Bitobang Audre kirjoittaa liitutaululle ja oppilaat kuuntelevat.

Väst­ och Centralafrika

Kyrkans Utlandshjälp hade 53 anställda personal och Réseau des Médiateurs och SHED som samarbetspartner inom arbetet i Väst­ och Centralafrika.
xxx

"Om vi skulle ha fått gå i skola tidigare, skulle vi vara läskunniga nu. Förr kunde jag inte ens skriva mitt namn, men nu kan jag. Det känns fint.”

Nafissa Yaya, 45,
Centralafrikanska republiken

I LIBERIA arbetade Kyrkans Utlandshjälp för att förbättra rättssystemets verksamhet och framförallt för de anhållnas rättigheter. Tillsammans med lokala partner erbjöd KUH rättshjälp till fångar samt utbildning till fängelsepersonal, polis, representanter för rättsväsendet samt traditionella ledare och den breda publiken.

Vi främjade växelverkan mellan den lokala och nationella nivån genom att lyfta fram lokala bekymmer och förslag i den nationella dialogen.

KUH och lokala partner nätverkade i Liberia och internationellt. I påverkansarbetet lyfte medborgarorganisationerna fram bland annat trängseln och de dåliga förhållandena i fängelserna, de långa anhållningstiderna utan rättegång, behovet av att försnabba rättsprocesser samt nolltolerans för kvinnlig könsstympning.

Arbetet påverkade så att det nämndes i en rekommendationsrapport av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. I övrigt rekommenderades det att en justitieombudsman skulle anställas till varje fängelse.

I det två-åriga projektet deltog 109 poliser och fångvaktare, 430 fångar, 45 religiösa och traditionella ledare samt 12 aktörer från rättsväsendet. Indirekt gynnade projektet cirka 210 000 människor i landskapen Bong, Nimba och Lofa.

I CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN arbetar Kyrkans Utlandshjälp för fred och utvecklar landets skolsystem tillsammans med det lokala undervisningsministeriet.

Landet återhämtar sig från inbördeskriget. 2018 utdelades skolmaterial till 39 230 barn och 28 klassrum restaurerades.

KUH stöder föräldraföreningar på många olika sätt för att föräldrarna ska förbinda sig till barnens skolgång. Under 2018 riktades 70 upplysningskampanjer till föräldrarna om vikten av utbildning. Att skicka framför allt flickor till skolan betonades.

I sydvästra delarna av landet stödde KUH 11 skolor i landskapen Sangha Mambaere och Mambere-Kadein som lidit av den väpnade konflikten.

I Bozoum i nordost utbildade KUH tillsammans med landets undervisningsministerium 21 läskunnighetslärare som ordnade läskunnighetsutbildning för icke läskunniga kvinnor tre gånger i veckan. Sammanlagt 450 kvinnor deltog i undervisningen som inleddes i september.

Den utdragna konflikten har gjort det osäkert att få en utkomst. I landskapet Ouham Pende ordnade KUH en småföretagarutbildning med 168 deltagare. Utöver det fick 22 föräldraföreningar stöd för att skaffa utkomst, så att de kunde köpa skolmaterial för sina barn.

KUH främjade dialogen mellan olika religiösa grupper och ordnade fredsmäklingsutbildningar i fem olika landskap. 253 personer deltog i utbildningarna. Efter utbildningarna fick de stöd i arbetet med fredsmäkling.

FINANSIERING