Reach Out – tukea niille joita väkivaltainen radikalisaatio on koskettanut

ReachOuttukeaniillejoitaväkivaltainenradikalisaatioonkoskettanut

Reach Out tukee suomalaisten viranomaisten, eri uskonnollisten yhteisöjen ja järjestöjen välistä yhteistyötä väkivaltaisen radikalisaation ja ekstremismin ehkäisemiseksi.

Miksi juuri nyt?

Yksilön väkivaltainen radikalisoituminen koskettaa Suomessa kymmeniä perheitä ja satoja sukulaisia ja yhteisöjä.

Se, että nuori radikalisoituu tai vaikuttaa olevan vaarassa radikalisoitua, on perheelle aina kriisi.  Tukea tarvitsevat ihmiset eivät kuitenkaan välttämättä osaa, tai leimautumisen pelossa halua, hakea apua julkiselta sektorilta.

Perheellä ja lähipiirillä on suuri rooli nuoren tukemisessa silloin, kun tämä on vaarassa radikalisoitua että silloin kun nuori pyrkii irtautumaan ääriliikkeestä. Tukipalvelujen tarjoaminen palaajille ja heidän perheilleen on tärkeää myös siksi, että näin voidaan ehkäistä radikalisoitumista pitkällä tähtäimellä.

Mikään viranomainen, järjestö tai yhteisö ei tällä hetkellä tarjoa kohdennettua matalan kynnyksen tukea taistelualueilta palaajien perheille tai lähipiirille. Myös malli palaajien liittämisestä takaisin yhteiskuntaan puuttuu. Tämä johtuu siitä, että vierastaistelijailmiö on Suomessa uusi, ja tarvittavaa kokemusta parhaista toimintamalleista ei vielä ole. Yksikään viranomais-, järjestö- tai yhteisötaho ei yksin pysty vastaamaan tarpeeseen.

Miten Reach Out voi auttaa?

Reach Out -hankkeen tarkoituksena on lisätä viranomaisten, uskonnollisten yhteisöjen ja järjestöjen välistä yhteistyötä radikalisaation ehkäisemiseksi sekä levittää tietoa väkivaltaisesta radikalisoitumisesta ilmiönä.

Hankkeessa tuetaan viranomaisten, eri uskonnollisten yhteisöjen ja järjestöjen välisen yhteistyön kehittämistä ja verkostoitumista. Hanke tähtää tiedon lisäämiseen ja työn koordinoinnin parantamiseen. Tietoa, ymmärrystä ja yhteistyötä lisäämällä voimme vahvistaa yhteiskunnan valmiutta tukea ilmiöstä kärsineitä ja kehittää toimenpiteitä ilmiön kitkemiseksi.

Suomessa on paljon väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja sen uhkaan liittyvää osaamista ja palveluita, joita on tuotava yhteen ja joissa yhteistyötä on lisättävä. Samalla yhteisöjen ja järjestöjen osallisuutta työhön on tuettava, jotta palvelut ja tieto tavoittaa haavoittuvaiset yksilöt.

Miksi juuri Kirkon Ulkomaanapu tekee tätä työtä?

KUA toimii YK:n aloitteesta käynnistetyn Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston sihteeristönä, joka kokoaa maailman johtavat alan toimijat. Ääriliikkeiden rekrytoinnin ja radikalisaation kysymyksiin paneutuminen kuuluu sen toimintaan. Nyt rauhanverkoston hankkimaa laajaa konfliktialuekokemusta pyritään hyödyntämään Suomessa.

Kotimaassa Kirkon Ulkomaanavulla on perinteisesti ollut hyvin tiiviit suhteet maahanmuuttajayhteisöihin ja niiden uskonnollisiin johtajiin. KUA on jo ollut tukemassa palvelujen kehittämistä äärijärjestöistä irrottautuville ja liikkeisiin liittymistä miettiville Suomessa. Lisäksi KUA:lla on valtakunnallisesti kattava sidosryhmäverkosto. Se tukee evankelisluterilaisen kirkon maahanmuuttajatyötä ja sen sidosryhmiin kuuluu useita rauhantyön alalla toimivia järjestöjä.

Reach Out -hanke toteutetaan Euroopan Unionin Sisäisen turvallisuuden ISF-rahaston tuella. Yhteistyössä ovat lisäksi mukana muun muassa sisäministeriö, Helsingin väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyn paikallisverkosto ja RadiNet-hanke.

Haluatko olla mukana?

Seuraa #ReachOut

Ota yhteyttä

Reach Out -koordinaattorit
Marko Juntunen, marko.juntunen@kirkonulkomaanapu.fi
logo_isf