EAPPI-ihmisoikeustarkkailija-vapaaehtoisia pellolla, jossa on lampaita.

EAPPI

EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) är ett ekumeniskt följeslagarprogram som stöder lokala och internationella strävanden att avsluta Israels ockupation av de palestinska områdena samt leda Israel och Palestina till ett fredligt slut på konflikten, i enlighet med folkrätten och FN:s resolutioner.

År 2017 sände Kyrkans Utlandshjälp 12 frivilliga EAPPI-observatörer till de ockuperade palestinska områdena. Verksamheten finansieras av Utrikesministeriet. Av EAPPI-programmets 21 deltagande länder hör Finland till dem som ger störst stöd. Utlandshjälpen stöder även Kyrkornas världsråd direkt i rådets uppgift att koordinera programmet.

EAPPI-volontärerna arbetar på Västbanken, där de med sin närvaro utgör ett skydd och följer med hur den humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna förverkligas på de ockuperade områdena.

Efter sina perioder på fältet gör EAPPI-observatörerna påverkansarbete främst i Finland. De talar för politisk förändring och skyddet av civila, och för respekten för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Det internationella samfundet uppmanas främja ett rättvist fredsavtal för både palestinier och israeler. År 2017 fokuserade vi framför allt på att berätta om rivningarna av palestinska hem som ökat på Västbanken.

EAPPI-programmet fortsatte att öka synligheten och påverkansarbetet i sociala och traditionella medier. Huvudkampanjen ”Glimtar av hopp – livet under ockupation” arrangerades i november. Under fyra dagar ordnades program i Helsingfors, Åbo och Tammerfors med huvudtalare från fredsrörelsen Combatants for Peace, som förenar israeler och palestinier. Evenemangets Facebooksida nådde drygt 15 000 människor.