Asien

Kyrkans Utlandshjälp hade 52 anställda och 14 samarbetspartner inom arbetet i Asien.

xxx

”Många unga väljer det yrke som föräldrarna säger att de ska välja, för de känner inte till något annat. Utbildningen till studiehandledare lärde mig hur man samlar in information och bygger nätverk. Nu kan jag skaffa information som jag kan dela med mig av till mina elever.”

Vichet Un, studiehandledare utbildad av Kyrkans Utlandshjälp, Battambang, Kambodja

xxx

”Klimatförändringen oroar mig väldigt mycket, eftersom den förvärrar torkan och översvämningarna. EU Aid Volunteers utbildning har lärt mig vad samhällen kan göra för att bereda sig på katastrofer och minska förstörelsen.”

Sophy Kroeng, byanställd, Prey Veng, Kambodja

Utbildning och katastrofberedskap i Asien

Som ett resultat av Utlandshjälpens långsiktiga arbete innehåller den nya läroplanen i KAMBODJA en timme studiehandledning per vecka i högstadierna. År 2016 färdigställde och publicerade vi i samarbete med Kambodjas undervisningsministerium en läroplan och en handbok för studiehandledning. Vi utbildade landets första grupp studiehandledare som därefter utbildar fler studiehandledare.

Torkan förstörde risskörden på många håll och vattenstationer sinade. Kyrkans Utlandshjälp instruerade bygemenskaper i hur man använder bevattningssystem, skyddar dricksvattnet och använder vattencisterner. I samhällena som är känsliga för katastrofer gavs utbildning i grönsaksodling och hönsuppfödning.

Utlandshjälpen ordande utbildning i medling för samhällenas förlikningskommittéer. Som ett resultat av det nåddes uppgörelser i 726 tvister i bygemenskaperna.

Kvinnogrupperna för utkomstmöjligheter utbildades i hur man producerar
jordbruksprodukter. Vi stödde också byggandet av nätverk för odlingsgrupper, grossister och försäljare på de lokala marknaderna. Genom Utlandshjälpen fick 113 kvinnor och 36 män möjligheten att starta egna företag. Arbetet vilar på en stadig grund: kvinnornas andelslag, byabankerna, ris- och kobankerna, trädodlingen och vattengrupperna lever vidare också efter att det egentliga
hjälparbetet upphört.

I MYANMAR ordnade Kyrkans Utlandshjälp ett forum och en workshop
för 39 unga fredsaktivister. Unga från olika etniska grupper fick en möjlighet
att diskutera och utbyta idéer.

Vi gjorde det möjligt att gå i skola i 51 av landets läger för internflyktingar.
I delstaterna Kachin och Shah anslöts skolbarnen i flyktinglägren och i de omgivande byarna till det offentliga skolsystemet. I synnerhet flickornas möjlighet att gå i skola förbättrades. Dessutom stöddes utbildningens kvalitet.
Frivilliga från nätverket Lärare utan gränser utbildade 68 speciallärare i hur
man arbetar elevcentrerat.

Utlandshjälpen förbättrade utkomstmöjligheterna för landets internflyktingar
och de omgivande samhällena genom att grunda 366 jordbrukar-, utkomst-,
kvinno- och ungdomsgrupper. Utlandshjälpen stödde 97 spar- och lånegrupper
och grundade grupper för katastrofberedskap i 105 byar.

I NEPAL fortsatte byggandet av skolhus för att ersätta de som förstördes
i jordbävningarna 2015. I fjol byggdes 346 klassrum som kan användas i cirka 15 år. Dessutom fick 10 657 elever som upplevt jordbävningarna psykosocialt
stöd. Med Utlandshjälpens stöd började skolorna utveckla sin katastrofberedskap. Utlandshjälpen tog fram en handbok i beredskap för skolorna. Den togs i bruk också av andra aktörer inom utbildning.

Utlandshjälpen arbetade för att få ett slut på jordägarnas diskriminering av de
befriade livegna. Diskrimineringen bygger på kastsystemet, och Utlandshjälpen
stödde också de kastlösas tillgång till utbildning.

I alla tre länder var Utlandshjälpen med i EU Aid Volunteers-programmet
som med EU-stöd utvecklar riskhantering för samhällen känsliga för katastrofer.

Finansiering av programmen i Asien