Kirkon Ulkomaanavun sijoitusyhtiöltä 4 miljoonaa euroa ugandalaiseen maatalousrahastoon

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) perusti sijoitusyhtiön vauhdittaakseen uusien työpaikkojen syntymistä kehittyviin ja hauraisiin maihin. Yhtiön seuraava investointi kohdistuu Ugandan maataloussektorille.

Suomi sijoittaa kehittyvien maiden pienyrityksiin FCA Investmentsin kautta

  • Suomi sijoittaa 16 miljoonaa euroa pienyrityksiin KUA:n sijoitusyhtiön kautta luodakseen työpaikkoja kehittyvissä maissa
  • KUA:lle myönnettyä lainaa kutsutaan kehityspoliittiseksi finanssisijoitukseksi
  • Lue lisää kehityspoliittisista finanssisijoituksista ulkoministeriön sivuilta: um.fi/kehityspoliittiset-finanssisijoitukset
KUA:n viime vuonna perustama sijoitusyhtiö FCA Investments julkisti torstaina 27.6. Kampalassa uusimman sijoituksensa. FCA Investments sijoittaa 4 miljoonaa euroa ugandalaiseen rahastoon, joka tukee maataloussektorilla toimivia yrityksiä Ugandassa.

Ugandalainen sijoitusrahasto, Yield Fund, perustettiin Euroopan Unionin, kansainvälisen maatalouden kehitysrahaston (IFAD) ja kansallisen sosiaaliturvarahaston (NSSF) toimesta tammikuussa 2017. Sijoitusrahastoa tukee myös Soros Economic Development Forum (SEDF).

Rahasto tukee maataloussektoria tuotannon lisäksi muun muassa tuotteiden jalostuksessa, sadonkorjuun jälkeisessä varastoinnissa ja jakelussa, kuljetuskustannuksissa ja tuotteiden sertifioinnissa.

”Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus investoida vahvaan paikalliseen asiantuntemukseen maatalousalalla, kansainvälisen tuen siivittämänä”, kertoo FCA Investmentsin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kärkkäinen.

Yield Fund on julkisten ja yksityisten sijoittajien välinen kumppanuushanke, joka tarjoaa innovatiivisia ja räätälöityjä rahoitusratkaisuja sekä omaa pääomaa että luotonmyöntöä pienille ja keskisuurille yrityksille hyödyntäen. Rahaston avulla voidaan saada aikaan sekä vahvaa taloudellista tuottoa että positiivisia sosiaalisia vaikutuksia.

”Sijoitusmallimme käsittää koko arvoketjun, ja sen ansiosta sijoitusten kohdeyritykset voivat lisätä tuotantoa ja tuottavuutta vakaalla tavalla. Konseptimme on skaalattavissa ja se voidaan kopioida muihin, haavoittuvampiinkin maihin ”, Kärkkäinen sanoo.

Investoinnit maatalouteen parantavat elämänlaatua Ugandassa

Yield Fund tukee yrityksiä, joilla on selkeä kilpailuetu ja kunnianhimoinen paikallinen johtoporras. Rahasto hyödyttää Ugandan taloutta parantamalla arviolta jopa 100 000 maaseudun kotitalouden toimeentuloa ja edistämällä noin 26 000 maanviljelijän pääsyä markkinoille.

Emmanuel Obwori, Investments Manager for FCA Investments speaking at the press conference. Photo: Erik Nyström / FCA

FCA Investmentsin sijoitusjohtaja Emmanuel Obwori puhumassa yhtiön tiedotustilaisuudessa. Kuva: Erik Nyström / KUA

Rahasto luo työpaikkoja ja työllistymismahdollisuuksia, parantaa ruokaturvaa ja tuo tuloja, lisää ulkomaisia sijoituksia ja luo uusia vientimahdollisuuksia. Tämä kaikki edistää Ugandan omaa talouskasvua ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

“Investoinnit maataloussektorille ovat varmin tapa parantaa elämänlaatua Ugandassa”, sanoo Emmanuel Obwori, FCA Investmentsin sijoitusjohtaja.

“Maataloussektori on Ugandan suurin työllistäjä; se työllistää yli 70 prosenttia maan koko väestöstä. Silti sen osuus bruttokansantuotteesta on vain 25 prosenttia”, Obwori sanoo.

”Maatalous on maan vähiten tuottava sektori, eikä se tuota riittävän tasaisesti, jotta se pystyisi vastaamaan väestön tarpeisiin.”

Ruohonjuuritason investointeja

Emmanuel Obwori, Investment Manager for FCAI (left) and Edward Isingoma, Managing Parnter for PCP / Yield Fund. Photo: Erik Nyström / FCA

Emmanuel Obwori, FCA Investmentsin sijoitusjohtaja (vas.) ja Edward Isingoma, PCP / Yield Fundin osakas. Kuva: Erik Nyström / KUA

Yield Fund on tähän mennessä tehnyt investointeja yli 1,9 miljoonan euron arvosta soijatuotteisiin erikoistuneeseen SESACO Limited -yhtiöön, kahvin jalostukseen erikoistuneeseen CECOFA -yritykseen sekä Chemiphar -nimiseen laboratorioon, joka tarjoaa testaus- ja tarkastuspalveluja pk-yrityksille.

Rahastoa hallinnoi Pearl Capital Partners (PCP) Uganda, joka tekee investointeja 250 000 euron ja 2 miljoonan euron välillä. Yksi osakkaista, Edward Isingoma, sanoo, että PCP:n ja FCA Investmentsin lähestymistavat pienviljelijöiden tukemiseksi sopivat täydellisesti yhteen.

”Keskeisimpiä tavoitteita, joiden saavuttamiseksi Yield Fund Uganda perustettiin, ovat suotuisan toimintaympäristön luominen maatalouden toiminnalle, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä pysyvän muutoksen aikaansaaminen pienviljelijöiden ja maaseutuyhteisöjen elämässä”, Isingoma sanoo.

Isingoma uskoo, että PCP:n ja FCA Investmentsin kokemuksia hyödyntämällä voidaan luoda perusta, joka tarjoaa suotuisan kasvualustan pk-yrityksille ja pienviljelijöille.

”Odotamme strategisten ja tehokkaiden investointien tekemistä seuraavien kolmen vuoden aikana ja olemme innoissamme kumppanuudesta FCA Investmentsin kanssa. Tulemme oppimaan toisiltamme paitsi sijoittamisessa, myös vaikutusten mittaamisessa ja niiden raportoinnissa, sekä pk-yritysten kasvun lisäämisessä.”

Dr. Edward Isingoma, Managing Parnter for PCP / Yield Fund speaking at the launch event. Photo: Erik Nyström / FCA

Dr. Edward Isingoma, PCP / Yield Fundin osakas puhumassa tiedotustilaisuudessa. Kuva: Erik Nyström / KUA

FCA Investments suunnittelee lisää sijoituksia lähitulevaisuudessa

FCA Investments perustettiin vuonna 2018 tukemaan vastuullisia ja ympäristön toiminnassaan huomioivia yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja, nostavat matalapalkkaisten työntekijöiden tulotasoa ja vähentävät köyhyyttä.

Ulkoministeriö myönsi FCA Investmentsille 16 miljoonan euron lainan kestävälle investointitoiminnalle. Työpaikkojen luomisella on keskeinen rooli köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisessä kehittyvissä maissa. Työpaikat ovat myös avain kestävään rauhaan.

Maailmanpankin arvion mukaan maailmaan olisi luotava yli 600 miljoonaa työpaikkaa seuraavien 15 vuoden aikana, jotta maapallon kasvavalla väestöllä olisi mahdollisuus riittävään toimeentuloon.

Tulevat investoinnit kohdistuvat mahdollisesti Somaliaan, ja resurssien lisääntyessä sijoitustoiminta voidaan käynnistää myös esimerkiksi Kambodžassa, Jordaniassa, Keniassa, Myanmarissa ja Nepalissa.

”Olemme nyt tehneet kaksi sijoitusta pieniä ja keskisuuria yrityksiä tukeviin rahastoihin, joista toinen on Aasiassa. Nämä investoinnit ovat tärkeitä riskien hajauttamiselle ja tiedon jakamiselle ”, Kärkkäinen sanoo.

”Eettiset sijoittajat jakavat mielellään oppejaan ja auttavat muita, jotta muiden ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Eri toimijoiden asiantuntijuuden yhdistäminen on äärimmäisen arvokasta, kun etenemme ympäristöihin, jotka ovat hauraampia ja sijoitustoiminnan kannalta vaikeampia ennustaa.”