EAPPI-programmet riktade blicken mot rivningarna av palestinska hem

EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) är ett ekumeniskt föjeslagarprogram som stöder lokala och internationella strävanden att avsluta Israels ockupation av de palestinska områdena samt leda Israel och Palestina till ett fredligt slut på konflikten, i enlighet med internationell rätt och FN:s resolutioner.

De frivilliga EAPPI-observatörerna utgör med sin närvaro ett skydd för de sårbara lokalsamfunden. De följer med hur den humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna förverkligas. I fjol skickade Finland nio observatörer till området.

Det stigande antalet rivningar av palestinska hem på Västbanken hade en framträdande roll i volontärernas arbete 2016. Arbetet fokuserade på att besöka samhällen som fått sin rivningsdom och att rapportera om rivningsarbetet. Volontärerna samarbetade med diplomatiska gäster och medborgarorganisationer för att sprida information om läget.

Efter sina perioder på fältet gör EAPPI-observatörerna påverkansarbete främst i Finland. I fjol satsade man på att öka närvaron i sociala medier, framförallt på Facebook och Instagram. Resultaten var goda, och man nådde tusentals nya människor den vägen.

På våren och sommaren startade en påverkanskampanj med målet att öka allmänhetens medvetenhet om det ökande antalet rivningar av palestinska hem på Västbanken. I kampanjen ingick också en vädjan om att de finländska beslutsfattarna ska agera för att förhindra rivningarna. Kampanjen var väldigt synlig i sociala medier och på festivalen Världen i byn som ordnades i Helsingfors i maj. Kampanjen uppmärksammades också av utrikesministern som skickade ett svarsbrev till EAPPI.