Opetusta haavoittuvassa asemassa oleville

Opettajat ilman rajoja -verkosto tukee globaalikasvatusta Suomessa ja osallistuu opettajien kouluttamiseen ja opetuksen laadun kehittämiseen lähettämällä opetusalan asiantuntijoita vapaaehtoisjaksoille kehittyviin ja hauraisiin maihin.

Vuonna 2016 alkoi myös suomen kielen opetus pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. Vuoden päätavoitteet olivat verkoston jäsenmäärän kasvattaminen ja vapaaehtoistyön laadun kehittäminen niin vapaaehtoisten rekrytoinnissa, kouluttamisessa kuin hankkeisiin sijoittamisessa.

Verkosto lähetti ulkomaille 24 opetusalan ammattilaista pitkäkestoiselle ja 21 lyhytkestoiselle vapaaehtoisjaksolle.
Pitkäkestoisiin jaksoihin osallistuneista vapaaehtoisista 20 työskenteli Ulkomaanavun koulutushankkeissa ja neljä
vapaaehtoista lähetettiin muiden suomalaisten kansalaisjärjestöjen hankkeisiin. Lyhytkestoisiin vapaaehtoisjaksoihin
osallistuneista opetusalan ammattilaisista neljä toimi Ulkomaanavun tukena Kambodžassa ja 17 osallistui Ulkomaa-
navun hollantilaisen kumppanijärjestön Edukansin järjestämään World Teacher -ohjelmaan Keniassa.

Verkosto järjesti yhteistyössä seurakuntien, kirjastojen ja eri oppilaitosten kanssa koulutuksia Helsingin yliopiston
Opettajankoulutuslaitoksella Toisto-opetusmetodin käytöstä.  Hankkeessa koulutettiin 460 uutta kieliopasta 12 eri paikka-
kunnalla. EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto myönsi verkoston Suomen kieli sanoo tervetuloa
-kieliopashankkeelle kahden vuoden rahoituksen, minkä ansiosta verkosto pystyi palkkaamaan hankkeelle koordinaat-
torin. Hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia kielioppaita, koordinoidaan kielen opetusta vastaanottokeskuksissa sekä
tuetaan ryhmien psyykkistä jaksamista sekä opiskelijoiden motivaatiota.