Ombudsarbetet

I församlingarna i vår kyrka finns det cirka 900 Kyrkans Utlandshjälp-ombud. De är en länk mellan Utlandshjälpen och församlingen.

I församlingarna i Borgå stift är det i regel diakoniarbetarna som är ombud för Kyrkans Utlandshjälp. I ca hälften av församlingarna har de ett annat ombud vid sin sida. Det kan vara en präst, en missionssekreterare, någon annan församlingsanställd eller en aktiv församlingsmedlem. Ombudens uppgifter varierar från församling till församling beroende på vilken arbetsuppgift ombudet har och vad hon eller han har speciellt intresse för.

Kontakta gärna ombuden i din församling om du vill göra en insats för vårt arbete!

Ombuden får regelbundet aktuell information och material om vårt arbete. I Borgå stift inbjuds ombuden till rådplägningsdagar som ordnas av stiftets missionskommitté. Dessutom ordnar Utlandshjälpen kurser och informationstillfällen för att förse ombuden med tillräcklig information om Utlandshjälpens arbete.

Sök till höstens ombudresa till Mocambique!

Höstens ombudsresa sker i år till Mocambicue där Kyrkans Utlandshjälp arbetar särskilt bland barn och unga. Utlandshjälpens arbete i Mocambigue är det utländska insamlingsändamål som kommer att lyftas fram under insamlingen Gemensamt Ansvar 2016.

Resan är en studieresa som i första hand är tänkt för församlingarnas Kyrkans Utlandshjälp-ombud men också övriga kan söka. Av dem som söker förutsätter vi god hälsa, stresstålighet, flexibilitet och förmåga att anpassa sig till enkla förhållanden. Dessutom förutsätter vi tillräckliga kunskaper i finska och engelska. Kunskaper i portugisiska är en fördel på denna resa.

Resan sker preliminärt i september eller oktober. Den kostar ca 2 500 euro och självriskandelen är 1 500 euro. Man kan gärna söka om bidrag/stipendium från sin hemförsamling, arbetsgivare, fackförbund, fonder, föreningar och domkapitel för att bekosta självriskandelen. Den del som överstiger självriskandelen bekostas av Kyrkans Utlandshjälp.

I resans pris ingår flygbiljetterna, visum, alla resor på destinationsorten, ett varmt mål om dagen samt logi där frukost i regel ingår. Deltagarna skaffar och bekostar själva sin reseförsäkring som skall vara heltäckande, samt de vaccinationer och läkemedel som behövs inför och under resan. Resan räcker ca 8-12 dagar.

Resenärerna skall efter resan, i synnerhet under GA-insamlingstiden februari-maj 2016, ha möjlighet och intresse att besöka församlingar i sitt eget stift och medverka i olika slag media och där anknyta sina upplevelser till GA- insamlingen. Den inbjudande församlingen står för resor, kost och logi. Deltagarna utbildas både inför resan och församlingsbesöken. Den första utbildningsdagen är 27 maj 2015 och den andra i månadskiftet aug.-sept.

Ifall den som utses att resa är församlingsanställd, är det önskvärt att både resan och församlingsbesöken får göras på arbetstid eftersom de gagnar hela stiftet och Kyrkan. Utlandshjälpen förser resenären med ett intyg över att man blivit utsedd att resa. Intyget innehåller en beskrivning av resans syfte och inlärningsmål. Intyget kan användas vid ansökningar som berör arbetstid, tjänstledighet, ekonomiska bidrag etc.

Sänd din ansökan som e-post senast 10.4 till Nina Silander, nina.silander@kirkonulkomaanapu.fi Nina svarar även på frågor om resan. Ifall du vill ansöka och/eller ha mera information på svenska, skall du kontakta kaj-mikael.wredlund@kyrkansutlandshjalp.fi . De som sökt intervjuas per telefon inom april månad. I mån av möjlighet kan intervjun även ske på överenskommen plats. De sökande meddelas om resultatet i början av maj.

I ansökan skall framgå
• Namn, födelsetid, adress, e-post och telefon
• Församling vilken du tillhör
• Församling där du arbetar och/eller är ombud
• Yrke och arbetsplats eller annan status (t ex pensionär)
• En beskrivning av vad du gjort som ombud förut
• Tidigare resor till u-länder
• Språkkunskaper
• En beskrivning av ditt hälsotillstånd. Den som blivit utsedd att resa och som under de senaste åren haft eller har sjukdomar som kräver läkarvård och/eller medicinering, skall inlämna ett läkarutlåtande att inga hälsomässiga hinder föreligger att delta i resan som kan vara både psykiskt och fysiskt betungande.
• En preliminär beskrivning av hur du kan finansiera självriskandelen
• Varför du vill delta i resan.
• Vilken nytta resan kunde ha för dig som ombud eller blivande ombud
• Varför det är bra att just du skulle finnas med i gruppen (gruppens strl är 10-12 pers)
• En rekommendation av församlingens kyrkoherde eller diakonitjänsteinnehavare. (Denna punkt gäller inte diakoner, ungdomsarbetsledare och präster)

För det svenska ombudsarbetet ansvarar koordinatorn för församlingskontakter Kaj-Mikael Wredlund, tfn. +358 400 103 282. kaj-mikael.wredlund(at)kyrkansutlandshjalp.fi