Årsöversikt 2014

Latinamerika och Karibien

Utlandsjälpens regionkontor för Latinamerika och Karibien finns i Petionville, intill Port-au-Prince i Haiti. Utöver det stöder Utlandshjälpen arbetet i Guatemala och Honduras i Centralamerika.

I 2014 hade Utlandshjälpen i regionen

Latinamerika och Karibien2

Latinamerika och Karibien-kontorets finansiering
xxx

”Nu kan jag planera mitt arbete så att jag
får behålla lite pengar. Jag säljer aldrig mina
produkter på kredit igen”, säger sömmerskan
Orfelie Saintelus, 56, som deltog i Kvinnobankens
bokföringskurs i Haiti.

xxx

”Mina föräldrar lämnade inget till mig. Jag
levde länge i fattigdom. Min dröm är att Joël
kan gå ut skolan och får en bättre framtid”,
berättar Roselor Charlles. Hennes son Joël
Baptiste går i Abeilles d’Aspam-skolan som
Utlandshjälpen byggt i Léogâne i Haiti.

Trygga och säkra skolutrymmen till Haiti

I HAITI har det ambitiösa och nyskapande skolbyggnadsprojektet år 2014 stött den haitiska regeringens mål att erbjuda möjlighet till skolgång för alla barn. Under året blev fyra skolor klara. 900 skolbarn fick trygga lokaler.

Skolorna är byggda för att klara tropiska cykloner och jordbävningar. Skolorna fick också kök, vattenstationer och ordentliga toaletter. I Utlandshjälpens verksamhet är lokalsamhällets medverkan och egenansvar väldigt viktigt. I samarbetet betonas allas rätt till utbildning.

Vi arbetar också med att utveckla undervisningens kvalitet och tillsammans med lokala aktörer utbildade vi ledare och lärare. Vi tror att stärkandet av kvinnornas ekonomiska självbestämmanderätt är avgörande för att uppnå jämställdhet.

År 2014 har Utlandshjälpen stött kvinnors utkomst, såsom jordbruk och djuruppfödning, på Macayas landsbygd. Det ordnades utbildning i företagande, till exempel i bokföring. Vi ordnade också utbildning i mänskliga rättigheter, ledarskap, familjeplanering och läskunnighet. Under året hade Kvinnobankens utbildningar 496 deltagare.

Att man tagit med lokalsamhällena i skolbyggnadsprogrammet har ökat delaktigheten och egenansvaret. Det bidrar till att minska konflikter inom i lokalsamhället och mellan samhällen. Utlandshjälpens arbete bygger broar mellan Haitis undervisningsministerium och samhällena som får statens otillräckliga stöd. På det här sättet främjar vi de mänskliga rättigheterna.

Att minska risken för katastrofer ingår i alla våra program. Vi hjälper till exempel skolor att göra upp beredskapsplaner. Vi hjälper också samhällen att anpassa sig till de förändringar som klimatuppvärmningen för med sig.

I Latinamerika arbetar Kyrkans Utlandshjälp i GUATEMALA och HONDURAS. År 2014 fokuserade vid på att förbättra utkomstmöjligheterna och på att öka den lokala beredskapen att medla i och lösa konflikter.

Utlandshjälpen har stött utbildning i mänskliga rättigheter och demokrati samt medborgarnas möjligheter att delta i det lokala beslutsfattandet.