Kestävän kehityksen TAVOITTEET

KestävänkehityksenTAVOITTEET

Työmme Agenda 2030:n hyväksi 

Otamme käyttöön oikeuksiin perustuvan ja tuloshakuisen strategisen lähestymistavan humanitaarisiin ja kehitysyhteistyötoimiin ja takaamme, että ohjelmamme ovat linjassa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n kanssa. Kunkin kestävän kehityksen tavoitteen (SDG- Sustainable Development Goal) yksittäisten tavoitteiden ja erityistavoitteiden lisäksi pidämme kaikkia tavoitteita toisiinsa liittyvinä ja toisiaan tukevina.

Työmme edistää erityisesti seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita.

SDG 1 – Ei köyhyyttä 

Köyhyyden poistaminen on teemana kaikessa työssämme. Edistämme osallistavaa ja kestävää talouskehitystä, joka tarjoaa heikoimmassa asemassa oleville ihmisille, erityisesti naisille, nuorille ja paossa eläville ihmisille, paremmat mahdollisuudet ihmisarvoiseen elämään.

Olemme erikoistuneet hauraisiin maihin, joissa väestön perustarpeisiin ei useinkaan pystytä vastaamaan. Toimeentulotyömme parantaa erityisesti naisten ja nuorten mahdollisuuksia oppia uusia taitoja, löytää työtä ja ansaita elantonsa. Tutkimukset osoittavat, että naisten aseman ja toimeentulon parantaminen on ratkaisevin tapa poistaa köyhyys ja parantaa perheiden, yhteisön ja sitä kautta koko yhteiskunnan yleistä elintasoa.

Rauhantyömme luo perustan köyhyyden poistamiselle edistämällä yhteisön omavastuullisuutta ja osallisuutta kestävän rauhan ja vakauden saavuttamiseksi. Laadukas koulutus on tie ulos köyhyydestä. KUA:n ammatillinen koulutus tarjoaa mahdollisuuksia erityisesti työllistymiseen ja yrittäjyyteen haavoittuvassa asemassa oleville nuorille.

Edunvalvontamme tavoitteena on poistaa köyhyyttä ylläpitävät rakenteet. Vaikutamme kumppaneidemme kanssa päättäjiin, jotta nämä täyttäisivät velvollisuutensa, ja teemme yhteistyötä myös yksityisen sektorin kanssa rakentaaksemme siltoja yritysten, päättäjien ja paikallisyhteisöjen välille.

SDG 4 – Laadukas koulutus 

Globaaliin oppimiskriisiin vastaaminen on yksi keskeisistä aihealueistamme. Tarjoamme suomalaista koulutusalan asiantuntemusta ja innovatiivisia ratkaisuja koulujen rakentamiseen, opettajien koulutukseen, etäopetukseen ja sen varmistamiseen, että erityisesti tytöt ja lapset joilla on erityistarpeita, saavat mahdollisuuden opiskella. 

Lue lisää työstämme oikeudesta koulutukseen.

SDG 5 – Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvo on kestävän kehityksen ja köyhyyden vähentämisen edellytys. Kohdistamme kaiken työmme tavoitteeseen ”varmistaa naisten täysimääräinen ja tehokas osallistuminen ja yhtäläiset mahdollisuudet johtajuuteen kaikilla päätöksenteon tasoilla poliittisessa, taloudellisessa ja julkisessa elämässä”.

Kaksitahoinen lähestymistapamme edistää järjestelmällisesti sukupuolten tasa-arvoa kaikissa ohjelmissamme, ja samalla työskentelemme hankkeiden parissa, jotka lisäävät erityisesti naisten vaikutusmahdollisuuksia. Tämä parantaa naisten yhteiskunnallista ja taloudellista osallistumista ja yrittäjyyttä. Naisten on voitava säästää ja saada luottoa, olla taloudellisesti aktiivisia ja ansaita riittävä toimeentulo (itsenäisen) työn kautta.

Lue lisää työstämme sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

SDG 8 – Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu 

Tarjoamme haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille lisää mahdollisuuksia ihmisarvoiseen toimeentuloon ja tuemme yritysten, työpaikkojen ja välineiden luomista kestävää talouskasvua varten.

Työskentelemme yritystoiminnan ja teknisen ammatillisen koulutuksen (BTVET- Business and Technical Vocational Education Training) parissa esimerkiksi pakolaisasutuksissa, kaupungeissa ja hauraiden maiden maaseudulla ja tuemme erityisesti naisia lainojen ja säästöryhmien avulla.

Lue lisää työstämme oikeudesta toimeentuloon.

Yhteistyöllämme hauraiden maiden yksityisen sektorin kanssa pyrimme edistämään kestävien, vastuullisten ja ympäristöystävällisten pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kasvua, sillä niillä on eniten potentiaalia työpaikkojen luomiseen tulevaisuudessa. KUA:n vaikuttavuusinvestoijien tytäryhtiö FCA Investments perustettiin edistämään pk-yritysten kasvua sellaisilla aloilla kuin maatalous ja elintarviketuotanto, terveydenhuolto, vesi- ja viemäriverkosto, jätehuolto, koulutus, pienteollisuus, logistiikka, uusiutuva energia, rahoituspalvelut pienyrittäjille, mikrofranchising ja Finn-Tech.

Lue lisää FCA Investmentsista. 

SDG 10 – Eriarvoisuuden vähentäminen

Keskitymme ensisijaisesti osallisuuteen ja köyhyyden poistamiseen kaikkein heikoimmissa olosuhteissa. Työskentelemme naisten, nuorten, pakolaisten sekä uskonnollisten ja perinteisten johtajien osallistumisen lisäämiseksi rauhanrakentamiseen ja vuoropuheluihin sekä syrjäytyneiden naisten ja nuorten toimeentulomahdollisuuksien edistämiseksi.

Pyrimme edistämään yhtäläisiä koulutusmahdollisuuksia edistämällä tyttöjen ja erityistarpeita omaavien lasten oikeuksia, jotta he pääsisivät kouluun ja saisivat opintonsa päätökseen.

Osallisuuden edistämiseksi kehitämme julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden valmiuksia ja motivaatiota noudattaa ihmisoikeusperiaatteita ja parhaita käytäntöjä palvelujen tarjoamisessa ja politiikan toteuttamisessa käytännössä. Ensisijaisia vaikutuskanavia ovat näyttöön perustuva edunvalvonta ja avoimen vuoropuhelun edistäminen eri alojen välillä, usein verkostojen ja kumppanuuksien kautta paikallisten toimijoiden kanssa.

SDG 13 – Ilmastotoimet

Ilmastonmuutoksella ja luonnonvarojen niukkuudella on dramaattisia kielteisiä seurauksia, joista kärsivät eniten köyhimmät ja haavoittuvimmassa asemassa elävät ihmiset. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, resilienssi ja katastrofiriskien vähentäminen liittyvät toisiinsa, ja sisällytämme ne kaikkiin ohjelmiimme.

Olemme sitoutuneet humanitaariseen periaatteeseen ”Älä aiheuta vahinkoa”, joten arvioimme huolellisesti toimintamme seuraukset ja kehitämme kumppaniemme valmiuksia vastata ilmastoon liittyviin huolenaiheisiin. Työmme tavoitteena on parantaa yhteisöjen ilmastonmuutokseen liittyvää resilienssiä. Oikeus toimeentuloon -ohjelmissa otetaan huomioon myös maaseutuympäristöjen haavoittuva asema erilaisille luonnonkatastrofeille ja muille onnettomuuksille.

Ihmislähtöisen lähestymistapamme mukaisesti tuemme ihmisiä toimimaan aktiivisesti kehityksessä, myös ilmastonmuutostoimissa, kouluttamalla humanitaaristen ja hätäaputoimien etulinjassa katastrofialueilla toimivia henkilöitä. Paikalliset valmiudet parantavat merkittävästi katastrofiriskin vähentämistä.

SDG 16 – Rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot. 

Rauhan rakentaminen on muutosprosessi, jolla ylläpidetään myönteistä rauhaa eikä pelkästään hillitä konflikteja. Tavoitteenamme on osallistava rauha, joka on ominaista oikeudenmukaisille ja kestäville yhteiskunnille ja edellytys kestävälle kehitykselle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle.

Kokemuksemme mukaan oikeudenmukaisten ja kestävien yhteiskuntien rakentaminen onnistuu parhaiten, jos sekä oikeudenhaltijoilla että velvollisuuksien kantajilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada tietoa, osallistua ja käydä vuoropuhelua. Noudatamme osallisuuden, paikallisen omistajuuden, pitkäaikaisen sitoutumisen, avoimuuden ja vastuullisuuden periaatteita. Rauhantyön on perustuttava paikallisesti määriteltyihin prioriteetteihin, ja sitä on johdettava paikallisten sidosryhmien toimesta.

YK tunnustaa kansalaisyhteiskunnan (YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmat 14/3 ja 20/15), naisten (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 ja sitä seuranneet päätöslauselmat), uskonnollisten ja perinteisten johtajien (pääsihteerin raportti vuoden 2012 yleiskokoukselle rauhanvälityksestä A/66/811) ja nuorten (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2250 ja 2419) myönteisen roolin konfliktien ehkäisemisessä, rauhanrakentamisessa ja rauhan ylläpitämisessä. Nämä päätöslauselmat ohjaavat meitä työssämme.

Useat muut kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät vahvasti oikeuteen rauhaan, jonka muutokseen tähtäävä lähestymistapa näkyvät seuraavissa: SDG 5 sukupuolten tasa-arvo ja SDG 10 eriarvoisuuden vähentäminen. SDG 13 ilmastotoimista ja SDG 17 kumppanuudesta ovat teemoja, jotka liittyvät kaikkeen työhömme.

Lue lisää työstämme oikeudesta rauhaan.