Fred

Fred

Fred är en förutsättning för hållbar utveckling och att mänskliga rättigheter kan förverkligas. När samhällen får leva i fred kan barnen koncentrera sig på att gå i skola och de vuxna på att få en utkomst och på att bygga ett stabilt samhälle.

Kyrkans Utlandshjälps fredsarbete koncentreras i huvudsak till världens mest utsatta länder. Bland dem finns Centralafrikanska republiken, Sydsudan, Kenya, Uganda, Somalia, Myanmar, Nepal och Kambodja. Många av dessa länder har också utvecklingsutmaningar. Utöver det gör vi fredsarbete också i Israel och de palestinska områdena.

Kyrkans Utlandhjälp bygger varaktig fred i Boma State, Sydsudan

Fredsarbetet börjar på gräsrotsnivå

Hållbar utveckling kan endast byggas på en stadig grund, vilket å sin sida kräver ihärdigt fredsarbete på gräsrotsnivå. Det handlar om att man erkänner och medlar i mark- och ägandetvister, erkänner familjerättigheter och människorättsbrott och stöder de fredsprocesser som kopplas till dessa.

En hållbar fred handlar inte endast om att konflikterna avslutas, utan det förutsätter att hela samhället engageras. Strukturerna måste också ändras så att de stöder olika gruppers fredliga samlevnad.

Kvinnor, unga, flyktingar och religiösa samt traditionella aktörer står i centrum för vårt fredsarbete. Dessa grupper lämnas ofta utanför beslutsfattandet och de officiella fredsprocesserna. Därför stöder vi deras aktiva roll och försäkrar oss om att också deras röst hörs i beslutsfattandet.

Lokalsamhället samt aktörer på gräsrotsnivå har en central roll i konfliktlösning och fredsbygge.