Vastuullisuus

Vastuullisuus

Laatu ja vastuullisuus ovat työmme keskeisiä periaatteita.

Tuloksekkaan toiminnan perustana ovat osaava henkilöstö, hyvä toimintaympäristön tuntemus, monipuolista asiantuntemusta hyödyntävä suunnittelu, säännöllinen seuranta ja arviointi, sekä huolellinen riskinhallinta. Työtämme ohjaavat lisäksi kansainväliset säännöt ja standardit, sekä sisäiset toimintaperiaatteet ja -ohjeet.

Toimintaperiaatteet ja standardit

  • Kaikkea toimintaamme ohjaavat ihmisoikeusperustainen lähestymistapa, sukupuolten tasa-arvoisuuden periaate, konfliktisensitiivisyys sekä ilmasto- ja ympäristökysymysten huomioiminen.
  • Väärinkäytösten, korruption ja hyväksikäytön ehkäiseminen on luovuttamaton periaate kaikessa toiminnassa.
  • Olemme allekirjoittaneet humanitaarisen avun kansainvälisen ohjesäännön (Code of Conduct of the International Red Cross and Red Crescent Movement).
  • Humanitaarista työtämme ohjaa kansainvälinen humanitaarisen avun perussääntö ja minimistandardit (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response).
  • Jokainen työntekijämme allekirjoittaa käytöstapaohjeen (Code of Conduct) jossa hän sitoutuu toimimaan vastuullisesti, eettisesti, sekä sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla.
  • Olemme sitoutuneet edistämään kansainvälisen Core Humanitarian Standardin (CHS) periaatteiden soveltamista toiminnassamme ja olemme saaneet CHS-sertifikaatin ensimmäisenä järjestönä Suomessa. Standardi perustuu ihmisoikeusperustaiseen lähestymistapaan ja tukee laatua, tilivelvollisuutta sekä tehokkuutta edistävien toimintatapojen vahvistamista ja kehittämistä. Olemme CHS Alliancen jäsen.
  • KUA on kehittänyt oman ilmastotyökalun varmistaakseen hankkeidensa ja ohjelmiensa kestävyyden.

Osaaminen ja oppiva organisaatio

Toteutamme perustehtäväämme yleensä yhdessä paikallisten kumppaneidemme kanssa. He ovat oman ympäristönsä asiantuntijoita. Valitsemme kumppanimme huolellisesti, ja tarvittaessa tuemme heitä kehittämään omaa toimintaansa sekä vahvistamaan omaa osaamistaan. Opimme yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Laadukkaan työn edellytyksenä ovat pätevät työntekijät. Panostamme oman ja kumppaneidemme henkilökunnan jatkuvaan oppimiseen – osaamiseen, ammattitaitoon ja asenteisiin. Tavoitteenamme on taata työntekijöillemme terveelliset ja turvalliset työolot sekä tukea hyvää työkykyä.

Hankkeiden ja ohjelmien suunnittelu

Arvioimme huolellisesti jokaisen toimintaympäristön, työhön liittyvät riskit, paikalliset resurssit sekä muut onnistuneen työn edellytyksiin vaikuttavat tekijät. Otamme huomioon mahdolliset muut alueella vaikuttavat toimijat ja heidän tavoitteensa, ja pyrimme omassa työssämme täydentävyyteen. Tuomme työhön lisäarvona oman temaattisen osaamisemme, ohjelmatyön kokemuksemme sekä yhteydet kansainvälisiin ja kotimaisiin verkostoihin.

Yhdessä kumppaneidemme kanssa pyrimme takaamaan paikallisten ihmisten ja yhteisöjen osallistumisen heitä koskevien hankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Osallisuuden kautta paikallinen vastuu ja omistajuus työhön vahvistuvat, ja hankkeilla saavutetaan pysyvämpiä tuloksia.

Hankkeiden ja ohjelmien seuranta ja arviointi

Seuraamme yhdessä kumppaneidemme kanssa säännöllisesti ohjelmien ja hankkeiden edistymistä. Seurannan lisäksi teemme määräajoin syvemmälle meneviä ohjelma- ja hankearviointeja, joita toteuttavat riippumattomat asiantuntijat.

Seurannan ja arviointien kautta saamme tietoa siitä, tuottaako työmme tavoiteltuja tuloksia. Opimme sekä myönteisen että kielteisen kokemusten kautta tekemään työtämme paremmin ja tehokkaammin. Sisäisen raportointi- ja arviointijärjestelmän kautta tieto välittyy hyödyntämään koko organisaation kehitystä.

Myös keskeiset rahoittajamme, kuten ulkoministeriö, seuraavat ja arvioivat toimintaamme.

Hankinnat

Pyrimme omalla toiminnallamme vahvistamaan paikallista osaamista ja elinkeinoja. Tämä edistää osaltaan työn tuloksellisuutta ja kestävyyttä. Erityisesti katastrofitilanteiden jälkeen on tärkeää, että paikalliset elinkeinot elpyvät nopeasti ja ihmisille taataan normaali toimeentulo.

Edistämme näitä tavoitteita tekemällä hankinnat mahdollisimman laajasti paikallisilta toimittajilta toimintamaissamme.

Henkilökunnallemme ja kumppaneillemme on annettu tarkka ohjeistus siitä, miten hankinnat tulee kilpailuttaa ja toteuttaa.

Mies hoitaa kasveja kasvihuoneessaan.

Yhteiskuntavastuu

Kirkon Ulkomaanapu kantaa yhteiskuntavastuuta toimimalla eettisesti ja ekologisesti. Toimistoissamme pyrimme toimimaan ympäristöystävällisesti ja käyttämään Reilun kaupan tuotteita kokoustarjoiluissa. Lisäksi kannustamme työntekijöitämme kierrätykseen ja Reilun kaupan tuotteiden käyttöön.

Olemme

  • ympäristökuormitusta vähentävä WWF:n Green Office -toimisto (Helsingin toimisto)
Panda-karhun kuva.
  • Reilun kaupan työpaikka ja Reilun kaupan perustajajäsen, ja käytämme Reilun kaupan tuotteita
Kirkon Ulkomaanapu on Reilun kaupan työpaikka ja Reilun kaupan perustajajäsen.
  • suomalaisten yritysten toimintaa kehitysmaissa tutkivan ja tarkkailevan Finnwatchin perustajajäsen
Finnwatchin logo.