Årsöversikt 2014

Partner och samarbetsnätverk

Kyrkans Utlandshjälp förverkligar kyrkans diakonala grunduppgift i samarbete med internationella organisationer och nätverk, lokala aktörer i civilsamhällena samt inhemska samarbetspartner.

Utländska partner och nätverk

Kyrkans Utlandshjälp är stiftande medlem i ACT-alliansen. ACT är en sammanslutning av kyrkligt utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och aktörer för påverkansarbete. Alliansen är också en av världens största biståndsorganisationer. Den består av drygt 140 aktörer i över 140 länder, och använder årligen 1,5 miljarder euro till biståndsarbete, humanitärt bistånd och påverkan. ACT har en central roll i samordnandet av medlemsorganisationernas humanitära bistånd.

Kyrkans Utlandshjälp är dessutom medlem i ACT Alliance EU (till år 2014 APRODEV). ACT Alliance EU är de europeiska kyrkliga biståndsorganisationernas nätverk. Tillsammans med medlemsorganisationerna gör man påverkansarbete i EU:s institutioner och medlemsländer angående utvecklingssamarbetspolitiken.

Av de organisationer som förverkligar program är Lutherska världsförbundet (LWF) vår största samarbetspartner. Vi stöder LWF:s långsiktiga utvecklingsprogram i elva länder. LWF är dessutom en viktig partner för Kyrkans Utlandshjälp i det humanitära biståndet. Tillsammans med LWF gör vi inom FN påverkansarbete för mänskliga rättigheter och dialog mellan religioner. Vi stöder även det arbete för kyrkors katastrofberedskap samt administrativ kapacitet som utförs av LWF:s medlemskyrkor.

Vi är en av Kyrkornas Världsråds specialiserade samarbetsorganisationer. Tillsammans stöder vi arbetet för fred, dialog mellan religioner samt mänskliga rättigheter.

Vi samarbetar med flera FN-organisationer, särskilt inom utbildning och fredsarbete. Sådana organisationer är bland annat barnfonden UNICEF, utvecklingsprogrammet UNDP, Förenta Nationernas Flyktingkommissariat UNHCR samt stödenheten för fredsmäklingen, MSU, inom FN:s politiska avdelning. Kyrkans Utlandshjälp är också medlem i FN:s Global Education Cluster.

Kyrkans Utlandshjälp verkar som sekretariat för Fredsmäklingsnätverket för religiösa och traditionella ledare.

Utlandshjälpen har ett samarbetsavtal med Europeiska kommissionens kontor för humanitärt bistånd, ECHO. Vi är också medlem i nätverket för EU:s humanitära organisationer, VOICE.

Kyrkans Utlandshjälp har dessutom ett växande antal lokala bilaterala partner som förverkligar projekt vi stöder, antingen självständigt eller tillsammans med oss. De är kyrkor, kyrkliga eller andra religiösa organisationer och det civila samhällets aktörer. De är sakkunniga på sitt område och bidrar starkt till att hållbara resultat uppnås.

Som medlem av HAP International har vi förbundit oss att utveckla vårt arbete ansvarsfullt och högklassigt, i synnerhet i förhållande till dem vi arbetar med och till förmån för.

Partner och nätverk i Finland

Vi verkar i nära samarbete med stiften och församlingarna i Kyrkan samt insamlingen Gemensamt Ansvar. Utlandshjälpen är medlem i Ekumeniska Rådet i Finland.

Kyrkans Utlandshjälp är Utrikesministeriets partnerskapsorganisation.

Vi är medlem i Servicecentralen för utvecklingssamarbete Kepa, EU-plattformen för finländska biståndsorganisationer Kehys, Utvecklingspolitiska kommissionen (KPT), Delegationen för internationella människorättsärenden (IONK), Medborgarorganisationernas människorättsstiftelse (KIOS), Medborgarorganisationernas konfliktförebyggande nätverk (KATU), FinnWatch, Somalinätverket i Finland samt Föreningen för främjandet av Rättvis Handel. Vi är också medlem i Fredagsgruppen som består av riksdagsledamöter, företrädare för medborgarorganisationer samt tjänstemän vid olika ministerier. Den verkar för att betona sociala och humanitära aspekter samt hälsofrågor i finländsk och europeisk utvecklingspolitik och i hur den förverkligas. Utlandshjälpen är också en av Näsdaginsamlingens partner.