Gemensamt Ansvar 2016: Finländare hjälper ungdomar som löper risk för utslagning med nästan 3,5 miljoner euro

Intäkterna från årets Gemensamt Ansvar-insamling går till att hjälpa ungdomar som löper risk för utslagning i Finland och Uganda.

Finländarna donerade i år 3 458 278,70 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Medlen går till att förebygga utslagning bland ungdomar i Finland och Uganda.

”Jag tror att det förebyggande arbete som finansieras med dessa medel kan betyda att vi i framtiden kan spara flera miljoner euro inom barnskyddsarbetet i Finland. Framför allt undviker vi en stor mängd mänskligt lidande”, säger Tapio Pajunen, insamlingschef för Gemensamt Ansvar.

I Finland används medlen från Gemensamt Ansvar till att förebygga utslagning bland ungdomar och stödja utvecklingen av deras livskompetens och delaktighet genom scoutverksamhet. Kampanjen går ut på att söka upp ungdomar som löper risk för utslagning och locka dem att gå med i scouterna, bland annat genom att man understöder scouthobbyn för ungdomar från mindre bemedlade familjer och familjer med invandrarbakgrund. De insamlade medlen används också till att stöda Sisuscoutingen som i huvudsak riktar sig till barn med sinnes-, rörelse- eller funktionsnedsättningar.

”En bra hobby stärker barns och ungdomars själförtroende samt lär dem att fungera i grupp och att hitta sina egna styrkor. Därför vill vi sänka tröskeln för att delta i en hobbyverksamhet, särskilt för ungdomar som ännu inte har någon hobby. Och om de nuvarande verksamhetssätten inom scoutingen inte fungerar för dem utvecklar vi nya. Inom scouterna styrs insamlingsintäkterna till lokala projekt som kan nå de viktigaste målgrupperna inom det egna området, t.ex. invandrare och ungdomar som hamnat utanför utbildning”, säger Anna Munsterhjelm, ordförande för Finlands Scouter.

Den finskspråkiga församlingen i Kyrkslätt lyckades nästan fördubbla sitt insamlingsresultat från i fjol.

”Det goda resultatet i Kyrkslätt beror på att församlingen skapade en utbredd entusiasm för Gemensamt Ansvar. En stor skara människor bidrog med idéer och deltog i genomförandet. Ungdomarna och i synnerhet scouterna tog en aktiv roll”, konstaterar Leena Riipinen, insamlingschef i Kyrkslätt.

I Uganda stöder Gemensamt Ansvar utbildning och försörjning för unga. De första studerandena vid den yrkesskola som byggdes i flyktinglägret Rwamwanja i västra Uganda har blivit klara med sina studier i mekanik samt inom bygg-, hotell- och jordbrukssektorn. I utbildningen ingår praktik där ungdomarna introduceras till framtida arbetsgivare.

Av de 101 ungdomar som inledde studier har 96 utexaminerats och tiotals av dem har fått jobb. Nu har 120 nya elever inlett studier vid yrkesskolan. De valdes ut bland drygt 780 sökande.

Shaban Chance (till höger) utexaminerades från sin mekanikerutbildning i slutet av sommaren.

Shaban Chance (till höger) utexaminerades från sin mekanikerutbildning i slutet av sommaren.

Tack vare den stora efterfrågan på yrkesutbildning bland de mest utsatta flyktingungdomarna och ungdomarna i Uganda och den sporrande responsen från de studerande kommer motsvarande yrkesutbildningar att ordnas även i andra flyktingläger i Uganda.

”Efter examen ser min situation ljusare ut. Jag känner mig mycket självsäker när jag söker jobb. Nu tänker jag utveckla mina färdigheter genom att arbeta och i framtiden skulle jag vilja starta ett eget företag”, säger Shaban Chance, som efter att ha flytt från Kongo till Uganda och förlorat sin familj började studera mekanik i den skola som stöds med medel från insamlingen Gemensamt Ansvar. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

De insamlade medlen överlämnades till insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö den 15 november. Intäkterna fördelas mellan Kyrkans Utlandshjälps utvecklingssamarbete och katastrofhjälp (60 %), Finlands Scouter (20 %), Kyrkans diakonifond (10 %) och församlingarnas diakoniarbete (10 %). De församlingsvisa resultaten från insamlingen finns på adressen gemensamtansvar.fi.

Ytterligare information:

Tapio Pajunen
insamlingschef, insamlingen Gemensamt Ansvar, tfn 0400 870 041, tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi
gemensamtansvar.fi

Gemensamt Ansvar 2017 motverkar människohandel. Insamlingen inleds på söndag den 5 februari 2017 och leds av Björn Vikström, biskop i Borgå stift.