Nu Nu Lwin ompelee keskittyneesti kangasta.

Asien

Kyrkans Utlandshjälp hade 34 anställda personal och LWF, Metta Development Foundation, Life with Dignity, Solve, och Federation of Women’s Entrepreneurs’ Association of Nepal som samarbetspartner inom arbetet i Asien.
xxx

"Andra lärare undervisar i sitt ämne, men en studiehandledare undervisar i hur man lägger upp mål, använder tiden på ett vettigt sätt och väljer ämnen som passar en själv. Hon får oss också att tänka på vad vi vill göra i framtiden. Studiehandledningen har lärt mig att jobba för mina mål, men också att fatta beslut. Andra fattar inte besluten för mig.”

Angkeriya Oeurn, gymnasist, Kambodja

I MYANMAR var förbättringen av kvinnors socioekonomiska ställning en central del av arbetet. Med stöd av UN Women och KUH ökades kvinnornas möjligheter till utkomst i området Rakhine som lider av konflikter.

Kvinnornas ekonomiska ställning förbättrades via utbildning till väverskor och tillverkare av handarbete. De fick information om företagande och utveckling av yrkeskunskap samt finansieringsstöd och hjälp med att komma in på marknaden. 300 kvinnor deltog i de här utbildningarna. Kvinnornas röst gjordes bättre hörd genom att föra samman kvinnliga företagare och företag samt representanter för administrationen och medborgarsamhället.

Kvinnobankens utkomstarbete utvidgades till området Kayin. 125 kvinnor deltog i utbildningarna och fick göra en affärsplan. Av dem fick 105 stöd för att utveckla sin egen utkomst.

I norra Shan stöddes skolgång på 20 flyktingläger bland annat genom att dela ut studiematerial till 1 792 studerande och anställa 21 lärare. Studerandenas föräldrar ansåg att barnen drog nytta av utbildningsstödet.

På området Taunggyi inleddes ett nytt projekt inom yrkesutbildning för ungdomar som avbrutit sin skolgång. Under projektets första år deltog 29 ungdomar i utbildningarna. Utöver utbildningarna görs påverkansarbete för att förbättra sysselsättningsmöjligheterna. Lokala aktörer uppmuntras till att erbjuda jobb och praktikplatser. Utöver det delas information bland annat om de anställdas och barnens rättigheter.

Ett nytt projekt inom studiehandledning startade i klosterskolorna i Yangon och Taunggyi. I projektet utvecklar man bland annat planer för och informationsmaterial om studiehandledning.

I Myanmar ordnades också fyra religionsworkshoppar. Målsättningen var att öka ömsesidig förståelse och respekt mellan olika religioner. 66 religiösa ledare från olika religioner och områden deltog i workshopparna.

I NEPAL förbättrades utkomst- och sysselsättningsmöjligheter för de mest utsatta genom att stöda registreringen av 19 andelslag ledda av kvinnor samt grundandet av 69 småföretag. En central målsättning var att stöda utvecklingen av redan existerande företag och hjälpa dem att ställa högre mål. Detta har haft betydande inverkan på grupper som annars har svårt att hitta jobb, såsom tidigare livegna som varit tvungna att lämna sina familjer och sammanhang för att söka jobb utomlands.

Under 2018 stödde KUH skolgången för 27 101 barn och unga, från småbarnspedagogiken till gymnasiet bland annat via stipendier och skolmaterial. Återuppbyggnadsprojektet efter den förödande översvämningen 2017 blev klart. I 83 skolor reparerades och byggdes toaletter samt tillgången till dricksvatten förbättrades. 1 786 studerande fick yrkesutbildning, av dem var 83 procent kvinnor. Också nytt studiehandledningsmaterial för yrkesutbildningen blev färdigt.

KUH fortsatte sitt påverkansarbete för att förverkliga rättigheter för tidigare livegna samt daliter (kastlösa). I fem län stöddes lokala människorättsaktörer som jobbar för att avlägsna diskriminering som grundar sig på kastsystemet. Dialoger och tillställningar kring kastlösas rättigheter ordnades på lokal, regional och nationell nivå. KUH främjade också verkställandet av lagar som förbjuderdiskriminering.

Påverkansarbetet förbättrade också ställningen för tidigare livegna. Via ett initiativ från KUH och partnerorganisationer fick 1 700 tidigare livegna (Freed-Kamaiyas) stöd för att restaurera sina hem, 52 personer ett bevis om jordinnehav och 440 ett identitetsbevis.

I KAMBODJA utvidgades studiehandledningen till tekniska gymnasier och erbjöds i sammanlagt 28 skolor. 8 290 studerande (54 % flickor) fick studiehandledning i klassen och närmare 1 000 studerande (53 %) fick individuell rådgivning av studiehandledaren.

Samarbete mellan skolor och arbetsmarknaden förverkligades via en två dagars karriärmässa i Battambang. Över 4 000 besökte mässan. Av besökarna var 900 studerande vid lägre mellanstadiet. Studenterna bekantade sig med 55 sociala och privata företag samt läroanstalternas verksamhet. De deltog också i workshoppar där de fick lära sig att känna igen sina egna styrkor samt göra utbildnings- och karriärval.

Effekterna av klimatpåverkan syntes tydligt i Kambodja och anpassningen till dem har inletts. Tillsammans med frivilliga från EU:s humanitära hjälp gjordes en analys om hur de risker och katastrofer som kambodjaner upplever, såsom fattigdom och klimatförändring, påverkar jordbrukarna och framförallt kvinnorna.

Analysen användes för att skapa rekommendationer för hur KUH i sina projekt kan hjälpa jordbrukare att förbereda sig på och klara sig trots effekterna av klimatförändringen.

Det ordnades 21 kurser om bevattning som sparar vatten. 365 jordbrukare deltog i utbildningarna. Utöver det har samfundet erbjudits utbildning och information om hur man kan förbereda sig på klimatförändringen. I Pursat-provinsen anordnades 4 vattenbassänger för akut vattenbrist för bevattning och hemmabruk. 340 personer drog nytta av bassängerna. Utöver det utdelades 135 vattentankar för insamling av regnvatten och 91 solpaneler för produktion av utsläppsfri energi.

Ungdomsnätverket Changemaker i Kambodja gjorde mångsidigt arbete som möjliggjorde att unga kunde delta i samhällelig verksamhet. 105 unga fick stöd och information om frivilligarbete och ledarskap.

De unga stöddes med små stipendium för att förverkliga olika aktiviteter i det egna samfundet. De unga fick nyttiga kunskaper i att ordna evenemang och hur frivilliga kan aktiveras. På det här sättet fick samfunden nya och aktiva frivilliga som kan göra utvecklingsarbete på gräsrotsnivå.

Fyra representanter för ungdomsnätver-ket Changemaker deltog tillsammans med frivilliga från Lärare utan gränser i Asiatiska Utvecklingsbankens Asien-ungdomsforum i Sydkorea.

FINANSIERING