FCA investments Förändringsteori: 1. insats 2. verksamhet 3. avkastning 4. outcome 5. effekt.

FCA Investments

De första investeringarna görs år 2019 i Uganda och Somalia.

KUH har inlett investeringsverksamhet i världens bräckligaste länder. Tanken är att skapa något nytt. Enligt Världsbankens uppskattning borde världen under de kommande 15 åren skapa över 600 miljoner jobb så att den växande befolkningen skulle ha möjligheter till en ordentlig utkomst.

Att skapa nya jobb i utvecklingsländer är i nyckelroll i kampen mot fattigdom och ojämlikhet. Arbete och utkomst är också nyckeln till bestående fred.

Framtidens utmaningar är så stora att traditionellt utvecklingssamarbete inte räcker. I fortsättningen behövs nya sätt och verktyg för att stöda och påskynda utveckling. Ett nytt verktyg är KUH:s investeringsbolag FCA Investments som investerar i små och medelstora bolag.

Till och med 70 procent av de nya jobben föds i små eller medelstora bolag. I de bräckligaste länderna är andelen ännu högre. Fastän de små och medelstora bolagen har den bästa potentialen att skapa nya jobb är det svårast för dem att få finansiering för att starta eller utveckla sin affärsverksamhet.

Utöver finansiering erbjuder FCA Investments också stöd för att utveckla affärsverksverksamheten, såsom ekonomiförvaltning och administration. Företagen kan få hjälp både av KUH:s egna experter samt av proffs inom näringslivet som på frivillig basis donerar sitt yrkeskunnande.

De första direkta investeringarna görs i Uganda och möjligtvis i Somalia. När resurserna växt kan investeringsverksamheten komma i gång i till exempel Kenya, Jordanien, Nepal, Myanmar och Kambodja.

Investeringarna görs i företag med ett samhälls- och miljöansvar, som skapar jobb, lyfter utkomstnivån i låglönebranschen och minskar på fattigdom. KUH har i tidigare projekt stött framför allt kvinnliga företagare. Bättre sysselsättning för kvinnor och unga är också en central målsättning för FCA Investments.

Möjliga sektorer är bland annat hållbart jordbruk och hållbar matproduktion, hälsovård, vatten- och avloppssystem, avfalls-hantering, utbildning, småindustri, logistik, förnybar energi samt finansieringstjänster till småföretagare.

FCAI investerar i företag som har funnits i minst två år. Företagen måste förbinda sig till principer för god administration och transparens och de måste ha ett trovärdigt operativt kunnande. Investeringarnas storlek växlar mellan hundratusen och en miljon euro.

En av KUH:s styrkor är den starka närvaron i målländerna, det lokala kunnandet samt kunskap om konflikter. FCAI har skapat nätverk med ledande finansiärer som verkar i utvecklingsländerna. Samarbetet med fonder och andra aktörer försnabbar de egna direkta investeringarna. Tyngdpunkten för direkta investeringar finns i Uganda och möjligtvis Somalia.

2018 beviljade Utrikesministeriet FCAI ett lån på 16 miljoner euro som FCAI ska använda i sin helhet för investeringsverksamhet. Processer och verktyg som anknyter till investeringarna har byggts upp under 2018. En investeringschef har utnämnts i Uganda, vilket möjliggör beredningen av direkta investeringar. Bolagets målsättning är att göra de första pilotinvesteringarna i Uganda och möjligtvis Somalia under 2019.