Jämställdheten framåt i Nepal

I Nepal är etniska minoriteter och daliter de mest diskriminerade folkgrupperna och inom dem är kvinnoras ställning dubbelt svagare på grund av traditionella könsroller.

Det är viktigt att stärka kvinnornas ekonomiska roll, eftersom det stärker kvinnans ställning i familjen och i samfundet. Kvinnorna får mer att säga till om gällade både sin egen välfärd och  barnens ställning, men en starkare roll gör också kvinnans röst bättre hörd i det lokala beslutsfattandet.

Mot en mer rättvis värld

Kyrkans Utlandshjälps projekt i Nepal, som finansieras av Kvinnobanken, har tagits med i ACT-alliansens rapport, där man presenterar 15 goda exempel på hur man inom utvecklingssamarbete främjar jämställdhet mellan könen.

Rapporten Clapping with both hands publicerades på kvinnodagen 8.3.2012. Raportens namn (Vi klappar med båda händerna) hänvisar till att kvinnor och män måste tillsammans göra upp strategier som främjar jämställdhet och rättvisa mellan könen: först då kan man verkligen börja klappa.

”Jämställdhet mellan könen och stärkandet av kvinnor är centrala punkter i ACT-alliansens vision om en bättre och mer rättvis värld”, säger generalsekreteraren för de kyrkliga biståndsorganisationernas paraplyorganisation ACT-alliansen, John Nduna.

Kraft att delta i beslutsfattandet

I Nepal garanterar lagstiftningen lika rättigheter för alla men i verkligheten favoriserar religiösa och kulturella traditioner män och pojkar, vilket leder till en systematisk diskriminering av kvinnor och flickor. Flickorna får mindre mat, hälsovårdstjänster och utbildning och de uppfattas som egendom – antingen som en börda eller som blivande pojkföderskor.

I projektet som presenteras i rapporten stärker Kyrkans Utlandshjälp kvinnornas ställning genom att utveckla småskalig företagsverksamhet och spar- och låneprogram. Kvinnorna utbildas till att starta egna vinstgivande småföretag och de uppmuntras till att organisera sig i grupper och får den vägen bestämmanderätt över sin egen ekonomi.

Männen med i jämställdhetsdiskussionen

En väsentlig del av arbetet är att samtala med kvinnornas manliga släktingar och betona kvinnornas rättigheter och hur lagen skyddar kvinnor för våld och utnyttjande. I samtalen lyfter man också fram hur hela familjens välmående förbättras när kvinnans makt inom familjen ökar.

Som resultat av samtalen har man börjat dela hushållsarbetet jämnare i hemmen och familjerna har börjat uppmuntra kvinnorna att delta i gruppverksamhet och efter det ta steget mot vinstgivande verksamhet.

En social förändring

De kvinnor vars självförtroende stärkts av utbildning och av att ha egna inkomster har fått en starkare ställning i samfundet. De kan ta kontroll över sitt liv och själv fatta beslut i ärenden som gäller dem själv.

Kvinnornas nya ekonomiska ställning sätter fart på också annan förändring. Kvinnornas förslag och åsikter blir hörda bättre i lokalsamhället. När kvinnorna har mera pengar och själv har hand om dem, beslutar de ofta skicka sina flickor till skolan.

Smålånen bevis på handlingskraft

I ett land där traditionen av kvinnodiskriminering är stark och systematisk sker förändringen långsamt. Det är viktigt att målmedvetet arbeta för att stärka kännedomen om kvinnors rättigheter, jämställdhet mellan olika kaster och de lagparagrafer som skyddar kvinnor och daliter.

För att jämställdheten mellan könen ska bli verklighet måste både män och kvinnor ändra sina traditionella uppfattningar om kvinnors och daliters ställning i samhället. Att koppla ihop stärkandet av kvinnor med smålånsverksamhet är ett sätt att uppmärksamma människor på kvinnors rättigheter samtidigt som man ger kvinnorna ett verktyg som visar att de har handlingskraft.

Diskriminerad men kapabel

I Kvinnobankens projekt i Nepal har man kunnat konstatera att även om kvinnorna är diskriminerade så är de fullt kapabla att driva egna företag och vara ekonomiskt oberoende.

Att uppmuntra kvinnor till att ta ansvar för sin egen ekonomi är ett sätt att förbättra familjernas välmående. Egna pengar stärker kvinnornas förhandlingsmakt i familjen och förbättrar deras förmåga att skaffa mat till barnen och sätta dem i skola. Makten förbättrar också deras självkänsla, vilket uppmuntrar till att delta i beslutsfattande i både familjen och i lokalsamhället.

ACT-alliansen hoppas att exemplen i rapporten uppmuntrar aktörena inom utvecklingssamarbete till att hitta en ny gnista för att främja jämställdhet mellan könen inom sina verksamhetsområden.

(8.3.2012)

Text: Hanna Palo  

Parbati Shrestha. Kuva: Kaarina Nieminen
Parbati Shrestha är medlem i kooperativet Gupteswor och odlar tomater i byn Bardeo i Nepal. Foto: Kaarina Nieminen
 
 
 
 
 
 

ACT-alliansens rapport

Clapping with Both Hands: 15 Studies of Good Practice in Promoting Gender Equality

Ladda ner rapporten