Hantering av begäranden från registrerade

Din integritet är viktig för oss och vi vill att du ska veta hur och varför vi eventuellt samlar in och behandlar dina personuppgifter och framför allt vad du har för rättigheter och hur du utövar dem.

Viktiga uppgiftsskyddsbegrepp

”Personuppgifter” avser inte enbart uppgifter om ditt privatliv, utan omfattar alla uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig direkt eller indirekt.

”Behandling” avser samtliga åtgärder som utförs på personuppgifter, såsom insamling, inspelning, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, hämtning, tillgång, användning, överföring, kombinering, begränsning, radering eller förstörelse.

”Personuppgiftsansvarig” avser den fysiska eller juridiska person som fastställer syftet med och metoderna för behandling av personuppgifter.

 ”Personuppgiftsbiträde” avser den fysiska eller juridiska person som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

”Syfte” avser den anledning/de anledningar som den personuppgiftsansvarige behöver för att samla in och behandla personuppgifter. KUH SAC och/eller KUH-enheter (gemensamt kallade ”KUH”) samlar in och behandlar dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig eller som personuppgiftsbiträde för den personuppgiftsansvariges räkning. Du kan alltid kontakta KUH enligt förfarandet nedan för att utöva dina dataskyddsrättigheter.

Vilka är dina rättigheter?

Som registrerad kan du begära att utöva följande rättigheter avseende dina personuppgifter som KUH samlar in och behandlar:

Tillgång till dina personuppgifter

Du kan be KUH att bekräfta om de behandlar dina personuppgifter och kan, om så är fallet, begära tillgång till dina personuppgifter.

Begära att dina personuppgifter raderas

Du kan i en del fall begära att KUH raderar dina personuppgifter.

Begära att dina personuppgifter rättas

Du kan be KUH att rätta felaktiga uppgifter om dig. Det innebär att du också kan begära att KUH uppdaterar eller kompletterar dina personuppgifter.

Invända mot att dina personuppgifter behandlas

Du har i en del fall rätt att be att KUH inte behandlar dina personuppgifter.

Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter

Du kan i en del fall be att KUH begränsar behandlingen av dina personuppgifter för en del ändamål och under bestämda villkor.

Återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas

Du kan återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas även om du till en början gett KUH ditt samtycke att behandla dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du kan i en del fall be KUH att ge dig dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och/eller att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Lämna in klagomål

Du kan också lämna in ett klagomål om du anser att KUH bryter mot tillämpliga dataskyddsförordningar.

Observera att dessa rättigheter kan vara begränsade i en del situationer enligt tillämplig lag. Om till exempel uppfyllandet av din begäran om tillgång till dina personuppgifter skulle avslöja personuppgifter om en annan person, eller om du ber KUH att radera dina personuppgifter medan lagen kräver att de ska behållas.

 Hur kan du utöva dina rättigheter?

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor eller funderingar om vår dataskyddspolicy ber vid dig att kontakta oss:

 • Genom att mejla oss på dataprotection@kirkonulkomaanapu.fi
 • Genom att skriva till oss på ett av våra kontor. Adresserna hittar du här: https://www.kirkonulkomaanapu.fi/sv/kontakt/
 • Genom att ringa KUH:s kontor i ditt land.

För att vi ska kunna ta upp din begäran ber vi dig lämna följande information – KUH kommer alltid att behandla din begäran, och detta är inte avhängigt av hur du väljer att kontakta oss:

 • Ditt fullständiga namn*
 • Din status (anställd, sökande osv.)
 • Din e-postadress eller någon annan kommunikationsmetod som du föredrar*
 • Verifiering av din identitet: du kan bli ombedd att visa upp en lämplig identifikationshandling
 • Land/region
 • Vad din begäran gäller*

*Utan denna information kan KUH inte ta upp din begäran.

Hur behandlar KUH din begäran?

Din begäran överlämnas till behörig person beroende på vilken KUH-enhet du ställer begäran till. Därefter får du ett mejl som bekräftar att de har tagit emot din begäran. KUH strävar efter att ta upp din begäran utan dröjsmål och senast en månad efter att de har bekräftat mottagningen av din begäran. Om din begäran är särskilt komplicerad eller om du har skickat flera begäranden kan denna period förlängas med ytterligare två månader. I sådana fall informerar vi dig inom en månad efter att vi har tagit emot din begäran.

Om du väljer att skicka in din begäran elektroniskt, och såvida du inte begär något annat, lämnar KUH ut informationen till dig i ett allmänt använt elektroniskt format. Vi rekommenderar starkt att du följer detta förfarande för att lämna in din begäran, men observera att du även kan lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och/eller pröva frågan i domstol.

Hur tar KUH upp din begäran?

När KUH har behandlat din begäran internt kommer du att informeras – genom den kommunikationsmetod som du har angivit – och få den information som din begäran gäller. Se nedan hur KUH tar upp de vanligaste begäranden från registrerade:

Tillgång till dina personuppgifter

KUH kommer först att bekräfta om de behandlar dina personuppgifter. Om de gör det kommer du att få en kopia av dina personuppgifter och all relevant information om behandlingen.

Begära att dina personuppgifter raderas

Om begäran är berättigad kommer den anställda vid KUH som behandlar din begäran att instruera relevanta parter att radera dina personuppgifter.

Begära att dina personuppgifter rättas

Den anställda vid KUH som behandlar din begäran kommer att instruera relevanta parter att rätta dina personuppgifter och du kommer att få en bekräftelse på att dina personuppgifter har rättats eller uppdaterats. Observera att personuppgiftsombudet vid mottagningen av din begäran kommer att göra en första bedömning för att fastställa om:

 • KUH behöver ytterligare information för att behandla din begäran; eller
 • din begäran inte kan behandlas. I sådana fall får du en förklaring till beslutet.

Då KUH är personuppgiftsbiträde

Då KUH behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning rekommenderar KUH starkt att du skickar din begäran direkt till den personuppgiftsansvarige. Om KUH tar emot en begäran direkt kommer de att informera den personuppgiftsansvarige utan dröjsmål enligt villkoren som KUH och den personuppgiftsansvarige kommit överens om. Om KUH instrueras av den personuppgiftsansvarige att behandla din begäran direkt, kommer KUH att följa ovan nämnda förfarande i nära samordning med den personuppgiftsansvarige.