Årsöversikt 2014

Förvaltning

Stiftelsen Kyrkans Utlandshjälp leds av en styrelse med elva medlemmar. Styrelsen är tillsatt av kyrkans utrikesråd. Styrelsen biträds av ett arbetsutskott med tre medlemmar. Styrelsen sammanträdde år 2014 fyra gånger. Dessutom höll arbetsutskottet fem e-postmöten och kom samman med granskningsutskottet två gånger.

Kyrkans Utlandshjälpens styrelsen 2014

Ordförande: Verkställande direktör Anni Vepsäläinen
Vice ordförande: Biskop Tapio Luoma

Medlemmar:
Sakkunnig på internationella ärendena Tarja Kantola,
direktor Sixten Ekstrand,
ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinen,
biskop Tapio Luoma,
redaktör Reetta Meriläinen,
ekonomie magister Ritva Ohmeroluoma,
europarlamentariker Sirpa Pietikäinen,
kyrkoherde Olli-Pekka Silfverhuth,
stiftssekreterare Helena Tuominen ja
handelsrådet Kent Wilska.

Ersättare:
Advokat Tuomas Aho,
generalsekreterare Katri Korolainen och
direktor Ilkka Mattila

Sekreterare:
Verksamhetsledare Antti Pentikäinen.

Arbetsutskottet

Ordförande Anni Vepsäläinen,
personlig ersättare Kimmo Kääriäinen

Medlemmar:
Helena Tuominen, personlig ersättare Tarja Kantola,
Kent Wilska, personlig ersättare Tuomas Aho
och sekreterare Antti Pentikäinen.

Av styrelsen kallade sakkunniga medlemmar

Generalsekreterare Heikki Huttunen,
direktor Risto Jukko,
direktor Kalle Kuusimäki och
projektchef Riina Nguyen.

Granskningsutskottet

Ordförande: Ritva Ohmeroluoma,
Medlemmar: Tuomas Aho och Katri Korolainen.

Verksamhetsledare Antti Pentikäinen representerade Kyrkans Utlandshjälp i olika samarbetsnätverk enligt följande: Medlem i ledningsgruppen för Kyrkans utrikesavdelning, sakkunnig i Kommittén för kyrkans missionsarbete, medlem i Stiftelsen Näsdagens styrelse, sakkunnigmedlem i styrelsen för den finländska Ortodoxa kyrkans utlandshjälp, medlem i insamlingskommittén för Gemensamt Ansvar, medlem i förvaltningsrådet för stiftelsen Helsingfors Diakonissanstalt, medlem i Helsinfors Universitetets styrelse, ordförande för UNDP:s Civil Society Advisory Committee.