10+1 Varför är världen orättvis för kvinnor?


Ojämlikheten mellan könen är synnerligen stark i sköra stater och katastrofsituationer. Här är tio orsaker till varför världen är orättvis mot kvinnor och ett sätt att arbeta för hållbar utveckling som stärker kvinnors rättigheter.

1. OSYNLIGT ARBETE. Alla kvinnor arbetar, men för allt arbete utbetalas inte lön. Traditionellt räknas endast vinstbringande arbete som arbete. Osynligt och därför ofta oavlönat arbete som görs i hemmen och utanför den officiella ekonomin hamnar utanför de ramarna. Globalt gör kvinnor 75 procent av det oavlönade arbetet och använder tre till sex timmar av dagen för det. En stor del av det osynliga arbetet är vårdarbete, alltså att ta hand om barn, sjuka och gamla i hemmet.

2. UTBILDNING. I världen finns 130 miljoner 6–17-åriga flickor som inte får gå i skola. Flickornas skolgång kan bli på hälft om familjen behöver dem som hemhjälp eller för att lönearbeta. Skolgången kan också avbrytas på grund av mens eller giftermål.

3. MENSEN orsakar diskriminering. Till exempel i Nepal begränsas kvinnors liv och deltagande i familjens och samhällets verksamhet under mensen. I Rohingya-samhället får flickor enligt tradition inte ha något att göra med några andra män eller pojkar än de som tillhör den egna familjen efter att flickorna fått mens. Efter att mensen börjar gifts många bort och de slutar i skolan.

4. MENSFATTIGDOM. Bristen på mensskydd orsakar många problem. På till exempel flyktingläger finns det knappt med ordentliga mensskydd eller så är de för dyra. Om man inte har mensskydd eller inte kan byta dem säkert i skolan stannar flickorna hemma. Upprepad frånvaro leder ofta till avbruten skolgång.

5. TOALETTER är en del av allas vardag och många av världens kvinnor letar dagligen efter en säker toalett. Enligt FN har en tredjedel av kvinnorna inte tillgång till en säker toalett. En säker toalett, där man också kan tvätta sig, är särskilt viktig under mensen. En låsbar dörr behövs för att man ska få vara i fred, men också för att osäkra toalettutrymmen utgör en risk för trakasserier och sexuellt våld mot kvinnor.

6. I ARBETSLIVET försvagas kvinnors ställning av traditionella roller och modeller. Situationen underlättas inte av allt det osynliga vårdarbetet som vilar på kvinnors axlar. Det arbetet borde göras av någon annan om kvinnor lönearbetar. Forskning visar att dagvård som finansieras med offentliga medel ökar kvinnors lönearbete. Eget arbete och egen lön ökar möjligheten att påverka både det egna livet men också samhället i större utsträckning.

7. VÅLD SOM RIKTAR SIG MOT KVINNOR är en grov kränkning av mänskliga rättigheter och ett beklagligt vanligt fenomen. Inte ens hemmet är en säker plats för kvinnor. En tredjedel av världens kvinnor rapporterar att de upplevt våld i en nära relation. 38 procent av morden på kvinnor begås av den egna maken.

8. KATASTROFSITUATIONER försvagar ytterligare situationen för de allra sköraste. Konflikter och krig ökar misshandel i äktenskap och sexuellt våld mot kvinnor. Till exempel under det undantagstillstånd som coronaviruset orsakat har man rapporterat om ökat våld mot kvinnor i de länder där Kyrkans Utlandshjälp är verksamt. På grund av att människors fria rörlighet har begränsats samtidigt som hälsovårdstjänsterna är överbelastade är det svårt för kvinnor att ta del av tjänster kring sexualfrågor och reproduktionshälsa. Det här kan synas som icke-önskade graviditeter i framtiden.

9. OJÄMN MAKTFÖRDELNING. Runtom i världen är det män som är i majoritet i beslutande organ. Forskning visar att kvinnor mer sannolikt beaktar kvinnofrågor, familjepolitik, utbildning och vård. Att kvinnor är i minoritet bland beslutsfattare påverkar alltså alla dessa saker. Kvinnors inflytande försvagas också av att de inte är med i de icke-officiella manliga nätverken som kan ha förvånansvärt mycket makt.

10. YTTERLIGARE KOMPLIKATIONER. Eftersom kvinnors utgångsläge är att de inte är lika jämställda som män försvagas deras ställning ytterligare av funktionsnedsättning, ålder, fattigdom eller sexuell läggning. Till exempel i katastrofer och konflikter är kvinnor med funktionsnedsättningar speciellt utsatta för diskriminering och våld. De har också svårare att ta del av tjänster som kunde hjälpa dem. Gamla, kvinnor med funktionsnedsättningar eller fattiga kvinnor är ofta beroende av andras hjälp, vilket utsätter dem för risken att bli utnyttjade av andra.

+1 KYRKANS UTLÄNDSHJÄLP (KUH) Kyrkans Utlandshjälp och Kvinnobanken jobbar för att förverkliga kvinnors rättigheter genom att stöda kvinnors utbildning och utkomst i u-länder. Kyrkans Utlandshjälp stöder kvinnors utkomst via projekt där man erbjuder utbildningar i att starta eget företag, marknadsföring och ekonomi. En central del av projekten handlar om att grunda andelslag och spargrupper. Andelslagen stöder sina medlemmar i företagsverksamhet och sparande.

Verksamheten stöder förverkligandet av kvinnors rättigheter också på andra sätt. Genom att delta i andelslagets verksamhet och beslutsfattande stärks kvinnornas ställning i samhället och det ger dem mod att delta i beslutsfattandet också i större utsträckning. Andelslagsverksamheten försvarar kvinnors rättigheter bland annat genom att erbjuda lösningar och sätt att ingripa i våld i hemmen och annat våld som kvinnor upplever.

Flickors utbildning är ett av de bästa sätten att satsa på en hållbar utveckling. Utbildade kvinnor utbildar med större sannolikhet även sina egna barn. Skolgång möjliggör att man kan försörja sig själv och leva ett självständigt liv.

Källa: Caroline Criado Perez (2019): Osynliga kvinnor, World Health Organisation, Plan International

Text: Noora Pohjanheimo
Bilder: Carla Ladau