Kaupunkinäkymä Ammaniin.

Ungas välmående specialtema i påverkansarbetet

I Jordanien åstadkom vi en lagändring, i Somalia utvecklade vi den nationella försoningsprocessen.

Påverkansarbetet var aktivt i Kyrkans Utlandshjälps programländer, i Finland och internationella forum. Tyngdpunkterna för påverkansarbetet låg som tidigare år på rätten till utbildning, fred och utkomst samt mänskliga rättigheter.

I våra programländer förverkligade vi och stödde över 695 motioner för påverkansarbete varav 69 procent ledde till en positiv förändring. Till exempel i Jordanien har syriska flyktingars arbetsmöjligheter underlättats tack vare en lagändring som var en följd av vårt påverksansarbete. I Nepal å sin sida har kommunerna beviljat tilläggsfinansiering för yrkesutbildning av arbetslösa unga. I Somalia utvecklade vi en inkluderande nationell försoningsprocess.

Unga var specialtema i vårt påverkansarbete. Vi publicerade rapporten ”Youth on the Move” och ordnade flera påverkanstillfällen om temat både i Finland och internationellt. Vi lanserade rapporten tillsammans med ungdomsrepresentanten för FN:s generalsekreterare, och rapporten fick mycket uppmärksamhet.

I diskussioner lyckades vi lyfta fram att unga ofta är förlorare inom hjälparbete, fastän andelen unga i fattiga och bräckliga länder är stor. Unga kan vara dynamiska aktörer och de har en enorm potential att bygga både sitt eget liv och samhället – om de får en chans till det.

I rapporten presenterar vi vår rekommendation för beslutsfattare och förbinder oss till att främja förverkligandet av rekommendationerna också i framtiden.

Vi gick in i vår riksdagsvalspåverkan med tre poänger: att lyfta utbildningen som ett topptema inom utvecklingspolitik, anslag för utvecklingsarbete och en lag om företagsansvar. Vårt långsiktiga utbildningspåverkande ledde till lovande resultat redan under 2018. Främjandet av målsättningen stöddes av en utredning beställd av utrikesministeriet och en nygrundad arbetsgrupp som baserar sig på den. KUH bidrog med sin sakkunskap till bägge.

I helhet förde vi direkt och aktiv dialog med beslutsfattare under året.

Utöver det satsade vi på att utveckla kunnandet hos våra anställda och partner och gjorde upp en strategi för påverkansarbetet 2018–2023.