KUA:n henkilöstö kantaa työreppunsa pään päällä Etelä-Sudanissa jokea ylitettäessä

Henkilöstö ja turvallisuus

Kirkon Ulkomaanavun säätiö on monikulttuurinen asiantuntijaorganisaatio, joka työllistää n. 100 eri alojen asiantuntijaa Helsingissä ja reilut 200 henkilöä ohjelmatyön tehtävissä eri puolilla maailmaa.

Henkilöstö

Vuoden 2017 aikana KUA:n henkilöstömäärä, erityisesti paikalta palkattujen määrä, jatkoi kasvuaan. Henkilöstön vahvuus koko KUA:ssa oli vuoden 2017 lopussa 355 henkilöä. Näistä 115 työskenteli Helsingissä, etätyössä tai sekondeerattuna ja 240 alue- tai maatoimistoissa lähetettynä työntekijöinä (31) tai paikalta palkattuina työntekijöinä (209).

Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 325,4, joista määräaikaiset F2F- ja televarainhankkijat kartuttivat yhteensä 4,6 henkilötyövuotta. Henkilöstön keski-ikä oli 42,6 vuotta. Kaiken kaikkiaan Kirkon Ulkomaanavussa työskentelee lähes yhtä paljon miehiä (51 %) ja naisia (49 %), mutta Helsingissä on reilu naisenemmistö ja useimmissa kenttätoimistoissa selvä miesenemmistö. Helsingissä työskentelevällä henkilöstöllä sekä lähetetyillä työntekijöillä oli palvelusvuosia KUA:ssa keskimäärin 5,4. Suuri osa paikalta palkatusta henkilöstöstä työskentelee lyhyissä projektitehtävissä.

Noin 78 %:lla KUA:n Helsingissä työskentelevästä tai lähetetystä henkilöstöstä on korkeakoulututkinto ja 10 % henkilöstöstä on suorittanut perus- tai keskiasteen tutkinnon. 31 %:lla henkilöstöstä loppututkinto on suoritettu muualla kuin Suomessa. Ulkomailla tutkintonsa suorittaneita työskentelee selkeästi enemmän aluetoimistoissa kuin Helsingissä. Paikalta palkatun henkilöstön koulutusaste vaihtelee suuresti eri työtehtävien kesken.

Turvallisuus
Turvallisuus ja riskienhallinta ovat olennainen osa KUA:n toimintaa. Turvallisuus on koko henkilöstön vastuulla. Vuonna 2017 kiinnitettiin huomiota henkilöstön turvallisuuskoulutukseen ja sen kehittämiseen aiempaa enemmän. Myös alueellisten turvallisuusvastaavien koulutusta kehitetään. Helsingissä työskentelevä turvallisuuspäällikkö tukee maatoimistoja kehittämään henkilöstön turvallisuutta haastavissa olosuhteissa ja vastaa turvallisuustoiminnoista kokonaisuutena.

Keskeisimmät turvallisuusohjeistukset ja maakohtaiset valmiussuunnitelmat päivitettiin 2017. Tämän lisäksi toimistojen käyttöön tehdyt maakohtaiset riskiarviot tarkastettiin. Edellä mainittuja dokumentteja tukevat pysyväismääräykset ja erilliset maakohtaiset ohjeistukset tarkastettiin täydentämään turvallisuusohjeistusta. Niillä lisätään henkilöstön turvallisuustietoisuutta, joka mahdollistaa henkilöstön oikea-aikaisen ja oikeanlaisen toiminnan normaalista poikkeavissa tilanteissa.

Henkilöstön turvallisuuskoulutuksen kattavimmat koulutuskokonaisuudet olivat viisipäiväisiset turvallisuuskoulutukset (HEIST, Hostile Environment Individual Safety Training) Nairobissa. Aiheina olivat ensiapu, paloturvallisuus, henkilökohtainen turvallisuus, riskien arviointi sekä ajoturvallisuus. HEIST-koulutuksen saaneita on nyt noin kolmasosa koko henkilöstöstä. Koulutus jatkuu ja siitä saatavien kokemusten perusteella koulutusta kehitetään edelleen.

Vuonna 2017 sattui muutama vakavampi turvallisuusorganisaation toimia edellyttänyt tapahtuma. Aikaisempien kokemusten ansiosta kriisijohtaminen näissä tilanteissa oli oikea-aikaista ja suoraviivaista.