Årsöversikt 2014

Västafrika

I Västafrika verkar Utlandshjälpen i Liberia och i Sierra Leone. På grund av ebolaepidemin, var man tvungen att lägga ner utvecklingssamarbetsprojekten. Istället satte man in resurser på att bekämpa ebolan. Projekten återupptogs i början av år 2015.

I Västafrika Utlandshjälpen har

Västafrika

Västafrika-kontorets finansiering
xxx

”Vi odlar olika sorters bönor, chili och kål. De ger oss mat på bordet, men de mest värdefulla sorterna säljer vi på marknaden. Till exempel gröna bönor ger bra betalt. Den senaste tiden har jag lärt mig att producera frön och ta vara på dem. Sedan kan jag odla nya grönsaker!”

Martha Togba, Liberia

Kamp mot ebola i Västafrika

I LIBERIA fokuserar Kyrkans Utlandshjälp på att stöda kvinnornas ekonomiska och sociala självbestämmanderätt. Genom utbildning och stöd till grönsaksodling och hönsuppfödning förbättras kvinnornas utkomstmöjligheter. Kvinnorna undervisas i sina rättigheter.

Utlandshjälpen erbjuder dessutom skolgång för flyktingar från Elfenbenskusten. År 2014 fick 450 unga högstadie- och gymnasieutbildning i Bahns och PTP:s flyktingläger. De unga som tvingats fly Elfenbenskusten får undervisning på sitt modersmål, franska, och i enlighet med hemlandets läroplan. Över 90 procent av eleverna i avgångsklassen klarade gymnasiets avslutande prov. I båda lägrens skolor finns daghem. Tack vare dem kan också unga mammor gå i skola utan att behöva oroa sig för barnens välmående.

I SIERRA LEONE har Utlandshjälpen stött fyra yrkesutbildningscentraler som erbjuder undervisning speciellt för unga kvinnor. Lokalsamhällena får hjälp att ta i bruk nya odlingsmetoder och delta mer aktivt i utvecklingen av det egna samhället. Utlandshjälpen jobbar också för att stärka de traditionella och religiösa ledarnas förmåga att förebygga och lösa lokala konflikter.

I augusti 2014 tvingades Utlandshjälpen avbryta nästan alla projekt i Liberia och Sierra Leone på grund av ebolaepidemin. Offentliga sammankomster förbjöds, skolorna stängdes och möjligheten att röra sig mellan områden begränsades.

I Liberia deltog Utlandshjälpen i kampen för att stoppa epidemin genom att dela ut hygienartiklar till 2650 hushåll. Man delade ut 2000 ämbar, tvål och klorit och bland annat madrasser till vårdklinikerna.

Cirka 300 människor utbildades att sprida information om farsoten. Till dem hörde lokala och religiösa ledare, unga, medlemmar i kvinnogrupper och lokala insatsgrupper som bildats för att bekämpa ebola. Man nådde 70000 människor med information om hur man förhindrar smitta och om bra hygienrutiner.

De lokala ledarna fick också utbildning i psykosocialt stöd, i hur man hänvisar sjuka till vård och hur man ser till att de inte stigmatiseras. I Sierra Leone utbildade Utlandshjälpen frivilliga för upplysningsarbete i lokalsamhällen, levererade mat till isolerade hem, spred information via radio och stödde lokala specialgrupper som bekämpar ebola. I Bo-regionen understödde Utlandshjälpen hövdingarnas möte vid vilket man dryftade regeringens åtgärder för att förebygga ebola.