Kolmiokaavio ihmisoikeuksien toteutumisesta, jonka kulmia ovat toimeentulo, laadukas koulutus ja rauha.

Uusi globaaliohjelma

Kirkon Ulkomaanavun työ jakautuu kolmeen teemaan, jotka ovat keskeisiä kestävän muutoksen aikaansaamiseksi. Teemat liittyvät yksilön oikeuksiin: kaikilla on oikeus elää rauhassa, saada laadukasta koulutusta ja hankkia kestävä toimeentulo. Nämä teemat ovat toisiinsa liittyviä ja toisistaan riippuvaisia. Yhdessä ne muodostavat Kirkon Ulkomaanavun ohjelmallisen kehyksen, johon sisältyvät myös sukupuoleen ja yhtäläiseen osallistumiseen liittyvät kysymykset. Haasteista ja toimintaympäristöstä riippuen voimme tehdä kehitysyhteistyötä, antaa humanitaarista apua, tehdä vaikuttamistyötä tai investoida. Näiden oikeuksien toteutuminen on uhattuna erityisesti hauraissa olosuhteissa ja siksi työskentely ja läsnäolo juuri niissä on KUA:lle ensisijaisen tärkeää.

KUA:n uusi kuusivuotinen ohjelmakausi alkoi 2018. Työmme pohjana on oikeusperustaisuus, ja sen keskiössä on köyhyyden ja epäoikeudenmukaisuuden syihin puuttuminen. Uuden ohjelman puitteissa luodaan ihmisille uusia mahdollisuuksia ja vahvistetaan yksilöiden ja yhteisöjen kykyjä vastata paremmin yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Kirkon Ulkomaanavun työ parantaa erityisesti nuorten, naisten ja erilaisista kriiseistä ja konflikteista kärsivien ihmisten mahdollisuuksia kestävään toimeentuloon ja hyvinvointiin tasa-arvoisina muiden kanssa. Tähän tarvitaan uusia yrityksiä ja työpaikkoja ja ihmisille työllistymisen ja yritystoiminnan edellyttämiä tietoja, taitoja, valmiuksia ja verkostoja.

Laadukas koulutus on ihmisoikeus. Se avaa väyliä toimeentuloon ja antaa uskoa tulevaisuuteen. Koulutuksen tasapuolisuutta tukemalla voidaan varmistaa, että kaikki saavat tarvitsemansa tuen. KUA vahvistaa opetusalan viranomaisten kykyä ottaa vastuu parempien oppimismahdollisuuksien kehittämisestä. Koulutus voi myös edistää rauhaa, ja antaa välineitä välttää ja ratkaista konflikteja. Lisäksi koulunkäynti suojelee lapsia ja nuoria lapsia epävakaissa oloissa.

Kirkon Ulkomaanavun rauhantyö tukee laaja-alaista osallistumista, jonka keskiössä ovat nuoret, naiset, pakolaiset sekä uskonnolliset ja perinteiset toimijat. KUA tukee erityisesti naisia ja nuoria päätöksentekoon osallistumisessa ja siihen vaikuttamisessa sekä heidän rauhantyötään. Laaja osallistuminen varmistaa, että eri yhteiskuntaryhmien äänet pääsevät kuuluviin yhteistä tulevaisuutta suunnitellessa. Uuden ohjelman keskiössä onkin yhteisöjen ja heikossa asemassa olevien ihmisryhmien yhteiskunnallisen aktiivisuuden ja vaikutusvallan lisääntymisen tukeminen. Samalla yhteistyötä tehdään paikallisten viranomaisten kanssa, jotta tieto heidän velvoitteistaan ja kyky vastata niihin kasvaa. Tuomalla yhteen oikeudenhaltijat ja vastuunkantajat edistetään paikallista omistajuutta, osallistumista ja tilivelvollisuutta, ja luodaan pohja köyhyyden kestävälle vähentämiselle.