Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoinen mobiilimentoroitavansa kanssa kännykät käsissä.

Personalen

89 procent lokalt anställda

I slutet av 2018 hade KUH 449 anställda, varav 129 arbetade på kontoret i Helsingfors, på distans eller för en annan arbetsgivare som ”lånearbetare”. I landskontoren och projekten arbetade 34 utsända arbetstagare och 286 lokalt anställda.

I landskontoren var 89 procent av de anställda lokalt anställda, vilket motsvarar vår målsättning om att anställa lokala alltid vid mån av möjlighet.

Till landsprogrammet i Uganda anställdes utöver egen personal 467 lokala lärare i samarbete med FN:s flyktingkommissarie.

År 2018 uppgick antalet årsverken till 414, va-rav 11,5 årsverken var i form av tillfälligt anställda personer för F2F- och telefonkampanjer.

Personalens medelålder var 41,1 år.

Totalt sett arbetar det ungefär lika många män (53 %) och kvinnor (47 %) vid KUH. I Helsingfors är kvinnorna i klar majoritet medan männen är i klar majoritet vid de flesta fältkontor.

Personalen i Helsingfors och de utsända hade i snitt 5,3 tjänsteår vid KUH. En stor del av de lokalt anställda arbetar med kortvariga projektuppgifter.

Cirka 70 procent av Utlandshjälpens Hel-singforsbaserade och utsända personal har en högskoleexamen. 10 procent har avlagt grundskola eller utbildning på andra stadiet. 30 procent har avlagt examen utomlands.

Av dem som avlagt examen utomlands jobbar klart fler i regionkontoren än i Hel-singfors. Utbildningsgraden bland de lokalt anställda varierar mycket beroende på deras arbetsuppgifter.

Var tredje har deltagit HEIST-säkerhetsutbildingen

Säkerhet och riskhantering är en viktig del av Utlandshjälpens verksamhet. År 2018 fäste vi mer uppmärksamhet än tidigare vid personalens säkerhetsutbildning och utvecklingen av den. Vi utvecklade också utbildningen för de säkerhetsansvariga i regionerna där vi verkar.

Utvecklingen av stiftelsens säkerhetsstrategi fortsatte.

Säkerhetschefen i Helsingfors hjälper landskontoren att utveckla personalens säkerhet under utmanande omständigheter och har ansvar för säkerhetsfunktionerna som helhet. Säkerhetschefen samarbetar med Afrikaområdets säkerhetschef.

De lokala säkerhetsansvariga har som uppgift att stödja landscheferna och kontoren i det dagliga säkerhetsarbetet, fungera som kontaktpersoner vid eventuella nödsituationer samt hjälpa till med riskbedömning av fältresor.

De mest centrala riktlinjerna för säkerheten samt de landspecifika beredskapsplanerna uppdaterades 2018. Dessutom såg vi över de landspecifika riskanalyserna som gjorts för kontoren. Också stående bestämmelser och de särskilda direktiv som kompletterar riktlinjerna sågs över. De ökar personalens medvetenhet om säkerheten, vilket möjliggör åtgärder i rätt tid i situationer som avviker från de normala.

De mest omfattande utbildningshelheterna för personalen var säkerhetsutbildningarna i Nairobi. Under femdagarskurserna (HEIST, Hostile Environment Individual Safety Training) i Nairobi behandlades bland annat första hjälpen, brandsäkerhet, personlig säkerhet, riskbedömning och körsäkerhet.

Över en tredjedel av hela KUH’s personal har deltagit i HEIST-utbildningen.

I Helsingfors deltog personalen i utbildningar om livräddande första hjälp och säkerhetsansvar.

2018 inträffade några allvarligare händelser som krävde att säkerhetsorganisationen agerade. Tack vare tidigare erfarenheter fungerade krisledningen i dessa situationer vältajmat och rätlinjigt. De nya erfarenheterna används för att utveckla bland annat krisledningspraxis.

Hela personalen ansvarar för säkerheten. Var och en bör noggrant planera och bereda resor till verksamhetsområdet samt det dagliga arbetet på plats. Det här innebär kartläggning av risker och hot i mållandet och -området samt förståelse för dem.

Kontinuerlig riskanalys, uppföljning, information samt rätt aktion i eventuella nöd- eller undantagstillstånd är otroligt viktiga för att uppgifterna ska lyckas.