Samarbetsnätverk

Samarbetsnätverk

Kyrkans Utlandshjälp utför kyrkans diakonala grunduppgift i samarbete med internationella organisationer och nätverk, lokala medborgarorganisationer och inhemska samarbetspartner.

Partner

Kyrkans Utlandshjälp är stiftande medlem i ACT-alliansen. ACT är en sammanslutning av kyrkligt utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och aktörer för påverkansarbete. Den är också en av världens största biståndsorganisationer. Den omfattar över 140 aktörer i över 130 länder och använder årligen 1,5 miljarder euro till biståndsarbete, humanitärt bistånd och påverkan. ACT har en central roll i samordnandet av kyrkliga organisationers humanitära bistånd.

Av de organisationer som förverkligar program, är Lutherska världsförbundet (LWF) vår största samarbetspartner. Vi stöder LWF:s långsiktiga utvecklingsprogram i åtta länder. Organisationen är dessutom en viktig partner till Kyrkans Utlandshjälp i det humanitära biståndet.  Vi stöder även det människorätts- och fredsarbete som utförs av LWF:s medlemskyrkor.
Genom  Kyrkornas Världsråd stödjer arbetet för fred,  jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Vi samarbetar med flera FN-organisationer särskilt inom utbildningen och fredsarbetet. Sådana organisationer är bland annat barnfonden UNICEF, utvecklingsprogrammet UNDP, Förenta Nationernas Flyktingkommissariat UNHCR samt stödenheten för fredsmäklingen, MSU, inom FN:s politiska avdelning.

Kyrkans Utlandshjälp har dessutom ett växande antal lokala bilaterala partner. De är kyrkor, kyrkliga eller andra religiösa organisationer och det civila samhällets aktörer. De är sakkunniga på sitt område och bidrar till att hållbara resultat uppnås.

Nätverk

Kyrkans Utlandshjälp stöder eller är medlem i flera nätverk och tematiska organisationer.

ACT Alliance Advocacy to the European Union (före detta APROVED) är de europeiska kyrkliga stödorganisationernas gemensamma organ, vars uppgift är att framhålla medlemsorganisationernas synpunkter i EU:s utvecklingssamarbetspolitik. Vi är också medlem  i nätverket för EU:s humanitära organisationer, VOICE och i nätverket för påverkansarbetet mellan kyrkorna, Ecumenical Advocacy Alliance.

Som medlem av HAP International har vi förbundit  oss att utveckla vårt arbete ansvarsfullt och högklassigt i förhållande till alla våra intressentgrupper, särskilt  dem vi arbetar med och till förmån för.

I Finland är Kyrkans Utlandshjälp bland annat medlem i Servicecentralen för utvecklingssamarbete Kepa och de finländska utvecklingssamarbetsorganisationernas EU-organisation Kehys.

Vi verkar i nära samarbete med stiften och församlingarna i Kyrkan samt insamlingen Gemensamt Ansvar. Utlandshjälpen  är medlem i Ekumeniska Rådet i Finland.

Utrikesministeriet och EU

Kyrkans Utlandshjälp är utrikesministeriets partnerskapsorganisation. Därtill  har vi ett samarbetsavtal med Europeiska kommissionens kontor för humanitärt bistånd, ECHO.