KUA:n henkilöstö kantaa työreppunsa pään päällä Etelä-Sudanissa jokea ylitettäessä

Personalen och säkerheten

Kyrkans Utlandshjälp är en mångkulturell sakkunnigorganisation. I Helsingfors sysselsätter vi ett hundratal sakkunniga inom olika områden. Drygt 200 personer arbetar i programmen runtom i världen.

Personalen

Under år 2017 fortsatte vår personalstyrka att växa. Det gäller i synnerhet de lokalt anställda på fältet. I slutet av året var den totala personalstyrkan 355 personer. Av dem jobbade 115 i Helsingfors, på distans eller som sekonderade. 240 arbetade vid lands- och regionkontoren. 31 av dessa var utsända medan 209 var lokalt anställd personal.

Antalet årsverken uppgick till 325,4. Av dessa var 4,6 i form av tillfälligt anställda personer för F2F- och telefonkampanjer. Personalens medelålder var 42,6 år. Totalt sett arbetar det ungefär lika många män (51 %) och kvinnor (49 %) vid Utlandshjälpen. I Helsingfors är kvinnorna i klar majoritet medan männen är i klar majoritet vid de flesta kontoren på fältet. Personalen i Helsingfors och de utsända hade i snitt 5,4 tjänsteår vid Utlandshjälpen. En stor del av de lokalt anställda arbetar med kortvariga projektuppgifter.

Cirka 78 procent av Utlandshjälpens Helsingforsbaserade och utsända personal hade högskoleexamen medan 10 procent hade gått i grundskola eller hade utbildning på andra stadiet. 31 procent har tagit examen utomlands. En stor del av dem jobbar vid regionkontoren. Utbildningsgraden hos de lokalt anställda varierar mycket beroende på deras arbetsuppgifter.

Säkerheten

Säkerhet och riskhantering är en viktig del av Utlandshjälpens verksamhet. Säkerheten är på hela personalens ansvar. År 2017 fäste vi mer uppmärksamhet än tidigare vid personalens säkerhetsutbildning och på att utveckla den. Vi utvecklar också utbildningen för de säkerhetsansvariga i regionerna där vi verkar. Säkerhetschefen i Helsingfors hjälper landskontoren att utveckla personalens säkerhet under utmanande omständigheter och har ansvar för säkerhetsfunktionerna som helhet. De mest centrala riktlinjerna för säkerheten samt de landsspecifika beredskapsplanerna uppdaterades 2017. Dessutom såg vi över de landsspecifika riskanalyserna som gjorts för kontoren. Stående bestämmelser och särskilda direktiv kompletterar riktlinjerna, och även dessa sågs över. De ökar personalens medvetenhet om säkerheten, vilket möjliggör rätt agerande i situationer som avviker från de normala.

De mest omfattande utbildningshelheterna för personalen var femdagarskurserna (HEIST, Hostile Environment Individual Safety Training) i Nairobi. Ämnen var första hjälpen, brandsäkerhet, personlig säkerhet, riskbedömning och körsäkerhet. En tredjedel av hela personalen har nu fått HEIST-utbildning. Utbildningen fortsätter och den utvecklas ytterligare utgående från erfarenheterna.

År 2017 inträffade några allvarligare händelser som krävde att säkerhetsorganisationen agerade. Tack vare tidigare erfarenheter fungerade krisledningen i dessa situationer vältajmat och rätlinjigt.