Utbildning

Utbildning

En av de viktigaste målsättningarna för vårt arbete handlar om att barn och unga i våra programländer ska få gå i skola och ta del av högklassig undervisning.

Vi arbetar både med grundläggande utbildning och yrkesförberedande utbildningar. Vi utbildar lärare med hjälp av volontärer via vårt nätverk Lärare utan gränser. Arbetets tyngdpunkt ligger på utbildningen av flyktingar eller annars utsatta barn och unga.

Studiehandledning stöder sysselsättning

Utbildningen bör gynna eleverna och de lokala behoven på ett hållbart sätt. Därför är studiehandledning och arbetslivsfärdigheter en allt viktigare del av Kyrkans Utlandshjälps utbildningsprojekt. Vi stöder sköra stater att utveckla sin studiehandledning och yrkesutbildning så att de unga har bättre chanser att skaffa sig en hållbar utkomst efter utexaminering.

https://www.youtube.com/watch?v=1zjE_A54mIs
Studievägledning i Kambodja stöder skolbarnens framtid

Utbildning har många fördelar

Utbildningsmöjligheter förbättrar samhällenas förutsättningar att upprätthålla stabilitet. I den ständigt föränderliga världen betonas vikten av utbildning eftersom det ger människor kunskap och färdigheter som gör det lättare för dem att anpassa sig till omgivningens krav. För barn är skolor också säkra utrymmen speciellt då deras omgivning utsätts för olika kriser och katastrofer. Mitt i en kris är lärarnas förmåga att kunna erbjuda psykosocialt stöd mycket värdefullt.

Saara Turunen, volontär för Lärare utan gränser, berättar om sin erfarenhet.

Utbildning stöds på flera sätt

  • Vi erbjuder yrkesutbildning och företagarutbildning så att unga kan bygga sig en framtid och sysselsätta sig. I KUH:s yrkesutbildningar strävar vi efter att nyutexaminerade direkt kan hoppa in i arbetslivet.
  • KUH:s arbete med utbildning i katastrofer görs som en del av det humanitära biståndet. I nödsituationer tryggar det humanitära biståndet människors nödvändiga behov såsom skydd och föda. Utöver det försöker man se till att barnen så snabbt som möjligt kan återvända till skolan.
  • Lärarens yrkeskunskap är en förutsättning för högklassig utbildning. Därför är lärarutbildningarna en av de viktigaste pusselbitarna i vårt utbildningsarbete. I utvecklingsländer förstärks lärarnas pedagogiska kunnande med stödet av nätverket Lärare utan gränser.
  • Vi utvecklar våra partnerländers nationella utbildningssystem i samarbete med de lokala utbildningsministerierna. Vi har ett brett samarbete med internationella utbildningsaktörer och FN:s organisationer såsom UNICEF och UNCHR.