Kirkon Ulkomaanavun toiminta suuntautui vuonna 2019 yhä enemmän pakolaisten auttamiseen

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomuksen kansi, eteläsudanilainen nainen

Vuosi 2019 oli järjestömme kehittymisen ja toiminnan kasvun kannalta varsin positiivinen kausi.

Juuri ilmestyneessä vuosikertomuksessamme kerromme, millä kaikilla tavoilla Kirkon Ulkomaanavun työn keskiössä olevat kolme teemaa, oikeus laadukkaaseen koulutukseen, oikeus toimeentuloon ja oikeus rauhaan, ovat maailman tilanteen kannalta edelleen erittäin oleellisia. 

Koulutus, toimeentulo ja rauha muodostavat tukipilarit, jotka yhdessä kannattelevat kokonaisia yhteiskuntia. Kun ihmisellä on koulutus, hänellä on mahdollisuus varmistaa toimeentulonsa. Ihmisellä, jolla on toimeentulo, on toivoa. Siksi sekä koulutus että toimeentulo vaikuttavat myös yhteisöjen rauhaan. Toisaalta rauha on myös perusedellytys sekä koulutukselle että toimeentulolle. 

Kirkon Ulkomaanavun toiminta humanitaarisissa tilanteissa on muuttunut koko ajan enemmän suuntaan, jossa se on toimintaa pakolaisten hyväksi yhteistyössä YK:n pakolaiskomissaarin toimiston ja pakolaisista huolehtivien valtioiden kanssa. On tärkeää, että myös pakolaisiksi joutuneilla ihmisillä on mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen.  Tämä pyrkimys onkin viime vuosina ollut toimintamme keskiössä. Esimerkiksi Itä-Afrikassa Kirkon Ulkomaanavun palkkaamina työntekijöinä eri opetusohjelmissa toimii jo noin 1 800 opettajaa.  

Vuosi 2019 oli järjestön talouden kannaltakin varsin myönteinen. Lahjoittajiemme ja tukijoidemme luottamus näkyi kasvaneina tuloina, joista prosentuaalisesti yhä suurempi osa kohdistui varsinaisten avustusohjelmien kuluihin. Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö. Vuoden 2019 lopussa järjestössämme työskenteli noin 2 200 henkilöä. Neljäntoista toimintamaamme lisäksi he työskentelivät useassa Euroopan maassa ja Pohjois-Amerikassa.  

Maailman mitassa olemme keskivälin kokoluokkaa. On kuitenkin tärkeä pitää mielessä, että toimintamme keskeisenä tavoitteena ei aina ole avunsaajien määrä vaan avun laatu ja tavoitettavuus vaikeissakin oloissa. Ohjelmamaamme sijaitsevat useimmiten sota-alueilla tai muuten hauraissa toimintaympäristöissä. Kun puhumme työmme laadusta, on ammattitaitoisen henkilökunnan löytäminen ja sitouttaminen ensiarvoisen tärkeää. 

Maailma on kuitenkin jatkuvassa muutoksessa, mikä on myös Kirkon Ulkomaanavun työn suurimpia haasteita. Monenlaisia tummia pilviä on noussut maailman päälle. Covid-19-pandemia pitää otteessaan niin suomalaisia ja muita eurooppalaisia kuin kehitysmaidenkin asukkaita. Rajoitukset estävät normaalin toiminnan ja vaikuttavat vakavasti maiden talouksiin ja siten myös yksityisten ihmisten elämään.  

Tulevaisuudessa joudummekin varautumaan globaaleihin rajoituksiin ja haasteisiin. Vahva pyrkimyksemme on vahvistaa jo saavutettuja tavoitteita, mutta vahvistaa myös yhteisöjen kykyä selviytyä pandemian vaikutuksista. Vuoteen 2019 verrattuna tulevaisuuden näkymät ovat 2020-luvulla hyvin erilaisia.  

Jouni Hemberg

Kirjoittaja on Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja. 

Tue työtämme!