Seurakuntavaalien 2018 tuotto kohdistettiin Keski-Afrikan tasavallan ja Kambodžhan hankkeille

Seurakuntavaalien2018tuottokohdistettiinKeski-AfrikantasavallanjaKambodžhan hankkeille

Seurakuntavaalikeräyksessä 2018 kerättiin varoja lasten, nuorten sekä naisten koulutukseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen Suomessa ja kehitysmaissa. Vaalikeräyksen järjestivät Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Lähetysseura, Suomen Pipliaseura ja Kirkkopalvelut.

Kirkon Ulkomaanapu sr rahoittaa keräysvaroilla lasten ja nuorten koulutusta kehitysmaissa. Säätiö toimii erityisesti nuorten koulutuksen parissa kaikista haavoittuvimmilla alueilla ja tukee syrjäytymistä koulutuksen kautta esimerkiksi Kambodžhassa, Nepalissa, Myanmarissa, Ugandassa ja Keski-Afrikan tasavallassa.

Keski-Afrikan tasavalta

Vaalikeräyksen varoilla tuettiin haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria Keski-Afrikan tasavallassa. KUAn koulutusohjelman päätavoitteena oli vuonna 2018 tukea sekä yhteisöjen jäsenten tasavertaista ja keskeytymätöntä pääsyä koulutukseen, että koulutusmahdollisuuksien, koulutuksen laadun ja oppimistuloksien parantamista. Näitä toteutettiin rakentamalla ja korjaamalla kouluja, jakamalla oppimis- ja opetusmateriaaleja ja järjestämällä kampanjoita, jotka keskittyivät kouluun ilmoittautumiseen ja siellä läsnäoloon.

Ohjelmassa koulutettiin opettajia ja kehitettiin koulujen hallintokomiteoiden, opettaja-vanhempien yhdistyksien ja paikallisten koulutusviranomaisten kapasiteettia osallistua ja seurata tehokkaasti koulutuspalveluiden toteuttamista. Vuoden 2018 aikana KUA työskenteli yhteensä 86 koulussa, joita kävi 42 443 lasta ja nuorta sekä tarjosi koulutuksia 583 opettajalle ja opettaja-vanhemmalle Opettajat ilman rajoja –vapaaehtoisen tuella.

Keski-Afrikan tasavalta on yksi maailman köyhimmistä maista, joka kärsii poliittisesta epävakaudesta ja säännöllisistä aseellisista konflikteista. Kirkon Ulkomaanapu on yksi Keski-Afrikan tasavallan suurimmista koulutusalan toimijoista ja työskentelee yhteistyössä sekä Keski-Afrikan tasavallan opetusministeriön että UNICEFin kanssa. Yhteistyötä tehtiin 2018 myös Maailman elintarvikeohjelman (WFP) kanssa kouluruokailujen järjestämiseksi.

Kambodžha

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) tähtää koulutuksen laadun parantamiseen monin eri keinoin. Kambodžhassa vaalikeräyksen avulla tuettiin oppilaanohjausta.

Kambodžan väestöstä 70 prosenttia on alle 30-vuotiaita. Nuoret eivät saa tietoa opintovaihtoehdoista ja työmarkkinoista, ja päätyvät usein keskeyttämään koulun.

KUA on kouluttanut vuosien 2015-17 aikana yhteistyössä opetusministeriön kanssa 36 opettajaa opinto-ohjaajiksi ja opinto-ohjausta annetaan tällä hetkellä 19 yläkoulussa Battambangin maakunnassa. Vuonna 2018 on koulutettu 22 uutta opoa ammatillisiin lukioihin ministeriön prioriteetteja seuraten. Puolet koulutetuista opoista on naisia. Aiemmin koulutetuille opoille on myös järjestetty täydennyskoulutusta, mentorointia ja opintovierailuja.

Battambangin yläkoulun oppilaita opinto-ohjausmessuilla. Kuva: Thomas Hommeyer.

Oppilaiden vanhemmille on järjestetty vanhempainiltoja, joihin on osallistunut yli 600 vanhempaa ja niistä on saatu hyvää palautetta vanhemmilta. Battambangissa järjestettiin marraskuun lopussa uramessut, jossa yli 900 opiskelijaa pääsi tutustumaan erilaisiin oppilaitoksiin ja työnantajiin. Opettajat ilman rajoja -verkoston kokeneet vapaaehtoiset ovat työskennelleet taustalla kambodžalaisten kouluttajien tukena.

Hankkeen tuloksena yli 6 000 nuorta Kambodžassa on saanut KUA:n kouluttaman opinto-ohjaajan antamaa opinto-ohjausta kouluvuoden 2017 – 18 aikana. Opinto-ohjauksen myötä oppilaiden kyky tehdä opintosuunnitelmia ja valita tulevia ammattejaan on parantunut. Myös oppilaiden ja opettajien välinen vuorovaikutus ja koulun ja vanhempien välinen yhteistyö ovat parantuneet. Lisätietoa hankkeen tuoreista kuulumisista löydät FCA Asian Facebook-sivuilta.