Syrien: Finansiärerna bör fokusera på de syriska aktörernas roll i allt arbete

Kriget i Syrien går snart in på sitt sjunde år. Det internationella samfundet bör fokusera på att stärka den sociala sammanhållningen och ge sitt stöd till syriernas egna planer och aktörer för att på bästa möjliga sätt bidra till samhällets motståndskraft mitt i den pågående konflikten. Så löd det centrala budskapet på seminariet ”How to build bottom-up community resilience in Syria?” som ordnades på måndag 23.1 av sju medborgarorganisationer i Helsingfors. Evenemanget anknöt till det internationella möte om Syrien som Finland står värd för 24.1. På mötet offentliggör FN sina planer för den humanitära hjälpen och de syriska flyktingarna.

”Den sociala sammanhållningen bland syrierna bör stärkas som ett led i allt hjälparbete i Syrien. Det behövs gemensamma rum där alla syrier kan arbeta tillsammans oavsett vilken grupp de tillhör. Det behövs samarbete mellan städer. På stadsnivå bör man arbeta med både lokalsamhället och internflyktingarna”sade syriern Eva Zidan som är samordnare vid medborgarorganisationen COSV.

I diskussionen framkom också att det internationella samfundet och givarländerna bidragit till splittringen i det syriska samhället genom att enbart stödja vissa lokala aktörer. Ett problem har också varit att syrierna knappt deltagit i planeringen och genomförandet av hjälparbetet. Det internationella samfundet har talat om syrierna, men inte med dem. Beslut har fattats uppifrån och nedåt utan att beakta synpunkter på lokal nivå. Det är ändå syrierna som bäst känner till de lokala problemen och lösningarna på dem.

”Kvinnornas ansvar har ökat, men de konsulteras ändå allra minst. För att motståndskraften på gräsrotsnivå ska fungera måste kvinnornas synpunkter beaktas. Dessutom bör finansiärerna och de internationella organisationerna bistå med långsiktig, flexibel och direkt finansiering till det lokala civilsamhället i Syrien för att syrierna ska kunna planera och kontrollera sin egen framtid”, sade experten Alexandra Saieh från organisationen Oxfam.

Veksamhetsledare Zedoun Alzoubi vid organisationen UOSSM som utför humanitärt arbete i Syrien betonade samarbetet mellan civilsamhället och lokalförvaltningen.

”Samarbetet mellan civilsamhället och förvaltningsstrukturerna på lokal nivå kan minska de beväpnade grupperingarnas inflytande och bekämpa radikalisering.”

Seminariet lyfte också fram frågan om utbildningens och försörjningsmöjligheternas betydelse för syriernas motståndskraft och en lyckad återuppbyggnad.

Seminariet ordnades av Crisis Management Initiative, Felm ─ Finska Missionssällskapet, Fida International, Kehys, Kepa, Kyrkans Utlandshjälp och Rädda Barnen. Förra veckan publicerade de finländska organisationerna ett ställningstagande där de krävde att FN engagerar Syriens lokalsamhällen, civilsamhälle och lokalförvaltning i allt arbete i landet. Organisationernas ställningstagande har samlat fler undertecknare under de senaste dagarna. Sammanlagt har 28 organisationer undertecknat ställningstagandet.

Mer information:

  • Crisis Management Initiative (CMI): Maruan El-Krekshi, programdirektör för Mellanöstern och Nordafrika, maruan.elkrekshi@cmi.fi, +358 40 747 4530.
  • Felm ─ Finska Missionssällskapet: Minna Saarnivaara, projektchef, fredsprojektet för Syrien, minna.saarnivaara@felm.org, +358 50 517 8396.
  • Fida International: Ismo Salerto, chef för hjälpverksamheten, ismo.salerto@fida.info,+358 40 829 2206.
  • Kehys: generalsekreterare Rilli Lappalainen, rilli.lappalainen@kehys.fi, +358 50 561 3456.
  • Kepa: sakkunnig (omvärldsanalys) Outi Hakkarainen,outi.hakkarainen@kepa.fi, +358 50 317 6728.
  • Kyrkans Utlandshjälp: Tomi Järvinen, chef för det internationella arbetet, tomi.jarvinen@kirkonulkomaanapu.fi +358 40 641 8209.
  • Rädda Barnen: sakkunnig Sanna Vesikansa, sanna.vesikansa@pelastakaalapset.fi +358 50 433 1382.

Statement by Finnish CSOs and list of signatories