Kolmiokaavio ihmisoikeuksien toteutumisesta, jonka kulmia ovat toimeentulo, laadukas koulutus ja rauha.

Ett nytt globalprogram

Kyrkans Utlandshjälps arbete indelas i tre teman som är centrala för att få till stånd hållbar förändring.

Temana handlar om individers rättigheter – alla har rätt att leva i fred, få högklassig utbildning och skaffa en hållbar utkomst. Dessa teman anknyter till och är beroende av varandra.

Tillsammans skapar de en ram för Kyrkans Utlandshjälps programarbete som också innefattar arbete som handlar om kön ochlika deltagande. Beroende på utmaningar och verksamhetsmiljö kan vi göra utvecklingsarbete, ge humanitär hjälp, göra påverkansarbete eller investera. Dessa rättigheter hotas speciellt i bräckliga omständigheter och därför är arbete och närvaro otroligt viktigt för KUH.

KUH:s nya sexåriga programperiod började 2018. Vårt arbete bygger på rättsgrunder. En central del av det är att ingripa i orsaker till fattigdom och orättvisor. I det nya programmet skapar vi nya möjligheter för människor och förstärker förmågan att reagera på förändringar i samhällen hos både individer och samfund.

Kyrkans Utlandshjälps arbeteförbättrar möjligheter för framförallt unga, kvinnor och människor som lider av olika kriser och konflikter genom att hjälpa dem att få en hållbar utkomst samt att uppnå jämställdhet och välmående. För detta behövs nya företag och sysselsättning. Företagsverksamheten bygger på information, kunskaper, färdigheter och nätverk.

Högklassig utbildning är en mänsklig rättighet. Det öppnar upp för utkomst och ger framtidstro. Med stöd till jämlikhet inom utbildning kan man försäkra sig om att alla får det stöd de behöver. KUH förstärker också undervisningsmyndigheternas förmåga att ta ansvar för utvecklingen avbättre inlärningsmöjligheter. Utbildning främjar fred och ger verktyg att undvika och lösa konflikter. Skolgång skyddar också barn och unga i instabila omständigheter.

Kyrkans Utlandshjälps fredsarbete stöder brett deltagande och fokus ligger på unga, kvinnor, flyktingar samt religiösa och traditionella aktörer. Utöver detta stöder KUH att framförallt kvinnor och unga ska få delta i beslutfattandet, påverka beslut och göra fredsarbete. Ett brett deltagande säkerställer att olika samhällsgruppers röster blir hörda när den gemensamma framtiden planeras.

I centrum för det nya programmet finns ett stöd för aktivering och inflytande för de människor som är i en svag position i samhället. Samtidigt sker ett samarbete med lokala myndigheter så att information om deras skyldigheter samt möjligheter att fullfölja dem växer. Genom att föra samman rättsinnehavare och ansvarspersoner främjar vi lokalt ägande, deltagande och redovisningsskyldighet, samt skapar en grund för en hållbar minskning av fattigdom.