Ugandalainen Muja Rose tutkii viljelmiä.

Östafrika

Kyrkans Utlandshjälp hade 143 anställda och 10 samarbetspartner inom arbetet i Östafrika.

xxx

"Vår skola förstördes i strider 2015 och vi var utan skola i två år. Vi var tvungna att studera utomhus där både regn och gassande sol störde inlärningen. I skolutrymmena byggda av KUH kan vi igen koncentrera oss. Med hjälp av utbildningen påverkar vi välfärden i vårt samhälle. Jag uppmuntrar alltid mina klasskompisar att ge sitt allt i skolan så att vi i framtiden kan bygga upp vårt samhälle igen."

Nyatonga Chol, 13
Sydsudan

I SYDSUDAN syntes följderna av den utdragna konflikten under 2017 bland annat i att det rådde brist på mat. I februari deklarerade FN hungersnöd i en del av landskapet Unity.
Kyrkans Utlandshjälp stödde en omfattande humanitär operation i vilken man gjorde nedsläpp av matförpackningar från Världslivsmedelsprogrammet WFP:s helikoptrar. I juni förklarades hungersnöden officiellt vara över.

KUH har förbättrat närmare 2 000 personers möjligheter till utkomst och mat för familjen. Till exempel i Fangak utbildades 500 familjer i jordbruk och de fick verktyg och frön.
Arbetet för att upprätta skolbyggnader och säkerställa en högklassig utbildning har varit fortsatt framgångsrikt. Leveransen av undervisningsmateriel och engagerade föräldrar har visat sig vara avgörande. Under 2017 har KUH också börjat stöda utbildning på andra stadiet och via ett växande förtroende har KUH påverkat planeringen av utbildningen på en nationell nivå.

I UGANDA har 2017 präglats av Afrikas största flyktingkris – över en miljon flyktingar har anlänt från Sydsudan till Uganda. Som ett erkännande för KUH:s flyktingarbete har Uganda och FN:s flyktingorganisation UNHCR valt KUH till samarbetspartner för att främja utbildning och utkomst i Bidibidi som är världens nästa största flyktingbosättning.

I Bidibidi stödde och ledde KUH utbildningssektorns arbete genom att bidra med utbildningsmateriel och skolutrymmen. KUH har också utbildat lärare och ökat både skolpersonalens samt familjernas kunskaper för att hitta hållbara lösningar.

KUH:s arbete i Uganda har under de tre senaste åre möjliggjort att 46 356 barn kunnat gå i skola. Utöver det har 1 538 lärare fått pedagogisk utbildning i att leda en klass, beakta elevers specialbehov och ge psykosocialt stöd.

På den ugandiska landsbygden har KUH:s utkomstarbete år 2017 lyft 74 procent av de 2 088 familjer som fått projektstöd över fattigdomsgränsen. I spargrupper som fått stöd av Kvinnobanken har 2 444 personer lyckats spara 95 400 euro. De nygrundade 292 företagen har skapat 876 jobb, varav 788 tagits emot av kvinnor.
I SOMALIA har KUH stött interna flyktingars möjligheter till utkomst bland annat genom boskap. Under det mångåriga projektet har flera familjer lyckats öka antalet djur till minst tre gånger större än de kor och getter de ursprungligen fick.

Ungefär 400 religiösa och 2 000 traditionella ledare deltog i grundandet av distriktsråd i Somalia. Man har också kunnat undvika en eskalering av våld på KUH:s verksamhetsområden.

I KENYA har 20 lokala kvinno- och ungdomsgrupper fått en utkomstutbildning. Kvinnorna fick ekonomiskt stöd för att utveckla jordbruket och andra utkomstmöjligheter. Ungdomarna fick 300 getter för att livnära sina familjer. Genom att förstärka utkomsten förebygger man också konflikter och brott, såsom stölder av boskap.

Fredsförmedlingen mellan stammarna pokot och markwet fortsatte med sammanlagt 32 möten där sammanlagt 1 643 personer kom överens om metoder att fortsätta den fredliga samlevnaden på området.

I ERITREA arbetar KUH inom utbildningssektorn genom att förstärka lärarutbildningen i landets bägge lärarutbildningsinstitutioner. KUH har befrämjat införandet av nya undervisningsmetoder och forskningsarbete samt ökat forskningsbaserad undervisning. Lärarutbildarna har deltagit i utbildningar, workshoppar, läsecirklar samt i grupp- och individhandledning.

17 artiklar som baserar sig på verksamhetsforskning publicerades under året i en professionell samlingspublikation. KUH deltog med betydande insatser i utvecklingen av läroplaner och utbildningsprogram.

Finansiering av programmen i Östafrika