Årsöversikt 2015

Partner och samarbetsnätverk

Kyrkans Utlandshjälp förverkligar kyrkans diakonala grunduppgift i samarbete med internationella organisationer och nätverk, lokala aktörer i civilsamhällena samt inhemska samarbetspartner.

Utländska partner och nätverk

Kyrkans Utlandshjälp är stiftande medlem i ACT-alliansen. ACT är en sammanslutning av aktörer inom kyrkligt utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och påverkansarbete. Alliansen är också en av världens största biståndsorganisationer. Den består av drygt 140 aktörer i över 100 länder, och använder årligen 1,5 miljarder euro till utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och påverkan. ACT har en central roll i samordnandet av medlemsorganisationernas humanitära bistånd.

Kyrkans Utlandshjälp är dessutom medlem i ACT Alliance EU. ACT Alliance EU är de europeiska kyrkliga biståndsorganisationernas nätverk. Dess huvudmålsättning är att påverka EU-institutionernas beslutandeprocesser beträffande utvecklingsländerna, genom vilka man kan främja rättvisa och fred samt arbeta för att avlägsna fattigdomen.

Av våra samarbetspartner som förverkligar program är Lutherska världsförbundet (LWF) den största. I fjol stödde vi LWF:s långsiktiga utvecklingsprogram i åtta länder. LWF är dessutom en viktig partner för Kyrkans Utlandshjälp i det humanitära biståndet. Tillsammans med LWF gör vi inom FN påverkansarbete för mänskliga rättigheter och dialog mellan religioner. Vi stöder även LWF:s medlemskyrkors katastrofberedskap och administrativa kapacitet i utvecklingsländerna.

Vi är en av Kyrkornas Världsråds specialiserade samarbetsorganisationer. Tillsammans stöder vi arbetet för fred, dialog mellan religioner samt mänskliga rättigheter.

Vi samarbetar med flera FN-organ, särskilt inom utbildning och fredsarbete. Sådana organ är bland annat barnfonden UNICEF, utvecklingsprogrammet UNDP, Förenta nationernas flyktingkommissariat UNHCR samt stödenheten för fredsmäklingen, MSU, inom FN:s politiska avdelning. Kyrkans Utlandshjälp är också medlem i FN:s Global Education Cluster.

Kyrkans Utlandshjälp verkar som sekretariat för Fredsmäklingsnätverket för religiösa och traditionella ledare.

Utlandshjälpen har ett samarbetsavtal med Europeiska kommissionens kontor för humanitärt bistånd, ECHO. Vi är också medlem i nätverket för EU:s humanitära organisationer, VOICE.

Kyrkans Utlandshjälp har dessutom ett växande antal lokala bilaterala partner som förverkligar projekt vi stöder, antingen självständigt eller tillsammans med oss. De är kyrkor, kyrkliga eller andra religiösa organisationer och det civila samhällets aktörer. De är sakkunniga på sitt område och bidrar starkt till att hållbara resultat uppnås.

Vi har åtagit oss att arbeta för att de internationella Core Humanitarian Standards-principerna (CHS) tillämpas i vår verksamhet. Standarden bygger på ett tillvägagångssätt som baseras på mänskliga rättigheter, och den stöder kvalitet, ansvarsskyldighet samt att man stärker och utvecklar effektiva arbetssätt. Vi är medlem i CHS Alliance.

Partner och nätverk i Finland

Vi verkar i nära samarbete med stiften och församlingarna i Kyrkan samt insamlingen Gemensamt Ansvar. Utlandshjälpen är medlem i Ekumeniska Rådet i Finland.

Kyrkans Utlandshjälp är Utrikesministeriets partnerskapsorganisation.

Vi är medlem i Servicecentralen för utvecklingssamarbete Kepa, EU-plattformen för finländska biståndsorganisationer Kehys, Utvecklingspolitiska kommissionen (KPT), Delegationen för internationella människorättsärenden (IONK), Medborgarorganisationernas människorättsstiftelse (KIOS), Nätverket för bred säkerhet (WISE), FinnWatch, Somalinätverket I Finland samt Föreningen för främjandet av rättvis handel.

Vi är också medlem i Fredagsgruppen som består av riksdagsledamöter, företrädare för medborgarorganisationer samt tjänstemän vid olika ministerier. Den verkar för att sociala och humanitära aspekter samt hälsofrågor ska få större tyngd I nationell och europeisk utvecklingspolitik och i hur den implementeras.

Utlandshjälpen är också en av Näsdagsinsamlingens partner.