Anwar Abujesh Zaatrin pakolaislerillä Jordaniassa. Kuva: Ville Asikainen.

Vuosikertomus 2014

Visio

Kirkon Ulkomaanapu hakee myönteistä muutosta tukemalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä haurailla ja katastrofiherkillä alueilla. Erikoistumme tukemaan paikallisyhteisöjä niiden oikeudessa rauhaan, toimeentuloon ja koulutukseen. Tuemme ohjelmiamme kansainvälisellä vaikuttamistyöllä.

Missio

Tekoja ihmisarvon puolesta.

Arvot

  • Valikoimaton lähimmäisenrakkaus
  • Periksiantamaton toivo
  • Rohkeus
  • Kunnioitus

Kirkon Ulkomaanavulla poikkeuksellinen rooli rauhantekijänä

Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen ja Ulkomaanavun hallituksen puheenjohtaja Tarja Kantola käyvät vuoropuhelua Ulkomaanavun roolista nyt ja tulevaisuudessa.

xxx

Tarja Kantola, hallituksen puheenjohtaja: "Suomalaistenkin lähteminen taistelijoiksi ääriliikkeisiin ja esimerkiksi Tanskan tapahtumat ovat tuoneet ekstremismin lähelle meitä. Kirkon Ulkomaanavulla on kyky rohkeasti ottaa asioita esille. Nyt oikeasti tapahtuu se, että eri tahot kokoontuvat yhteen. Monenlaisia ryhmiä on otettava huomioon."

xxx

Antti Pentikäinen, toiminnanjohtaja 30.4.2015 saakka: "Suomessa myös somalidiasporalla on tärkeä rooli perinteisten johtajien merkityksen opettamisessa ja konfliktien monimutkaisuuden ymmärtämisessä. Diasporalla on rooli myös Somalian valtion vakauttamisessa. Paljon työtä on vielä tehtävänä."

Taloustiedot

Taloudellinen kehitys jatkuu hyvänä

Taloudellisten resurssien osalta kehitys on jatkunut suotuisana. Yhteistyö useiden merkittävien kansainvälisten rahoittajien kanssa on mahdollistanut toiminnan laajentamisen.

Tilikauden 2014 alijäämä oli 239 028 euroa, ja oman pääoman määrä vuoden lopussa 5,7 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset saamiset yhteensä olivat 3,5 miljoonaa euroa. Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä oli 10,9 miljoonaa euroa. Tästä kohdennettuja lahjoituksia katastrofi- ja jälleenrakennustyöhön ja Naisten Pankille oli 3,1 miljoonaa euroa ja eri rahoituslähteistä  saatuja hanke-ennakkomaksuja 5,6 miljoonaa euroa.

Tuotot

Tilikauden tuotot olivat 33,9 miljoonaa euroa (edellisellä tilikaudella 31,4), ja kasvua edelliseen vuoteen nähden oli kahdeksan prosenttia. Varainhankinnan tuotot olivat 33,8 miljoonaa euroa.

Varainhankinnan tuotot 2014

Menot

Kirkon Ulkomaanapu käytti vuonna 2014 kansainväliseen avustustyöhön ja kotimaan toimintoihin 34,1 miljoonaa euroa. Toimintamenot nousivat edellisestä vuodesta 10 prosenttia.

Avustustyön kulut olivat 27,7 miljoonaa euroa, ja ne sisältävät ohjelmien suunnittelu- ja seurantakuluja 3,1 miljoonaa euroa. Avustustyön tukitoimintojen, yleishallinnon ja varainhankinnan kulut olivat 6,5 miljoonaa euroa.

Toimintamenot 2014
Avustustyön osuus 2014

Taloustiedot pdf-tiedostoina

Tasekirja 2014
Tilintarkastuskertomus 2014
Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2014 tilasto
Vuosikertomus 2014

Sisäinen tarkastus tuo läpinäkyvyyttä

Varmistaaksemme, että haltuumme uskotut varat käytetään tehokkaasti ja sopimusten mukaisesti, Ulkomaanavun sisäinen tarkastus varmistaa toimintaamme säännöllisesti kaikissa toimipisteissämme.

Vuonna 2014 tarkastus kohdistui erityisesti riskien hallintaan, hyvän hallintotavan noudattamiseen, taloushallinnon asianmukaisuuteen ja sisäisten kontrollien arviointiin.
Sisäisen tarkastuksen työtä ohjaa linjajohdosta riippumaton tarkastusvaliokunta.

Tuleva kehitys

Vapaan omarahoituksen varmistamiseen tulee jatkossa kiinnittää edelleen huomiota, jotta kansainvälisen rahoituksen omavastuuosuudet voidaan kattaa ja myös uuden kehittämiseen on jatkossakin riittävästi resursseja.

Osaavan henkilökunnan löytämiseksi ja säilyttämiseksi etenkin hauraissa toimintaympäristöissä tulee jatkossa kiinnittää huomiota, samoin hyvään organisaation ja henkilöstön johtamiseen.

Toimintatavan arviointi on ajankohtaista, jotta maa- ja aluetoimistolle sekä pääkonttorille löydetään toisiaan täydentävät roolit ja kustannuksia voidaan vähentää päällekkäisyyttä karsimalla. Lisäksi toimintamaiden lukumäärää tulee seuraavaa strategiaa valmisteltaessa kriittisesti arvioida.

Strategisten teemojen; rauhantyön, koulutuksen ja toimeentulon, osalta erikoistumista ja keskittymistä tarvitaan edelleen.

Mitä teemme

Oikeus koulutukseen

Koulutuksen osalta Ulkomaanapu keskittyy entistä enemmän hauraiden maiden ja alueiden koulutusjärjestelmien kehittämiseen. Entiset taistelijat ja konfliktien takia koulutuksen ulkopuolelle jääneet naiset ovat erityisiä kohderyhmiä. Heidän osaltaan tulee pyrkiä mahdollisimman nopeasti työllistävään koulutukseen ja ammatissa oppimiseen.

Eritreassa Suomen ulkoministeriön ja Eritrean hallituksen pyynnöstä aloitettu koulutuksen laadun kehittämishanke on esimerkki Ulkomaanavulle avautuvista mahdollisuuksista. Samoin Haitissa ja Kambodžassa ollaan löytämässä koulutuksen laatuun liittyvää lisäarvoa koulurakentamisen oheen.

Onnistunut yhteistyö Suomen opetusministeriön kanssa sekä Opettajat ilman rajoja -verkostossa laajentavat mahdollisuuksia suomalaisen koulutusosaamisen saamiseen kehitysmaiden käyttöön.

Oikeus toimeentuloon

Oikeus toimeentuloon -teemassa huomion kohteena ovat yhteisöjen ja yksilöiden ihmisarvoisen elämän taloudelliset ja sosiaaliset edellytykset. Ihmisillä tulee olla kyky, taito ja mahdollisuus hankkia kestävällä tavalla elanto, jotta he voivat selvitä arkielämän tarpeista, kehittää hyvinvointiaan ja toteuttaa oikeuksiaan tasavertaisina kansalaisina.

Erityishuomiota saavat ihmiset ja yhteisöt, jotka ovat muita heikommassa asemassa yhteiskunnallisen tai sosiaalisen eriarvoisuuden, konfliktien tai luonnonolojen vuoksi. Panostamme voimakkaasti naisten toimeentulon ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. Pyrimme myös vaikuttamaan köyhyyden ja eriarvoisuuden rakenteellisiin syihin.

Kirkon Ulkomaanapu tuki nuorten ammatillista koulutusta kahdeksassa maassa, joissa nuorisotyöttömyys on polttava ongelma. Koulutuksen jälkeinen työllistyminen on nousemassa entistä tärkeämmäksi kehittämiskohteeksi Ulkomaanavun toimeentulotyössä.

Liberiassa ja Sierra Leonessa käynnissä olleet maaseudun yrittäjyyshankkeet jouduttiin keskeyttämään väliaikaisesti ja resurssit keskitettiin ebolan vastaiseen työhön. Hankkeet ovat käynnistyneet uudelleen vuoden 2015 alusta alkaen.

Oikeus rauhaan

Vuonna 2014 Kirkon Ulkomaanapu jatkoi yhteisöjen tukemista konfliktien ehkäisyssä ja väkivallattomien ratkaisujen löytämisessä. Erityistä huomiota kiinnitettiin perinteisten ja uskonnollisten johtajien sekä nuorten ja naisten rooleihin. Tämä on linjassa myös YK:n päätöslauselman UNSC 1325 kanssa, joka edellyttää naisten entistä keskeisempää roolia rauhanprosesseissa.

Eri puolilla Somaliaa saatujen myönteisten kokemusten mukaisesti yhteisötason sovittelua ja rauhanvälitystä on toteutettu menestyksellisesti myös Pohjois-Keniassa ja Etelä-Sudanissa. Sen lisäksi Ulkomaanapu toimi entistä aktiivisemmin kansallisen tason toimijoiden kanssa epävirallisissa neuvotteluprosesseissa.

Uskonnollisilla ja perinteisillä johtajilla on yhteisöissään auktoriteettia vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin. Ulkomaanapu on työskennellyt heidän kanssaan erityisesti Somaliassa, Keniassa, Etelä-Sudanissa, Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Myönteiset tulokset antavat mahdollisuuden Ulkomaanavulle nousta yhdeksi johtavista kansalaisjärjestöistä hauraiden alueiden vakauttamisessa.

Kansainvälisellä tasolla Ulkomaanapu on aktiivisesti seurannut ja tukenut hauraiden valtioiden ”New deal” -prosessia ja sen toteutusta erityisesti Sierra Leonessa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Somaliassa samoin kuin yleisemmin laajempaa kehitystä ihmisten oikeudesta rauhaan.

Kongon demokraattisessa tasavallassa Alternatives-projekti on luonut edellytyksiä myönteiselle muutokselle yhdistämällä paikallisia, alueellisia ja kansallisia voimia sekä tukemalla niitä tavoitteidensa saavuttamisessa.

Keniassa Kirkon Ulkomaanapu on tukenut perinteisten instituutioiden, paikallisten hallintoviranomaisten ja paikallisyhteisöjen yhteistyötä heimokonfliktien ratkaisemisessa.

Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkosto

 

Vuonna 2013 perustetun Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston tavoitteena on parantaa rauhanvälitystoimien tuloksellisuutta ja kestävyyttä vahvistamalla aikallista omistajuutta sekä tukemalla uskonnollisten ja perinteisten johtajien myönteistä roolia rauhanvälityksessä. Ulkomaanapu toimii verkoston sihteeristönä.

Verkosto tukee erityisesti paikallista rauhanvälitystä, uskonnollisten ja perinteisten rauhanvälittäjien mukaan ottamista, tuottaa ajankohtaista tutkimusta ja kehittää asiantuntemusta sekä tukee yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Vuonna 2014 verkosto tuotti selvityksen uskonnollisten ja perinteisten johtajien roolista Keski-Afrikan tasavallassa ja Myanmarissa sekä tutkimuksen al-Shabaab taistelijoiden rekrytointiprosessista. Verkostolla on kaksi päätavoitetta, radikalisaation ehkäisy ja väkivaltaisen ääriliikehdinnän torjunta sekä naisten roolin vahvistaminen.

Verkosto tuki useita paikallisia rauhanaloitteita Kaakkois-Aasiassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa sekä edisti yhteistyötä ruohonjuuritason ja kansainvälisten toimijoiden välillä.

Humanitaarinen apu

Luokkarakennuksia taifuunien tuhoaminen tilalle Filippiineillä

Filippiineille marraskuussa 2013 iskenyt historiallisen voimakas taifuuni Haiyan jätti neljä miljoonaa filippiiniläistä kodittomiksi, tappoi kahdeksan tuhatta ja tuhosi käytännöllisesti katsoen kaiken tiellään maan keskiosan läpi. Hätäapuvaiheen jälkeen Kirkon Ulkomaanapu päätti keskittyä koulutuksen tukemiseen.

Ulkomaanapu rakensi supertaifuuni Haiyanin tuhoamille alueille väliaikaisia luokkarakennuksia.

Rakennusprojektiin valittiin 26 koulua, jotka taifuuni tuhosi kokonaan tai osittain. Yhteensä rakennettiin 47 luokkaa. Sadat syrjäseutujen koululaiset pääsivät oppimaan asianmukaisissa,
säätä kestävissä tiloissa.

Rakennusmateriaalit valittiin kestämään paikallisia oloja, kuumuutta, rankkasateita ja myrskytuulia. Kuitusementtilevyistä tehdyt seinät eivät kuumene auringossa, eivät syty palamaan eivätkä homehdu.

Luokkarakennukset kestävät ainakin 15 vuotta ja seinien levyt uusimalla käyttöikää on mahdollista pidentää. Luokissa on uudet pulpetit, tuolit ja opettajanpöydät. Liitutaulut maalattiin seiniin liitutaulumaalilla. Kouluille myös toimitettiin ensiapupakkauksia ja koulutarvikkeita.

Marissan uusi koulu

Marissa Abulencian koulu tuhoutui pahoin taifuuni Haiyanissa.

Marissa Abulencian koulu tuhoutui pahoin taifuuni Haiyanissa.

“Haiyan-taifuunin jälkeen kävin koulua väliaikaisessa luokkarakennuksessa, joka oli niin kuin teltta. Se oli tosi vaikeaa, koska meillä ei ollut tarpeeksi tilaa ja oli todella kuuma. Monet lapset eivät tulleet enää kouluun”, kuudesluokkalainen Marissa Abulencia, 11, sanoo.

Marissa on innokas oppija, jonka lempiaine on englannin kieli. Hän on Santa Margaritan koulun oppilaskunnan puheenjohtaja.

Marissa asuu yksinkertaisessa hökkelissä kymmenen minuutin matkan päässä koululta vanhempiensa ja sisarustensa kanssa. Marissan isä on kalastaja ja äiti kotiäiti.

”Nyt uusi luokkarakennus on valmis eikä kukaan enää pinnaa. Rakastan koulua!”

Evakkolapset kouluun Myanmarissa

Myanmarissa Rakhinen osavaltiossa Ulkomaanapu tukee sekä muslimien että buddhalaisten evakkoleireillä lasten ja nuorten peruskoulutusta.

Myanmarissa Rakhinen osavaltiossa Ulkomaanapu tukee sekä muslimien että buddhalaisten evakkoleireillä lasten ja nuorten peruskoulutusta.

Etnisten jännitteiden puhjettua avoimeksi konfliktiksi noin 140 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa Rakhinen osavaltiossa vuonna 2012. Nyt he asuvat leireillä; muslimit muslimien ja buddhalaiset buddhalaisten kanssa.

Kirkon Ulkomaanavun tuella leirille rakennettiin väliaikaiset koulut, koulutettiin opettajia, valittiin oppilaat sekä jaettiin heille koulutarvikekassit.

Hanketta rahoittaa ECHO – EU Children of Peace

Logot_keskikoko_eu_children-of-peace

Ruoka-apua Etelä-Sudaniin

Kirkon Ulkomaanapu jakoi ruoka-apua Mundrin alueella Etelä-Sudanissa syyskuussa.

Kirkon Ulkomaanapu jakoi ruoka-apua Mundrin alueella Etelä-Sudanissa
syyskuussa 2014.

Kirkon Ulkomaanapu jakoi ruoka-apua haastavissa oloissa Etelä-Sudanin Western Equatoria -osavaltiossa, Mundrin maakunnassa syyskuusta 2014 tammikuulle 2015. Ruokaa jaettiin noin 12 000 maan sisäiselle pakolaiselle niin, että he saivat kaksi ateriaa päivässä. Avun rahoittavat The Primate’s World Relief ja Canadian Foodgrains Bank.

Etelä-Sudanin ruokakriisi oli viime vuoden pahin. Tilanne on yhä akuutti vuonna 2015.

Humanitaarisen avun kohteet 2014
Kohde
ACT-allianssin katastrofirahaston yleistuki70 000
Angola: humanitaarinen miinatoiminta463 000
Etelä-Sudan: humanitaarinen apu840 000
Filippiinit: hätäapu hirmumyrsy Hagupitin tuhoaleilla100 000
Irak: Irakilaispakolaisten tukeminen Syyriassa50 000
Jordania: Syyriasta paenneiden lasten ja nuorten koulutus680 000
Kambodža: humanitaarinen miinatoiminta336 000
Keski-Afrikan tasavalta: paluumuuttajien tukeminen900 000
Keski-Amerikka: hätäapu kuivuusalueille50 000
Kongon demokraattinen tasavalta: humanitaarinen apu652 000
Liberia ja Sierra Leone: ebolatyö132 000
Liberia: yläkouluopetus jatoimeentulokoulutus Norsunluurannikon pakolaisille300 000
Myanmar: toimeentulon ja koulukäynnin tukeminen260 000
Palestiinalaisalueet, Gaza: hätäapu183 000
Serbia: tukea tulvatyöhön50 000
Somalia: paluumuuton tukeminen350 000
Somalia: hätäapu kuivuusalueille180 000
Uganda: koulunkäynnin tukeminen pakolaisleireillä97 000
Tuki globaaliin klusterikordinaatioon80 000

Toiminta-alueet

Teemme sen yhdessä!

xxx

”Kirkon Ulkomaanapu on meille tärkeä kumppani, joka on tukenut toimintaamme alusta asti. Arvostamme järjestöä paljon ja nautimme molemminpuolisesta luottamuksesta. Jaamme myös samat arvot; kunnioitamme ihmisarvoa ja haluamme tarjota nuorille toivoa. Ulkomaanapu antaa meille vapautta työssämme ja auttaa paitsi kouluttamaan nuoria, myös kehittämään työntekijöidemme taitoja.

Pascal Badibanga Zabage
ETN-ammattikoulutuskeskuksen johtaja, Kongon demokraattinen tasavalta

xxx

”Tunnen että meihin luotetaan ja saamme toteuttaa hanketta itsenäisesti. Se on palkitsevaa. Myös kommunikointimme on kaikin puolin avointa. On hienoa, että rahoittaja on aidosti kiinnostunut siitä, mitä hankkeissa tapahtuu. On ollut hyvä saada rakentavaa palautetta ja huomata, että laatimiamme raportteja todellakin luetaan!”

Trak Socheat, projektipäällikkö,
CWCC, Cambodian Women’s Crisis Center, Kambodža

xxx

”Tarjoamalla vapaa-ajan toimintaa ja kouluopetusta lapsille ja nuorille pakolaisleireillä, hanke antaa tunteen normaalista arjesta ja luo tulevaisuuden toivoa. Olen vieraillut paikan päällä useamman kerran. Olen syvästi vaikuttunut asialleen omistautuvista työntekijöistä ja teini-ikäisten nuorten sitoutumisesta lukemisen ja kirjoittamisen opetteluun.”

Nicolas Louis, toimiston johtaja,
ECHO Yangon, Myanmar

xxx

”On mukava olla Kirkon Ulkomaanavun yhteistyökumppanina. Ulkomaanavun materiaalit ovat tuoreita ja ajankohtaisia. Ulkomaanapu menee etukenossa eteenpäin.”

Mirva Kuikka, hiippakuntasihteeri,
Oulun hiippakunta

xxx

”Sirkus on parantanut elämääni pakolaisleirillä
valtavasti. Jaksan paljon paremmin keskittyä
koulussa ja olen saanut ottaa vastuuta
pienempien lasten harjoituksista. Sirkus
auttaa nuoria sopeutumaan koviin leiriolosuhteisiin.”

Mona Alrifai, sirkusohjaaja,
Za’atrin pakolaisleiri, Jordania

xxx

”Olen hyvin vaikuttunut Kirkon Ulkomaanavun osoittamasta sitoutumisesta ACTallianssiin. Arvostan sitä korkealle, sillä ACT-allianssin menestys riippuu siitä, miten jäsenet sitoutuvat sen työhön. Siksi ylistän Ulkomaanavun pitkäjänteistä työtä vahvan allianssin eteen.”

John Nduna, pääsihteeri,
ACT-allianssi

Seurakunnat

Seurakuntien tuki on tärkeää

Valikoimaton lähimmäisenrakkaus kriisien, konfliktien ja hädän keskellä asuvien ihmisten auttamiseksi on kansainvälistä diakoniaa. Kirkon ja seurakuntien tuki on yksi neljästä Kirkon Ulkomaanavun tulorakenteen peruspilarista. Tämän tuen merkitys Ulkomaanavun työlle kasvaa tulevaisuudessa.

Seurakuntien tuki mahdollistaa myös rahoituksen hakemisen kansainvälisiltä rahoittajilta kattamalla vaaditun omarahoitusosuuden. Pienetkin avustukset ovat tärkeitä.

Yli puolet kirkon ja seurakuntien taloudellisesta avusta on seurakuntien talousarviotukea, joka oli vuonna 2014 yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 seurakunnilla ja seurakuntalaisilla oli mahdollisuus tehdä työtä kaukaisen lähimmäisen avuksi osallistumalla Yhteisvastuukeräykseen, erilaisin kolehdein sekä kampanjoiden avulla. Suvivirsi-kampanja on muodostumassa joka seurakunnan perinteiseksi tavaksi olla mukana Kirkon Ulkomaanavun työssä.

Ulkomaanavun yhteystyöhenkilöt ovat seurakunnissa mittaamaton voimavara ja heistä jokainen antoi myös viime vuonna upean työpanoksen pitämällä yllä ajankohtaisia teemoja ja tuomalla Ulkomaanavun toimintaa näkyväksi seurakunnalle.

Seurakuntien_tuki_Kirkon_Ulkomaanavulle_2014