Påverkansarbete

År 2016 var ett utmanande år för påverkansarbetet. Antalet flyktingar och internflyktingar i världen var rekordhögt, samtidigt som den humanitära hjälpen var klart underfinansierad.

I flera av Utlandshjälpens verksamhetsländer var de mänskliga rättigheterna hotade och civilsamhället trängt. Utlandshjälpens påverkansarbete lyckades ändå, under dessa svåra omständigheter, åstadkomma positiva resultat, i synnerhet i verksamhetsländerna.

I länderna förverkligades över 60 projekt inom påverkansarbetet år 2016. Det är 53 procent fler än året innan. De lokala och nationella beslutsfattarna fick bland annat insikter i högklassig utbildning, utbildning som leder till arbete, fred och mänskliga rättigheter. Många förändringar gjordes som ett resultat av arbetet.

Till exempel i Liberia fick 45 kvinnor utbildning i påverkansarbete och juridiska rättigheter, och kunde börja kräva rätten till ärvd mark samt föra en kampanj mot våld i parförhållanden. I Kambodja var de inlämnade käromålen i tvister om äganderätten till mark sju gånger fler än året innan – 972 jämfört med 135.

Vid toppmötet World Humanitarian Summit, om humanitär hjälp, ordnade Utlandshjälpen och FN en session om religiösa aktörer och humanitär hjälp. Utlandshjälpen ökade också medvetenheten om utbildningens betydelse vid krissituationer, och talade för att inkludera religiösa och traditionella ledare, kvinnor och unga i fredsarbetet. Kyrkans Utlandshjälp arbetade också för att öka de lokala aktörernas ansvar i den humanitära hjälpen.

I samband med FN:s generalförsamling arrangerade Utlandshjälpen ett sidoevenemang om kunniga unga yrkesarbetandes roll i ungdoms- och fredsarbetet. Tack vare evenemanget fick fredsdialogprojektet med eritreanska och finländska ungdomar publicitet. För första gången i samband med generalförsamlingen förde en stor mängd medborgarorganisationer och unga en kampanj för att betona utbildningens vikt i krissituationer. Utlandshjälpen hjälpte dem att formulera och nå fram med budskapet.

Resultatet var att FN, vid ett möte på hög nivå, konstaterade att det är viktigt att barnen kan återvända till skolan under de månader som följer på en katastrof. Dessutom betonades vikten av utbildning efter grundskolan. Det här var betydande framgångar för Utlandshjälpens påverkansarbete.

I Europa kampanjade Utlandshjälpen tillsammans med ACT Alliance EU mot planerna att knyta utvecklingsbiståndet till hur väl mottagarländerna följer avtalen om att ta emot återvändande flyktingar och hur effektivt de lyckas reglera flyktingströmmen.

Utlandshjälpen gav sex utlåtanden angående Finlands statsbudget för 2017, statsrådets redogörelse om Finlands utvecklingspolitik samt regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse. Utlåtandena gavs till riksdagens utrikesutskott, miljöutskott, arbetslivs- och jämställdhetsutskott samt ekonomiutskott. Utlandshjälpen kallades till fem utskottssessioner för att ge sakkunnigutlåtanden.

Kyrkans Utlandshjälp förde, tillsammans med andra finländska medborgarorganisationer, en aktiv kampanj för de asylsökandes rättigheter. Utlandshjälpens företrädare träffade tjänstemän vid Justitieministeriet och Inrikesministeriet, och publicerade flera ställningstaganden, artiklar och kommunikéer – en del av dem tillsammans med andra organisationer. Trots de stora ansträngningarna skärpte Finlands regering politiken rörande familjeåterförening och ändrade lagarna som rör de asylsökandes internationella skydd och rättshjälp.

Utlandshjälpen var värd för två besök på ministernivå i Finland. Eritreas och Centralafrikanska republikens undervisningsministrar besökte båda Finland för att träffa viktiga aktörer inom den finländska utbildningssektorn.

Utlandshjälpen ordnade också besök i Jordanien för finländska politiker, tjänstemän och företrädare för församlingar. De bekantade sig med våra projekt där och fick kunskap om de syriska flyktingarnas situation.