen lähestymistapaan ja tukee laatua, tilivelvollisuutta sekä tehokkuutta edistävien toimintatapojen vahvistamista ja kehittämistä. Olemme CHS Alliancen jäsen.
 • KUA on kehittänyt oman ilmastotyökalun varmistaakseen hankkeidensa ja ohjelmiensa kestävyyden.

Osaaminen ja oppiva organisaatio

Toteutamme perustehtäväämme yleensä yhdessä paikallisten kumppaneidemme kanssa. He ovat oman ympäristönsä asiantuntijoita. Valitsemme kumppanimme huolellisesti, ja tarvittaessa tuemme heitä kehittämään omaa toimintaansa sekä vahvistamaan omaa osaamistaan. Opimme yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Laadukkaan työn edellytyksenä ovat pätevät työntekijät. Panostamme oman ja kumppaneidemme henkilökunnan jatkuvaan oppimiseen – osaamiseen, ammattitaitoon ja asenteisiin. Tavoitteenamme on taata työntekijöillemme terveelliset ja turvalliset työolot sekä tukea hyvää työkykyä.

Hankkeiden ja ohjelmien suunnittelu

Arvioimme huolellisesti jokaisen toimintaympäristön, työhön liittyvät riskit, paikalliset resurssit sekä muut onnistuneen työn edellytyksiin vaikuttavat tekijät. Otamme huomioon mahdolliset muut alueella vaikuttavat toimijat ja heidän tavoitteensa, ja pyrimme omassa työssämme täydentävyyteen. Tuomme työhön lisäarvona oman temaattisen osaamisemme, ohjelmatyön kokemuksemme sekä yhteydet kansainvälisiin ja kotimaisiin verkostoihin.

Yhdessä kumppaneidemme kanssa pyrimme takaamaan paikallisten ihmisten ja yhteisöjen osallistumisen heitä koskevien hankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Osallisuuden kautta paikallinen vastuu ja omistajuus työhön vahvistuvat, ja hankkeilla saavutetaan pysyvämpiä tuloksia.

Hankkeiden ja ohjelmien seuranta ja arviointi

Seuraamme yhdessä kumppaneidemme kanssa säännöllisesti ohjelmien ja hankkeiden edistymistä. Seurannan lisäksi teemme määräajoin syvemmälle meneviä ohjelma- ja hankearviointeja, joita toteuttavat riippumattomat asiantuntijat.

Seurannan ja arviointien kautta saamme tietoa siitä, tuottaako työmme tavoiteltuja tuloksia. Opimme sekä myönteisen että kielteisen kokemusten kautta tekemään työtämme paremmin ja tehokkaammin. Sisäisen raportointi- ja arviointijärjestelmän kautta tieto välittyy hyödyntämään koko organisaation kehitystä.

KUA haluaa varmistaa käytössään olevien varojen mahdollisimman tuloksekkaan ja vastuullisen käytön. Olemme yhtenä ensimmäisistä kehitysyhteistyöjärjestöistä kehittäneet sisäistä tarkastusta, jota myös KUA:n hallituksen tarkastusvaliokunta on tukenut vuodesta 2011 alkaen. Samalla riskienhallinnasta on tullut osa normaalia toiminnan suunnittelua ja arviointia. KUA:n tilintarkastajana toimii KPMG.

Myös keskeiset rahoittajamme, kuten ulkoministeriö, seuraavat ja arvioivat toimintaamme.

Kehitysyhteistyötä tehdään hauraissa ja epävakaissa toimintaympäristöissä

Paljon ihmisiä istuu telttamaisessa rakennuksessa Etelä-Sudanissa.
Kirkon Ulkomaanapu tukee koulutusta muun muassa maailman nuorimmassa valtiossa Etelä-Sudanissa, jota vaivaavat pitkittyneen konfliktin lisäksi ilmastokriisiin liittyvät ongelmat. Hanketta Bichulkonin lasten perusopetuksen turvaamiseksi Fangakissa rahoittaa EU. Kuva: Achuoth Deng/Kirkon Ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on kehittänyt vankan toimintamallin, joka ennaltaehkäisee ja havaitsee väärinkäytöksiä tai muuten epäasiallista toimintaa työssämme.

Kehitysyhteistyötä tehdään hauraissa ja epävakaissa toimintaympäristöissä, joissa on riskejä väärinkäytöksille. Ohjelmamaamme sijoittuvat kaikki keskivertoa huonommin esimerkiksi Transparency International -järjestön korruptioindeksissä. Ehkäisemme korruption ja väärinkäytösten riskejä arvioimalla jokaisen paikallisen kumppanimme huolellisesti ennen yhteistyön aloittamista. Väärinkäytösepäilyt tutkitaan heti, jos niitä ilmenee. Käytännössä kehitysyhteistyö paitsi parantaa tukemiensa yhteisöjen elämää myös vakauttaa toimintaympäristöjä ja kitkee korruptiota, mikä on itsessään yksi työmme tavoitteista.

Tutkimme kaikki tietoomme tulevat väärinkäytösepäilyt ja ryhdymme tutkinnan tulosten edellyttämiin toimenpiteisiin välttääksemme vastaavien tilanteiden uusiutumisen. Tapauksia käsitellään luottamuksellisesti, jotta voimme suojella haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä ja heidän yksityisyyttään. Jos havaitsemaamme tapaukseen liittyy väärinkäytettyjä varoja, ne peritään takaisin riippumatta selvitystyön kestosta.

Tuloksekkaan ja luotettavan toiminnan perustana ovat osaava henkilöstö, syvällinen toimintaympäristön tuntemus, monipuolista asiantuntemusta hyödyntävä suunnittelu, säännöllinen seuranta ja arviointi sekä huolellinen riskienhallinta. Työtämme ohjaavat lisäksi kansainväliset säännöt ja standardit sekä sisäiset toimintaperiaatteet ja -ohjeet.

Kirkon Ulkomaanavun työ tavoitti 490 000 ihmistä vuonna 2022 – voit tutustua tuloksiimme.

Sertifiointitarkastukset ja ulkoiset tarkastukset osana valvontaa

Kolme nepalilaista naista istuu pöydän ääressä. Naisten edessä pöydällä on ompelukone.
KUA työskentelee Nepalissa erityisesti entisten maaorjien ja naisten oikeuksien ja toimeentulon eteen.

Toimintaamme arvioivat sisäisten tarkastusten ja tilintarkastuksen lisäksi myös useat riippumattomat tarkastajat, muun muassa vuosittaisten sertifiointitarkastusten puitteissa. Myös ulkoministeriö ja kansainväliset rahoittajamme seuraavat ja arvioivat toimintaamme. Noudatamme kansainvälistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaista säännöstöä.

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen ainoa järjestö, joka on sertifioitu kansainvälisen Core Humanitarian Standard (CHS) -laatujärjestelmän mukaisesti. CHS perustuu parhaisiin käytäntöihin ja kokemuksiin, jotka ovat peräisin useiden vuosikymmenten aikana tehdystä avustustoiminnasta. Järjestelmää laadittaessa on kuultu esimerkiksi avustustyöntekijöitä, köyhyydestä ja kriiseistä kärsineitä yhteisöjä ja ihmisiä, satoja kansalaisjärjestöjä, hallituksia, YK-järjestöjä, lahjoittajajärjestöjä ja tutkijoita.

CHS-laatujärjestelmän tarkoituksena on ohjata avustusjärjestöjä mittaamaan ja jatkuvasti parantamaan avun laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Standardi asettaa köyhyydestä, katastrofeista ja kriiseistä kärsivät ihmiset toiminnan keskiöön. Se ohjaa avustusjärjestöjä toimimaan tavalla, joka edistää näiden ihmisten perusoikeuksien toteutumista.

CHS-laatujärjestelmän kulmakiviä ovat esimerkiksi Do no harm -periaate, konfliktisensitiivisyys, paikallisten valmiuksien kehittäminen, hyvä henkilöstöhallinto ja huolellisuusvelvoite (Duty of care). Järjestelmällä pyritään varmistamaan henkilöstön osaaminen, resurssien tehokas, tuloksellinen ja eettinen käyttö sekä jatkuva oppiminen.

CHS-sertifiointitarkastusten avulla olemme oppineet sekä organisaatiomme vahvuuksista ja toimintatavoista että korjaamista kaipaavista puutteista. Standardien täytäntöönpano on esimerkiksi parantanut menettelyjä, joilla pyrimme välttämään tahattomat kielteiset vaikutukset ohjelmamaiden yhteisöihin ja ihmisiin.

CHS uusi Kirkon Ulkomaanavun laatusertifioinnin vuonna 2021. Ensimmäinen nelivuotinen sertifiointimme myönnettiin vuonna 2017. Standardin noudattamista arvioidaan ja toiminnan edistymistä seurataan vuosittain riippumattomissa tarkastuksissa.

KUA:n toimintaa ohjaavat kansainväliset ihmisoikeusstandardit ja -periaatteet, joita ovat esimerkiksi tasa-arvo ja syrjimättömyys, osallisuus ja luotettavuus. KUA on kuitenkin sitoutunut torjumaan terrorismia, mikä tarkoittaa määrätietoista omavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa, ettei kauttamme päädy varoja terroristisiin tarkoituksiin.

KUA on kehittänyt oman sisäisen valvontajärjestelmän. Sen avulla pyrimme varmistamaan, ettei kauttamme päädy rahaa terroristiryhmille tai niihin yhdistyville ihmisille ja ryhmille.

KUA tarkastaa seuraavat tahot valvontajärjestelmänsä avulla:

 • KUA:n henkilökunta, 
 • alihankkijat, 
 • tavarantoimittajat, 
 • palveluntarjoajat,
 • kumppanit

Tarkastuksen hoitaa tehokas, nopea ja tarkka ohjelmisto.

Tarkastuksessa on huomioitu korkein mahdollinen henkilökohtaisten tietojen suojaaminen, jonka Kirkon Ulkomaanapu sitoutuu turvaamaan henkilökunnalleen, kumppaneilleen ja muille yhteistyötahoilleen kaikissa toimintamaissaan.

Mitä valituksia käsittelemme ja miten valituksia voi tehdä?

Kaikki vakaviin väärinkäytöksiin, kuten varojen väärinkäyttöön, korruptioon tai seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai häirintään, liittyvät epäilyt käsitellään luottamuksellisesti tutkinnan turvaamiseksi. Myös nimettömät ilmoitukset käsitellään, mikäli saamamme tiedot ovat riittäviä tapauksen selvittämiseksi. KUA:lla on nollatoleranssi seksuaaliselle hyväksikäytölle ja kaikelle häirinnälle. Child Safeguarding -ohjeemme suojelee lasten oikeuksia ja ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvaa häirintää tai hyväksikäyttöä.

Meille on tärkeää, että saamme tiedon mahdollisesta väärinkäytöksestä mahdollisimman pian. KUA:lla on oma, kaikki maaohjelmat kattava, ilmoituskanava, joka mahdollistaa väärinkäytösepäilyjen raportoinnin turvallisesti suoraan Helsingin-toimistolle. Järjestelmän kautta omat ja kumppaniemme työntekijät, paikalliset ihmiset tai muut toimintamme piirissä olevat henkilöt voivat valittaa luottamuksellisesti sekä väärinkäytösepäilyistä että laatuun liittyvistä ongelmista.

Valituksen voi lähettää meille ulkoisilta (englanninkielisiltä) verkkosivuiltamme ja sisäisestä intranetistämme löytyvien ohjeiden ja linkkien kautta. Maa- ja kenttätoimistoissamme varmistamme, että valituksia voi jättää yhteisöille luontevalla tavalla. Näitä ovat esimerkiksi puhelinnumerot, joihin voi soittaa tai lähettää viestiä, luottamustehtävään valittu henkilökunta tai naisopettajat, jotka edustavat tyttöjä ja naisia.

Tiedotamme valitusmahdollisuudesta koko yhteisölle – esimerkiksi koulussa sekä opettajille että lapsille ja nuorille. Valitusten avulla pystymme puuttumaan epäilyihin tai muihin epäkohtiin varhaisessa vaiheessa ja oppimaan virheistämme.

Hankinnat

Pyrimme omalla toiminnallamme vahvistamaan paikallista osaamista ja elinkeinoja. Tämä edistää työn tuloksellisuutta ja kestävyyttä. Erityisesti katastrofitilanteiden jälkeen on tärkeää, että paikalliset elinkeinot elpyvät nopeasti ja ihmisille taataan normaali toimeentulo.

Edistämme näitä tavoitteita tekemällä hankinnat mahdollisimman laajasti paikallisilta toimittajilta toimintamaissamme.

Henkilökunnallemme ja kumppaneillemme on annettu tarkka ohjeistus siitä, miten hankinnat tulee kilpailuttaa ja toteuttaa.

Mies hoitaa kasveja kasvihuoneessaan.

Yhteiskuntavastuu

Kirkon Ulkomaanapu kantaa yhteiskuntavastuuta toimimalla eettisesti ja ekologisesti. Toimistoissamme pyrimme toimimaan ympäristöystävällisesti ja käyttämään Reilun kaupan tuotteita kokoustarjoiluissa. Lisäksi kannustamme työntekijöitämme kierrätykseen ja Reilun kaupan tuotteiden käyttöön.

Olemme

 • ympäristökuormitusta vähentävä WWF:n Green Office -toimisto (Helsingin toimisto)
Panda-karhun kuva.
 • Reilun kaupan työpaikka ja Reilun kaupan perustajajäsen, ja käytämme Reilun kaupan tuotteita
Kirkon Ulkomaanapu on Reilun kaupan työpaikka ja Reilun kaupan perustajajäsen.
 • suomalaisten yritysten toimintaa kehitysmaissa tutkivan ja tarkkailevan Finnwatchin perustajajäsen
Finnwatchin logo.